Indikasjon og dosering

Doravirin er tilgjengelig i to formuleringer, som gir fleksibilitet og individuelle tilpasninger:

Delstrigo
Pifeltro

Delstrigo er indisert til å behandle voksne infisert med hiv-1 uten tidligere påvist eller nåværende resistens mot klassen ikke-revers transkriptasehemmer (NNRTI).1

Pifeltro er indisert, i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler, til å behandle voksne infisert med hiv-1 uten tidligere påvist eller nåværende resistens mot klassen ikke-nukleosid revers transkriptasehemmer (NNRTI).2

Delstrigo - complete regimen

Delstrigo er en kominasjonstablett som inneholder 3 komponenter. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 100 mg doravirin, 300 mg lamivudin og 300 mg tenofovirdisoproksilfumarat, som tilsvarer 245 mg tenofovirdisoproksil. Den anbefalte dosen av Delstrigo hos voksne er én tablett tatt peroralt én gang daglig med eller uten mat.1

Pifeltro - single agent

Pifeltro er en filmdrasjerte tablett som inneholder 100 mg doravirin. Pifeltro bør kombineres med 2 nukleosidanaloger.Den anbefalte dosen er én 100 mg tablett tatt peroralt én gang daglig med eller uten mat.2

 

Enkel og fleksibel administrasjon

En gang daglig, når som helst på dagen

En gang daglig, når som helst på dagen

Tas med eller uten mat

Tas med eller uten mat

Ingen booster

Ingen booster

UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON PIFELTRO

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene. Samtidig administrering med legemidler som er sterke induktorer av cytokrom P450 CYP3A.

Forsiktighet

Pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon bør ikke ta dette legemidlet.

Immunt reaktiveringssyndrom er rapportert hos pasienter behandlet med antiretroviral kombinasjonsbehandling. Autoimmune sykdommer har også vært rapportert i forbindelse med immunreaktivering.

Det foreligger ikke tilstrekkelig klinisk evidens for å støtte bruken av doravirin hos pasienter infisert med hiv-1 med tegn på resistens mot NNRTI-klassen.

Interaksjoner

Doravirin metaboliseres hovedsakelig av CYP3A, og legemidler som induserer eller hemmer CYP3A forventes å påvirke clearance av doravirin.

Pifeltro skal ikke administreres samtidig med legemidler som er sterke induktorer av CYP3A-enzymet, og forsiktighet må utvises når doravirin gis samtidig med legemidler som er sensitive CYP3A-substrater som også har et smalt terapeutisk vindu.

Før forskrivning av Pifeltro, se preparatomtale

▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkte bivirkninger.

UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON DELSTRIGO

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene. Samtidig administrering med legemidler som er sterke induktorer av cytokrom P450 CYP3A-enzymet.

Forsiktighet

Det foreligger ikke tilstrekkelig klinisk evidens for å støtte bruken av Delstrigo hos pasienter infisert med hiv-1 med tegn på resistens mot NNRTI-klassen.

Alvorlig akutt forverring av hepatitt B (HBV) er rapportert hos pasienter som er koinfisert med hiv-1 og HBV, og som har seponert tenofovirdisoproksil. Nedsatt nyrefunksjon er rapportert ved bruk av tenofovirdisoproksil. Delstrigo bør unngås ved samtidig eller nylig bruk av nefrotoksiske legemidler.

Tenofovirdisoproksil kan ha negativ effekt på beintetthet og fremtidig risiko for frakturer er ikke kjent. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon bør ikke ta dette legemidlet. Immunt reaktiveringssyndrom er rapportert hos pasienter behandlet med antiretroviral kombinasjonsbehandling. Autoimmune sykdommer har også vært rapportert i forbindelse med immunreaktivering.

Interaksjoner

Doravirin metaboliseres hovedsakelig av CYP3A, og legemidler som induserer eller hemmer CYP3A forventes å påvirke clearance av doravirin. Delstrigo skal ikke administreres samtidig med legemidler som er sterke induktorer av CYP3A-enzymet da dette kan redusere effekten av doravirin.

Forsiktighet må utvises når doravirin gis samtidig med legemidler som er sensitive CYP3A-substrater som også har et smalt terapeutisk vindu (f.eks. takrolimus og sirolimus).

Før forskrivning av Delstrigo, se preparatomtale

▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkte bivirkninger.

Referanser

  • 1.

    Delstrigo SPC Desember 2019 avsnitt 4.1, 4.2

  • 2.

    Pifeltro SPC Desember 2019 avsnitt 4.1, 4.2

NO-DOR-00023 03/20