Intensivering av blodsukkersenkende behandling med komplementære legemidler kan være en hensiktsmessig behandlingsmåte for pasienter som trenger ytterligere glukosereduksjon. Se video og lær mer om kombinasjon av STEGLATRO® (ertugliflozin) og JANUVIA® (sitagliptin)Mette Kehlet, MD, PhD


JANUVIA – UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON

INDIKASJON: Behandling av diabetes mellitus type 2 hos voksne for å bedre glykemisk kontroll. Som monoterapi hos pasienter som ikke er adekvat kontrollert med diett og fysisk aktivitet alene og metformin er uhensiktsmessig pga. kontraindikasjoner eller intoleranse. Som oral kombinasjonsbehandling: Med metformin når diett og fysisk aktivitet sammen med metformin alene ikke gir adekvat glykemisk kontroll. Med sulfonylurea når diett og fysisk aktivitet sammen med høyeste tolererte dose av sulfonylurea alene ikke gir adekvat glykemisk kontroll, og når metformin er uhensiktsmessig pga. kontraindikasjoner eller intoleranse. Med PPARγ-agonist (f.eks. tiazolidindion) når bruk av PPARγ-agonist er hensiktsmessig og når diett og fysisk aktivitet sammen med en PPARγ-agonist alene ikke gir adekvat glykemisk kontroll. Som oral trippelbehandling: I kombinasjon med sulfonylurea og metformin når diett og fysisk aktivitet sammen med begge disse legemidlene ikke gir adekvat glykemisk kontroll. I kombinasjon med PPARγ-agonist og metformin når bruk av PPARγ-agonist er hensiktsmessig og når diett og fysisk aktivitet sammen med begge disse legemidlene ikke gir adekvat glykemisk kontroll. Januvia er også indisert i tillegg til insulin (med eller uten metformin) når diett og fysisk aktivitet sammen med stabil dose insulin ikke gir adekvat glykemisk kontroll. KONTRAINDIKASJONER ved overfølsomhet overfor virkestoffet eller noen av hjelpestoffene. FORSIKTIGHET: Bør ikke brukes ved type 1-diabetes, diabetisk ketoacidose eller under graviditet. Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon. Pasienter må bli informert om symptomer på akutt pankreatitt. Pasienter med risiko for digoksinforgiftning bør monitoreres når Januvia og digoksin gis samtidig. BIVIRKNINGER: Hypoglykemi ved samtidig bruk av sulfonylurea eller insulin. Alvorlige bivirkninger, inkludert pankreatitt og alvorlige overfølsomhetsreaksjoner, har blitt rapportert.

Før forskrivning av JANUVIA, se preparatomtalen https://www.felleskatalogen.no/medisin/januvia-msd-560354​

Steglatro (ertugliflozin) ▼ Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Indikasjoner: Voksne >18 år med diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet, for å bedre glykemisk kontroll. Gis som monoterapi når metformin er ansett som uegnet pga. intoleranse eller kontraindikasjoner, eller som tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighet og bivirkninger: Oppstart er ikke anbefalt ved eGFR < 60 ml. Seponeres når eGFR er vedvarende < 45 ml. Skal ikke brukes ved type 1-diabetes, diabetisk ketoacidose, under graviditet og amming. Behandlingen skal avbrytes hos pasienter som er innlagt på sykehus for større kirurgiske inngrep eller akutte, alvorlige medisinske sykdommer. Kan gi genital soppinfeksjon, hypotensjon, ketoacidose. Vurder lavere dose av sulfonylurea eller insulin for å redusere risiko for hypoglykemi. Økt insidens av amputasjoner av underekstremiteter (hovedsakelig tær) er sett i studier. Nekrotiserende fasciitt av perineum (Fourniers gangren) har blitt rapportert. Før forskrivning, les preparatomtalen. https://www.felleskatalogen.no/medisin/steglatro-msd-649426 ▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning.

