Indikasjon, dosering og administrasjon

Indikasjon1

Reversering av neuromuskulær blokade indusert av rokuronium eller vekuronium hos voksne over 18 år.

For pediatrisk populasjon: sugammadex anbefales kun til rutinemessig reversering av rokuroniumindusert blokade hos barn og ungdom mellom 2 og 17 år.

Dosering1

Bruk av egnet monitoreringsteknikk anbefales for å monitorere gjenvinning av muskelkraft etter neuromuskulær blokade.

Den anbefalte dosen med Bridion er avhengig av nivået av den neuromuskulære blokaden som skal reverseres. Den anbefalte dosen er ikke avhengig av anestesiregimet. Bridion kan brukes til å reversere forskjellige nivåer av neuromuskulær blokade indusert av rokuronium eller vekuronium:

Voksne

Rutinemessig reversering:

Av dyp blokade: En dose med Bridion på 4 mg/kg anbefales hvis recovery har nådd minst 1-2 ”post-tetanic counts” (PTC) etter blokade indusert av rokuronium eller vekuronium. Median tid til recovery av T4/T1 ratio til 0,9 er rundt 3 minutter.

Av moderat blokade: En dose med Bridion på 2 mg/kg anbefales dersom spontan recovery har inntruffet med en verdi lik eller høyere enn T2 (dvs. 2 utslag på TOF-monitor) etter blokade indusert av rokuronium eller vekuronium. Median tid til recovery av T4/T1 ratio til 0,9 er rundt 2 minutter.

Øyeblikkelig reversering av rokuroniumindusert blokade:

Dersom det er et klinisk behov for øyeblikkelig reversering etter administrering av rokuronium, anbefales en dose med Bridion på 16 mg/kg. Når en sugammadexdose på 16 mg/kg administreres 3 minutter etter en bolusdose med rokuronium på 1,2 mg/kg, kan en median tid til recovery av T4/T1 ratio til 0,9 på omtrent 1,5 minutt forventes.

Gjentatt administrering av sugammadex:

Dersom en neuromuskulær blokade i en usedvanlig situasjon skulle gjeninntre postoperativt etter en startdose på 2 mg/kg eller 4 mg/kg Bridion, anbefales en gjentatt dose på 4 mg/kg med Bridion. Etter dose nummer to, skal pasienten overvåkes nøye for å sikre varig gjenoppretting av neuromuskulær funksjon.

Gjentatt administrering av rokuronium eller vekuronium etter sugammadex:

Ventetid før gjentatt administrering av rokuronium eller vekuronium etter reversering med sugammadex:

MINIUM VENTETIDNMBA (NEUROMUSKULÆRE BLOKKERE) OG DOSE SOM SKAL ADMINISTRERES
5 minutter1,2 mg/kg rokuronium
4 timer0.6 mg/kg rokuronium eller
0,1 mg/kg vekuronium

Referanser

  1. Bridion SPC, Januar 2022, 4.1, 4.2, 4.4