Den nasjonale faglige retningslinjen for diabetes ble oppdatert 20. desember 2019. Blant annet ble flytskjema for behandling av diabetes type 2 oppdatert. Januvia (sitagliptin) er fortsatt et av de anbefalte medikamentene i kombinasjon med metformin hos pasienter uten hjerte-kar sykdom og som ikke når behandlingsmål ved livsstilsendringer og metformin (1).

For å bestille brosjyre med ulike flytdiagrammer fra retningslinjene, klikk her


Hva er nytt?

For behandling av pasienter med diabetes type 2 anbefales fortsatt livsstilsendringer, og ved behov for medikamentell behandling er metformin førstevalg. For kombinasjonsbehandling gjelder forskjellige anbefalinger for pasienter uten kjent hjerte- og kar sykdom, og for pasienter med kjent hjerte- kar sykdom og/eller med nyreaffeksjon. Nyreaffeksjon defineres i retningslinjene som forhøyet albuminutskillelse (u-AKR>3*). Tidligere har det kun vært et skille på pasienter med og uten hjerte- kar sykdom, fra desember har det også kommet anbefalinger for pasienter med etablert eller høy risiko for hjertesvikt, og for pasienter med etablert nyreaffeksjon. For disse nevnte pasientgruppene bør det vurderes enten en SGLT2 hemmer eller GLP-1 analog, basert på hvilken komorbiditet pasienten har (se flytskjema for behandling under). Vær oppmerksom på at det kan være mindre ulikheter mellom legemidlene når det gjelder enkelte endepunkter 1.

For pasienter uten kjent hjerte – kar sykdom er det anbefalt oppstart med enten sulfonylurea preparat, DPP-4 hemmer, GLP-1 analog, SGLT2- hemmer eller basalinsulin etter metformin. Retningslinjene kommer ikke med anbefalinger om enkeltpreparater for de ulike gruppene, bortsett fra gruppen DPP4- hemmere og sulfonylureagruppen. Foretrukket sulfonylureapreparat er glimperid, mens for DPP-4 hemmere anbefales det å velge et legemiddel som har dokumentert sikkerhet i langtidsstudier. På bakgrunn av sikkerhetsstudier utført for denne klassen anbefales Januvia (sitagliptin) eller Trajenta (linagliptin) 1. For ytterligere informasjon om de ulike klassene med legemidler og andre forholdsregler, se fullstendig retningslinje på: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes/behandling-med-blodsukkersenkende-legemidler-ved-diabetes/blodsukkersenkende-behandling-og-behandlingsmal-ved-diabetes-type-2

Konferer alltid preparatomtaler før forskrivning for fullstendige indikasjoner, forsiktighetsregler, bivirkninger og kontraindikasjoner.

*u-AKR: albumin/kreatinin-ratio

JANUVIA – UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON

INDIKASJON:
Behandling av diabetes mellitus type 2 hos voksne for å bedre glykemisk kontroll. Som monoterapi hos pasienter som ikke er adekvat kontrollert med diett og fysisk aktivitet alene og metformin er uhensiktsmessig pga. kontraindikasjoner eller intoleranse. Som oral kombinasjonsbehandling: Med metformin når diett og fysisk aktivitet sammen med metformin alene ikke gir adekvat glykemisk kontroll. Med sulfonylurea når diett og fysisk aktivitet sammen med høyeste tolererte dose av sulfonylurea alene ikke gir adekvat glykemisk kontroll, og når metformin er uhensiktsmessig pga. kontraindikasjoner eller intoleranse. Med PPARγ-agonist (f.eks. tiazolidindion) når bruk av PPARγ-agonist er hensiktsmessig og når diett og fysisk aktivitet sammen med en PPARγ-agonist alene ikke gir adekvat glykemisk kontroll. Som oral trippelbehandling: I kombinasjon med sulfonylurea og metformin når diett og fysisk aktivitet sammen med begge disse legemidlene ikke gir adekvat glykemisk kontroll. I kombinasjon med PPARγ-agonist og metformin når bruk av PPARγ-agonist er hensiktsmessig og når diett og fysisk aktivitet sammen med begge disse legemidlene ikke gir adekvat glykemisk kontroll. Januvia er også indisert i tillegg til insulin (med eller uten metformin) når diett og fysisk aktivitet sammen med stabil dose insulin ikke gir adekvat glykemisk kontroll.

KONTRAINDIKASJONER ved overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene. FORSIKTIGHET: Skal ikke brukes ved type 1-diabetes eller diabetisk ketoacidose. Bør ikke brukes under graviditet. Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon. Pasienter må bli informert om symptomer på akutt pankreatitt. Pasienter med risiko for digoksinforgiftning bør monitoreres når Januvia og digoksin gis samtidig. BIVIRKNINGER: Hypoglykemi ved samtidig bruk av sulfonylurea eller insulin. Alvorlige bivirkninger, inkludert pankreatitt og alvorlige overfølsomhetsreaksjoner, har blitt rapportert.

Før forskrivning av JANUVIA, se preparatomtalen https://www.felleskatalogen.no/medisin/januvia-msd-560354

Referanseliste

NO-DIA-00030 03/20