Effekt og sikkerhet

Bridion® ga forutsigbar, rask og komplett reversering av dyp nevromuskulær blokade1,2

Study design1: En multisenter, randomisert, parallellgruppe, komparativ, aktivstyrt, sikkerhetsanalyse-blindetstudie av 74 voksne kirurgiske pasienter. Ved gjenopptreden av 1-2 PTC etter den siste dosen rocuronium ble pasientene randomisert til å motta 4 mg / kg BRIDION® vs 70 μg / kg neostigmin med 14 μg / kg glykopyrrolat. Primær endepunkt var tiden fra starten av BRIDION® eller neostigmin administrering til et TOF forhold på 0,9,

Studieformål: studien sammenlignet effekten av BRIDION® vs neostigmin ved reversering av dyp rokuronium-indusert nevromuskulær blokade ved 1-2 PTCs.

Referanser

  • 1.

    Jones RK, Caldwell JE, Brull SJ, et al. Reversal of profound rocuronium-induced blockade with sugammadex: a randomized comparison with neostigmine. Anesthesiology. 2008;109(5):816–824.

  • 2.

    Blobner M, Eriksson LI, Scholz J, et al. Reversal of rocuronium-induced neuromuscular blockade with sugammadex compared with neostigmine during sevoflurane anaesthesia: results of a randomised, controlled trial. Eur J Anaesthesiol. 2010;27(10):874–881. doi:10.1097/EJA.0b013e32833d56b7.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Indikasjon:

Reversering av neuromuskulær blokade indusert av rokuronium eller vekuronium hos voksne over 18 år. For pediatrisk populasjon: sugammadex anbefales kun til rutinemessig reversering av rokuroniumindusert blokade hos barn og ungdom mellom 2 og 17 år

Kontraindikasjoner:

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene.

Forsiktighetsregler:

Kunstig ventilering er obligatorisk for pasientene inntil spontan respirasjon er gjenopprettet etter reversering av neuromuskulær blokade. Bruk av lavere doser enn anbefalt kan føre til økt risiko for gjeninntreden av neuromuskulær blokade etter initial reversering, og dette anbefales ikke. Bruk av sugammadex hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (inkludert dialysepasienter (CrCl < 30 ml/min)) anbefales ikke. Sugammadex blir ikke metabolisert i leveren, det er ikke utført spesifikke studier på pasienter med nedsatt leverfunksjon. I sjeldne tilfeller har betydelig bradykardi blitt observert minutter etter administrasjon av sugammadex ved reversering av neuromuskulær blokade. Sugammadex skal ikke brukes til å reversere neuromuskulær blokade indusert med andre steroide neuromuskulære blokkere enn rokuronium eller vekuronium fordi det ikke finnes data vedrørende effekt og sikkerhet i slike situasjoner.

Bivirkninger:

Bridion administreres samtidig med neuromuskulære blokkere og anestetika hos pasienter under kirurgi. Årsakssammenhengen for bivirkninger er derfor vanskelig å vurdere. De mest vanlig rapporterte bivirkningene hos pasienter under kirurgi var hoste, luftveiskomplikasjoner under anestesi, anestesikomplikasjoner, hypotensjon under prosedyren og komplikasjoner under prosedyren.

Før forskrivning av Bridion, se preparatomtale

Før forskrivning av Esmeron, se preparatomtale

NO-XBR-00011