Det er en rekke ulike legemidler å velge mellom dersom metformin ikke er tilstrekkelig for å nå behandlingsmål for blodsukker, og det foreligger ikke tilstrekkelig vitenskapelig evidens til å gi kun en enkeltanbefaling. To av legemiddelgruppene man kan velge mellom er DPP-4-hemmer og SGLT2-hemmer (1). Lurer du på hva som er forskjellen mellom disse gruppene og hva man bør tenke på ved behandling?

Dosering av metformin ved nyresvikt 1:

  • eGFR 45-60 ml/min/1.73 m²: maks 1,5g pr dag
  • eGFR 30-45 ml/min/1.73 m²: maks 1 g pr dag (metformin-behandling skal ikke startes med eGFR i dette området)
  • eGFR < 30 ml/min/1.73 m²: kontraindisert

JANUVIA – UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON

INDIKASJON: Behandling av diabetes mellitus type 2 hos voksne for å bedre glykemisk kontroll. Som monoterapi hos pasienter som ikke er adekvat kontrollert med diett og fysisk aktivitet alene og metformin er uhensiktsmessig pga. kontraindikasjoner eller intoleranse. Som oral kombinasjonsbehandling: Med metformin når diett og fysisk aktivitet sammen med metformin alene ikke gir adekvat glykemisk kontroll. Med sulfonylurea når diett og fysisk aktivitet sammen med høyeste tolererte dose av sulfonylurea alene ikke gir adekvat glykemisk kontroll, og når metformin er uhensiktsmessig pga. kontraindikasjoner eller intoleranse. Med PPARγ-agonist (f.eks. tiazolidindion) når bruk av PPARγ-agonist er hensiktsmessig og når diett og fysisk aktivitet sammen med en PPARγ-agonist alene ikke gir adekvat glykemisk kontroll. Som oral trippelbehandling: I kombinasjon med sulfonylurea og metformin når diett og fysisk aktivitet sammen med begge disse legemidlene ikke gir adekvat glykemisk kontroll. I kombinasjon med PPARγ-agonist og metformin når bruk av PPARγ-agonist er hensiktsmessig og når diett og fysisk aktivitet sammen med begge disse legemidlene ikke gir adekvat glykemisk kontroll. Januvia er også indisert i tillegg til insulin (med eller uten metformin) når diett og fysisk aktivitet sammen med stabil dose insulin ikke gir adekvat glykemisk kontroll.KONTRAINDIKASJONER ved overfølsomhet overfor virkestoffet eller noen av hjelpestoffene. FORSIKTIGHET: Bør ikke brukes ved type 1-diabetes, diabetisk ketoacidose eller under graviditet. Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon. Pasienter må bli informert om symptomer på akutt pankreatitt. Pasienter med risiko for digoksinforgiftning bør monitoreres når Januvia og digoksin gis samtidig. BIVIRKNINGER: Hypoglykemi ved samtidig bruk av sulfonylurea eller insulin. Alvorlige bivirkninger, inkludert pankreatitt og alvorlige overfølsomhetsreaksjoner, har blitt rapportert.

Før forskrivning av JANUVIA, se preparatomtalen https://www.felleskatalogen.no/medisin/januvia-msd-560354

Steglatro (ertugliflozin) ▼ - Utavlgt sikkerhetsinformasjon

Indikasjoner: Voksne >18 år med diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet, for å bedre glykemisk kontroll. Gis som monoterapi når metformin er ansett som uegnet pga. intoleranse eller kontraindikasjoner, eller som tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighet og bivirkninger: Oppstart er ikke anbefalt ved eGFR < 60 ml. Seponeres når eGFR er vedvarende < 45 ml. Skal ikke brukes ved type 1-diabetes, diabetisk ketoacidose, under graviditet og amming. Behandlingen skal avbrytes hos pasienter som er innlagt på sykehus for større kirurgiske inngrep eller akutte, alvorlige medisinske sykdommer. Kan gi genital soppinfeksjon, hypotensjon, ketoacidose. Vurder lavere dose av sulfonylurea eller insulin for å redusere risiko for hypoglykemi. Økt insidens av amputasjoner av underekstremiteter (hovedsakelig tær) er sett i studier. Nekrotiserende fasciitt av perineum (Fourniers gangren) har blitt rapportert. Før forskrivning, les preparatomtalen. https://www.felleskatalogen.no/medisin/steglatro-msd-649426

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning.