Steglujan (ertugliflozin og sitagliptin) ▼ Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Indikasjoner: Voksne >18 år med diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet for å bedre glykemisk kontroll. Gis når metformin og/eller sulfonylurea og en av enkeltkomponentene i Steglujan ikke gir adekvat glykemisk kontroll, og til pasienter som allerede behandles med kombinasjonen ertugliflozin og sitagliptin som separate tabletter. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor innholdsstoffene. Forsiktighet og bivirkninger: Skal ikke initieres ved eGFR < 60 og skal seponeres når eGFR er vedvarende < 45. Skal ikke brukes ved type 1-diabetes, diabetisk ketoacidose, under graviditet og amming. Kan gi genitale soppinfeksjoner, hypotensjon, ketoacidose. Behandlingen skal avbrytes hos pasienter som er innlagt på sykehus for større kirurgiske inngrep eller akutte, alvorlige medisinske sykdommer. Vurder lavere dose av sulfonylurea eller insulin for å redusere risiko for hypoglykemi. Økt insidens av amputasjoner av underekstremiteter (hovedsakelig tær) er sett i studier. Nekrotiserende fasciitt av perineum (Fourniers gangren), akutt pankreatitt og alvorlige overfølsomhetsreaksjoner er rapportert. Før forskrivning, les preparatomtalen. https://www.felleskatalogen.no/medisin/steglujan-msd-649893 ▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning.
Referanseliste

 • 1.

  Steglujan SPC kapittel 2, 4.1, 5.1 (oppdatert 23.08.2018)

 • Ramlo-Halsted 1999; THE NATURAL HISTORY OF TYPE 2 DIABETES Implications for Clinical Practice Diabetes 1999; 26; 4: 1-19

 • DeFronzo 2009; From the Triumvirate to the Ominous Octet: A New Paradigm for the Treatment of Type 2 Diabetes Mellitus DIABETES 2009; 58: 773-795

 • Schwartz 2016; The Time Is Right for a New Classification System for Diabetes: Rationale and Implications of the Diabetes Care 2016; 39: 179-185

 • ADA 2018; Standards of Medical Care in Diabetes 2018; Diabetes Care 2018; 41: 1-172

 • Garber 2018; CONSENSUS STATEMENT BY THE AMERICAN ASSOCIATION OF CLINICAL ENDOCRINOLOGISTS AND AMERICAN COLLEGE OF ENDOCRINOLOGY ON THE COMPREHENSIVE TYPE 2 DIABETES MANAGEMENT ALGORITHM – 2018 EXECUTIVE SUMMARY; ENDOCRINE PRACTICE 2018; 24: 91-120

 • Januvia SPC kapittel 2 og 5.1 (oppdatert 08.08.2018)

 • Aschner 2006; Effect of the dipeptidyl peptidase-4 inhibitor sitagliptin as monotherapy on glycemic control in patients with type 2 diabetes Diabetes Care 2006; 29 (12): 2632-2637

 • Drucker 2007; The role of gut hormones in glucose homeostasis; The Journal of Clinical Investigation 2007; 117: 24-32

 • Solis-Herrera 2013; Mechanisms of Glucose Lowering of Dipeptidyl Peptidase-4 Inhibitor Sitagliptin When Used Alone or With Metformin in Type 2 Diabetes; Diabetes Care 2013; 36: 2756-2762

 • Janumet SPC kapittel 2 og 4.1 (oppdatert 29.06.2018)

 • Inzucchi 2015; Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2015: A Patient Centered Approach; Diabetes Care 2015; 38: 140-150

 • Steglatro SPC kapittel 2, 5.1 (oppdatert 28.08.2018)

 • Scheen 2017; Pharmacokinetic Characteristics and Clinical Efficacy of an SGLT2 Inhibitor Plus DPP-4 Inhibitor Combination Therapy in Type 2 Diabetes; Clin Pharmacokinet 2017; 56: 703-718

 • Chao 2010; SGLT2 inhibition — a novel strategy for diabetes treatment; NATuRe RevIewS 2010; 9: 551-559

 • Tanner 2009; Chapter 22: Kidney Function 2009; 391-418

 • Seufert 2015; SGLT2 inhibitors - an insulin-dependent therapeutic approach for treatment of type 2 diabetes: focus on canagliflozin Dovepress 2015; 8: 543-554

 • Segluromet SPC kapittel 2 (oppdatert 26.07.2018)

NO-STE-00029 06/20