Monoterapi

Flere lungekreftpasienter på monoterapi lever etter fem år1

I nasjonalt handlingsprogram for lungekreft og i LIS anbefalinger, er KEYTRUDA® som monoterapi foretrukket førstelinjebehandling hos pasienter med metastatisk NSCLC som uttrykker PD-L1 med ≥50%, uten EGFR- eller ALKpositive mutasjoner i tumor2,3.

Det kan være tilfeller hvor kombinasjonsbehandling er hensiktsmessig hos pasienter som uttrykker PD-L1 med ≥50 %2.

20. August 2022

Keytruda flere lung 1

KN024 studien viste en nær dobling av total overlevelse etter 5 års oppfølging1,4

KN024 studien viste en nær dobling av total overlevelse etter 5 års oppfølging

31,9 % av pasientene med metastatisk plate- og ikke-plateepitel karsinom som var behandlet med KEYTRUDA® (pembrolizumab) som monoterapi (PD-L1 >50 %) var i live etter fem år.

Monoterapi Table 1
The post-hoc analysis based on extended follow-up (median 59.9 months) in KEYNOTE-024 was exploratory in nature. No formal statistical testing was planned, and, therefore, no statistical conclusions can be drawn.

KEYTRUDA® som monoterapi hos pasienter med PD-L1-uttrykk over 50 % reduserer risikoen for død med 38 % (HR = 0,62 [95 % KI, 0,48 – 0,81]) sammenlignet med kjemoterapi alene, med en median totaloverlevelse (OS) på 26.3m vs. 13.4 måneder.

38% reduksjon risiko for dod

En signifikant forbedring til tross for at 66 % av de som hadde startet med kjemoterapi hadde byttet til KEYTRUDA® som monoterapi etter sykdomsprogresjon.

26% Median Os

Forbedret progresjonsfri overlevelse1,4

I tillegg var 22,8 % av pasientene som ble behandlet med KEYTRUDA® som monoterapi progresjonsfrie etter 3 år, vs. 4,1 % for de som fikk kjemoterapi i kontrollarmen.

KEYTRUDA® reduserer risikoen for progresjon og død med 50 % (HR = 0,50, [95% KI, 0,39 -0,65].

50% reduksjon risiko for dod
Monoterapi Table
The post-hoc analysis based on extended follow-up (median 59.9 months) in KEYNOTE-024 was exploratory in nature. No formal statistical testing was planned, and, therefore, no statistical conclusions can be drawn.

Bivirkninger

For de som deltok i studien, uavhengig av om de fullførte behandlingen eller ikke, opplevde 31,2 % grad 3–5 behandlingsrelaterte bivirkninger i gruppen som fikk KEYTRUDA. Av de som fullførte 2-års behandling med KEYTRUDA® som monoterapi fikk 7,7 % grad 3–5 immunrelaterte bivirkninger1,4.

Keytruda flere lung 6

Oppsummering av sikkerhetsprofilen

Pembrolizumab (KEYTRUDA) er vanligst assosiert med immunrelaterte bivirkninger. De fleste immunrelaterte bivirkninger som forekom under behandling med KEYTRUDA var reversible og ble håndtert ved seponering av KEYTRUDA, administrering av kortikosteroider og/eller støttende behandling. Se utfyllende informasjon i preparatomtalen og i utvalgt sikkerhetsinformasjon.

+ Studiedesign KEYNOTE-244

Kontrollert studie med behandlingsnaive NSCLC-pasienter. Effekt og sikkerhet av pembrolizumab ble undersøkt i KEYNOTE-024, en åpen, kontrollert multisenter studie med behandling av tidligere ubehandlet metastatisk NSCLC. Pasientene hadde PD-L1-uttrykk med ≥50% TPS basert på PD-L1 IHC 22C3 pharmDx™ Kit. Pasientene ble randomisert (1:1) til å få pembrolizumab ved dosen 200mg hver 3.uke (n=154) eller utprøvers valg av platinabasert kjemoterapi (n=151, inkludert pemetreksed + karboplatin, pemetreksed + cisplatin, gemcitabine + cisplatin, gemcitabine + karboplatin eller paklitaksel + karboplatin. Pasienter med ikke-plateepitel NSCLC kunne få pemetreksed som vedlikeholdsbehandling.). Pasientene ble behandlet med pembrolizumab inntil uakseptabel toksisitet eller sykdomsprogresjon. Behandlingen kunne fortsette utover sykdomsprogresjon hvis pasienten var klinisk stabil og utprøver anså at pasienten fortsatt hadde klinisk effekt. Pasienter uten sykdomsprogresjon kunne bli behandlet i opptil 24 måneder. Studien ekskluderte pasienter med EGFR-eller ALK-genomiske tumoravvik, autoimmun sykdom som krevde systemisk behandling innen 2 år med behandling, medisinsk tilstand som krevde immunsuppresjon eller pasienter som hadde fått thorax røntgenstråling på mer enn 30 Gy i løpet av de siste 26 ukene. Vurdering av tumorstatus ble utført hver 9.uke. Pasienter på kjemoterapi med uavhengig verifisert sykdomsprogresjon fikk muligheten til å bytte behandling («cross-over») og motta behandling med pembrolizumab.

Se alle KEYTRUDA®-indikasjoner innen lungekreft (NSCLC)

Anders Andreassen

Anders Andreassen

Therese Pedersen

Therese Pedersen

Har du spørsmål rundt KEYTRUDA®?

Ta kontakt med Anders Andreassen, telefon 916 20 106 eller Therese Pedersen, telefon 926 48 234.

Referanser

  1. Reck M, Rodríguez-Abreu D, Robinson AG, et al. Five-Year Outcomes With Pembrolizumab Versus Chemotherapy for Metastatic Non–Small-Cell Lung Cancer With PD-L1 Tumor Proportion Score 50%. J Clin Oncol. 2021. doi:10.1200/JCO.21.00174.
  2. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom. 12/21. 22. utgave
  3. LIS anbefalinger for onkologiske og kolonistimulerende legemidler. version 5, 19.05.2022
  4. Gray JE, et al. WCLC 2020, January 28–31, 2021, Poster FP13.02. Data cutoff: August 28, 2020.
  5. KEYTRUDA (pembrolizumab) SPC, Juli 2022, 4.1, 5.1