JANUMET (sitagliptin/metformin, MSD) - Utvalgt sikkerhetsinformasjon

INDIKASJON: Voksne pasienter med diabetes mellitus type 2: Til pasienter hvor diett og fysisk aktivitet i kombinasjon med maks. dose metformin ikke gir adekvat glykemisk kontroll alene, eller til pasienter som allerede behandles med en kombinasjon av sitagliptin og metformin. Indisert i kombinasjon med et sulfonylureapreparat (dvs. en trippelkombinasjon) til pasienter hvor diett og fysisk aktivitet i tillegg til maks. dose av metformin og sulfonylureapreparatet ikke gir adekvat glykemisk kontroll. Indisert for trippel kombinasjonsbehandling med en PPARγ-agonist (f.eks. et tiazolidindion) som et supplement til pasienter hvor diett og fysisk aktivitet i tillegg til maks. dose av metformin og en PPARγ-agonist ikke gir adekvat kontroll. Også indisert i kombinasjon med insulin (dvs. trippel kombinasjonsterapi) som tillegg til diett og fysisk aktivitet for å forbedre glykemisk kontroll hos pasienter hvor stabil dose av insulin og metformin alene ikke gir adekvat glykemisk kontroll. KONTRAINDIKASJONER: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Enhver type akutt metabolsk acidose, diabetisk prekoma. Alvorlig nyresvikt (GFR <30 ml/minutt). Akutte tilstander som kan påvirke nyrefunksjonen. Akutt eller kronisk lidelse som kan medføre vevshypoksi. Nedsatt leverfunksjon. Akutt alkoholforgiftning eller alkoholisme. Amming. FORSIKTIGHET:Skal ikke brukes ved type 1-diabetes eller diabetisk ketoacidose. Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon. GFR bør måles før behandling igangsettes og deretter regelmessig. Bør seponeres midlertidig ved tilstander som endrer nyrefunksjonen og må seponeres før kirurgi under generell, spinal eller epidural anestesi og før bruk av jodholdige kontrastmidler. Risiko for laktacidose som pasienter og/eller omsorgspersoner skal informeres om. Pasienter må bli informert om symptomer på akutt pankreatitt. INTERAKSJONERBIVIRKNINGER: Gastrointestinale symptomer. Hypoglykemi ved samtidig bruk av sulfonylurea eller insulin. Pankreatitt og alvorlige overfølsomhetsreaksjoner har blitt rapportert. Bulløs pemfigoid er rapportert hos pasienter behandlet med Januvia. Før forskrivning av JANUMET, se preparatomtalen https://www.felleskatalogen.no/medisin/janumet-msd-560352

Segluromet (ertugliflozin og metformin) ▼ Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Indikasjoner: Voksne >18 år med diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet for å bedre glykemisk kontroll. Gis til pasienter som ikke er adekvat kontrollert med maks. tolerert dose metformin alene, til pasienter som behandles med maks. tolerert dose metformin i tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes, og til pasienter som allerede behandles med kombinasjonen ertugliflozin og metformin som separate tabletter. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Enhver type akutt metabolsk acidose (som laktacidose, diabetisk ketoacidose (DKA)). Diabetisk prekoma. Alvorlig nyresvikt (GFR <30 ml/minutt), terminal nyresykdom, dialysepasienter. Akutte tilstander som kan endre nyrefunksjonen: Dehydrering, alvorlig infeksjon, sjokk. Akutt eller kronisk lidelse som kan gi vevshypoksi: Hjerte- eller respirasjonssvikt, nylig hjerteinfarkt, sjokk. Nedsatt leverfunksjon, akutt alkoholforgiftning, alkoholisme. Forsiktighet og bivirkninger: Vurder volumstatus og nyrefunksjonen før oppstart. Skal ikke initieres ved eGFR < 60. Skal seponeres når eGFR er vedvarende < 45, før bruk av jodholdige kontrastmidler og før kirurgi under generell, spinal eller epidural anestesi. Skal ikke brukes ved type 1-diabetes, diabetisk ketoacidose, under graviditet og amming. Behandlingen skal avbrytes hos pasienter som er innlagt på sykehus for større kirurgiske inngrep eller akutte, alvorlige medisinske sykdommer. Kan gi gastrointestinale symptomer, genital soppinfeksjon, hypotensjon, ketoacidose. Vurder lavere dose av sulfonylurea eller insulin for å redusere risiko for hypoglykemi. Nekrotiserende fasciitt av perineum (Fourniers gangren) har blitt rapportert. Før forskrivning, les preparatomtalen. https://www.felleskatalogen.no/medisin/segluromet-msd-649888

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning.

NO-NON-00133 06/20