MSD thumb

Ny behandlingsmulighet til pasienter med avansert nyrekreft

Handlingsprogrammet har ikke vært oppdatert siden 2015, og spesielt innen medikamentell behandling har det vært en rivende utvikling. Nå er nasjonalt handlingsprogram oppdatert.

  • Få oversikten over de nye behandlingsretningslinjene ved avansert nyrekreft
  • Lær mer om endepunkt i kliniske studier i adjuvant behandling av nyrekreftForstå fordelene ved fleksibel dosering1

  • For pasienten betyr dette færre reiser og mindre tid på sykehus.
  • For sykehuset gir det rom for økt kapasitet på infusjonsenheten og mer tilgjengelig helsepersonell.


Med Keytruda vil det si 9 infusjoner hver 6. uke eller 17 infusjoner hver 3. uke.

Anbefalt dose av KEYTRUDA (pembrolizumab) er enten 200 mg hver 3. uke eller 400 mg hver 6. uke administrert som intravenøs infusjon over 30 minutter.

Keytruda

Vi ønsker din tilbakemelding!

Har du ris eller ros? Tenkte du på noe spesielt da du leste, og har du et ønske eller to om hva vi skal skrive om i neste nyhetsbrev?

Send meg gjerne en e-post!

Anette, Sievers-Dalby – Redaktør, kreftsykepleier og brand lead MSD onkologi

Referanser

  1. Keytruda SPC, mars 2023, 4.2
MSD logo white

Hvis du har spørsmål om et MSD-produkt, vennligst kontakt: msdnorge@msd.no

MSD (Norge) AS, Postboks 1579 Vika, 0118 Oslo
NO-KEY-00404 06/2023

Du mottar e-posten fordi du abonnerer på MSD Innsikt.
Kun for helsepersonell

Copyright © 2022 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates.
All rights reserved.

Bruksanvisning

KEYTRUDA® (Pembrolizumab)

INDIKASJONER:
KEYTRUDA® er indisert til behandling av en rekke indikasjoner som beskrevet i Felleskatalogen.


DOSERING OG ADMINISTRASJONSMÅTE:
Behandling må initieres og overvåkes av lege med erfaring i kreftbehandling. Anbefalt dose av KEYTRUDA som hos voksne er enten 200 mg hver 3. uke eller 400 mg hver 6. uke administrert som intravenøs infusjon over 30 minutter. Pasienter skal behandles med KEYTRUDA inntil sykdomsprogresjon eller til uakseptabel toksisitet (og opptil maksimal behandlingsvarighet hvis spesifisert for indikasjonen). 

ADVARSLER OG FORSIKTIGHETSREGLER:
Immunrelaterte bivirkninger, inkludert alvorlige og fatale tilfeller, har forekommet hos pasienter behandlet med KEYTRUDA. Alvorlige og akutte immunrelaterte bivirkninger i kombinasjon med kjemoterapi og aksitinib har også blitt rapportert. Det har også forekommet immunrelaterte bivirkninger etter siste dose med pembrolizumab. Immunrelaterte bivirkninger som påvirker mer enn et kroppssystem kan forekomme samtidig. Pasienten må derfor overvåkes for tegn/symptomer på immunrelaterte bivirkninger. Se preparatomtalen kap 4.2 og 4.4 for mer informasjon om immunrelaterte bivirkninger og håndtering av disse.

Infusjonsrelaterte reaksjoner:
Det er rapportert tilfeller av alvorlige infusjonsrelaterte reaksjoner, inkludert overfølsomhet og anafylakse, hos pasienter behandlet med pembrolizumab.

PASIENTKORT:
Alle forskrivere av KEYTRUDA må være kjent med informasjon til helsepersonell og retningslinjer for håndtering. Forskriver må diskutere risikoen ved behandling med KEYTRUDA med pasienten. Pasienten vil få et pasientkort ved hver forskrivning.

VIKTIGE INTERAKSJONER:
Bruk av systemiske kortikosteroider eller immunsuppressiva før oppstart av KEYTRUDA bør unngås på grunn av deres potensielle interferens med den farmakodynamiske aktiviteten og effekten til KEYTRUDA. Systemiske kortikosteroider eller andre immunsuppressiva kan imidlertid brukes etter oppstart av behandling med KEYTRUDA for å behandle immunrelaterte bivirkninger. Kortikosteroider kan også brukes som premedisinering, som profylaktisk antiemetika og/eller for å lindre kjemoterapirelaterte bivirkninger ved bruk av KEYTRUDA i kombinasjon med kjemoterapi.

FERTILITET, GRAVIDITET og AMMING:
● KEYTRUDA skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke den kliniske tilstanden til kvinnen gjør behandling med KEYTRUDA nødvendig.
● Fertile kvinner må bruke sikker prevensjon under behandling med KEYTRUDA og i minst 4 måneder etter siste dose med KEYTRUDA.
● Det er ukjent om KEYTRUDA skilles ut i morsmelk hos mennesker og en fordel- risikoevaluering før beslutning om ammingen skal opphøre eller om behandlingen med KEYTRUDA skal avsluttes/avstås fra må gjennomføres. Det er ingen kliniske data tilgjengelig for mulig effekt av KEYTRUDA på fertilitet.

PRIS, REFUSJON OG FORSKRIVNINGSREGLER: Maksimal utsalgspris fra apotek: 38 764,80 NOK. KEYTRUDA er inkludert i anbud for kreftlegemidler (LIS 2007) og selges med rabattert pris. Reseptgruppe: C, Refusjon: H-resept Før forskrivning av KEYTRUDA alene eller i kombinasjon med andre legemidler, se preparatomtalen for hvert legemiddel.

MSD (Norge) AS, PO box 1579 Vika, 0118 Oslo, tlf. 32 20 73 00, faks 32 20 73 10. Copyright © 2023 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.