Utvalgt Sikkerhetsinformasjon

Utvalgt sikkerhetsinformasjon for DELSTRIGO1

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning

Delstrigo® (100 mg doravirin, 300 mg lamivudin og 300 mg tenofovirdisoproxilfumarat ) er en antiretroviral kombinasjonsbehandling i filmdrasjerte tablettform.

Indikasjon

Delstrigo er indisert til å behandle voksne infisert med hiv-1 uten tidligere påvist eller nåværende resistens mot klassen ikke-revers transkriptasehemmer (NNRTI), lamuvidin eller tenofovir.

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene. Samtidig administrering med legemidler som er sterke induktorer av cytokrom P450 CYP3A-enzymet er kontraindisert, siden det forventes at plasmakonsentrasjonen av doravirin blir betydelig redusert, noe som kan redusere effekten av Delstrigo. Disse legemidlene inkluderer, men er ikke begrenset til: karbamazepin, okskarbazepin, fenobarbital, fenytoin, rifampicin, rifapentin, johannesurt, mitotan, enzalutamid og lumakaftor.

Delstrigo skal ikke administreres samtidig med andre legemidler som inneholder lamivudin eller med andre legemidler som inneholder tenofovirdisoproksil, tenofoviralafenamid eller adefovirdipivoksil. Delstrigo skal ikke administreres samtidig med doravirin med mindre det er nødvendig for dosejustering.

Advarsler og forsiktighetsregler:

NNRTI-substitusjoner og bruk av doravirin: Doravirin er ikke undersøkt hos pasienter med tidligere virologisk svikt ved andre antiretrovirale behandlinger. Det foreligger ikke tilstrekkelig klinisk evidens for å støtte bruken av doravirin hos pasienter infisert med hiv-1 med tegn på resistens mot NNRTI-klassen.

Hepatitt B-virus: Alle pasienter med hiv-1 bør testes for tilstedeværelse av hepatitt B-virus (HBV) før oppstart av antiretroviral behandling. Alvorlig akutt forverring av hepatitt B er rapportert hos pasienter som er koinfisert med hiv-1 og HBV, og som har seponert lamivudin eller tenofovirdisoproksil, to av virkestoffene i Delstrigo.

Nedsatt nyrefunksjon, inkludert tilfeller av akutt nyresvikt og Fanconis syndrom (renal tubulær skade med alvorlig hypofosfatemi), er rapportert ved bruk av tenofovirdisoproksil, et virkestoff i Delstrigo.

Delstrigo bør unngås ved samtidig eller nylig bruk av nefrotoksiske legemidler (f.eks. høydose eller flere NSAID-preparat). Delstrigo bør seponeres dersom estimert CrCl faller under 50 ml per minutt.

Beintetthet: Effektene av endringer i beintetthet og biokjemiske markører forbundet med tenofovirdisoproksil på beinhelse på lang sikt og fremtidig risiko for frakturer er ikke kjent. Måling av BMD bør vurderes hos hiv-1-infiserte voksne pasienter med patologisk beinfraktur i anamnesen eller andre risikofaktorer for osteoporose eller beintap.

Mineraliseringsdefekter: Tilfeller av osteomalasi forbundet med proksimal renal tubulopati er rapportert i forbindelse med bruk av tenofovirdisoproksil.

Laktosemonohydrat: Da Pifeltro inneholder laktosemonohydrat bør pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon ikke ta dette legemidlet.

Immunt reaktiveringssyndrom: Immunt reaktiveringssyndrom er rapportert hos pasienter behandlet med antiretroviral kombinasjonsbehandling. Hos hivinfiserte pasienter med alvorlig immunsvikt kan en inflammatorisk reaksjon på asymptomatiske eller gjenværende opportunistiske infeksjoner oppstå. Autoimmune sykdommer (som Graves’sykdom, autoimmun hepatitt, poliomyositt og Guillain-Barrés syndrom) har også vært rapportert i forbindelse med immunreaktivering. Tidspunktet for når disse hendelsene inntreffer er imidlertid mer variabelt, og kan oppstå flere måneder etter behandlingsstart.

Vanlige bivirkninger

Unormale drømmer, insomni, hodepine, svimmelhet, somnolens, hoste, nesesymptomer, kvalme, diaré, abdominalsmerter, oppkast, flatulens, alopesi, utslett, muskellidelser, fatigue, feber, økt alaninaminotransferase.

Interaksjoner:

Doravirin metaboliseres hovedsakelig av CYP3A, og legemidler som induserer eller hemmer CYP3A forventes å påvirke clearance av doravirin.

Delstrigo skal ikke administreres samtidig med legemidler som er sterke induktorer av CYP3A-enzymet, siden det forventes at plasmakonsentrasjonen av doravirin blir betydelig redusert, noe som kan redusere effekten av doravirin.

Forsiktighet må utvises når doravirin gis samtidig med legemidler som er sensitive CYP3A-substrater som også har et smalt terapeutisk vindu (f.eks. takrolimus og sirolimus).

Dosering

Den anbefalte dosen av Delstrigo er én tablett (100 mg doravirin, 300 mg lamivudin og 300 mg tenofovirdisoproxilfumarat) tatt peroralt én gang daglig med eller uten mat. Ved samtidig bruk av rifabutin og andre moderate CYP3A-induktorer tas 1 tablett doravirin 100 mg (som monopreparat) ca. 12 timer etter dosen med Delstrigo.

Spesielle populasjoner

Eldre: Det er begrensede data tilgjengelig vedrørende bruk av doravirin, lamivudin og tenofovirdisoproksil hos pasienter over 65 år. Det er ingenting som tyder på at eldre pasienter har behov for en annen dose enn yngre voksne pasienter.

Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering av Delstrigo er nødvendig hos voksne med estimert kreatininclearance (CrCl) ≥50ml/min. Delstrigo bør ikke startes opp hos pasienter med estimert CrCl <50ml/min. Delstrigo bør seponeres hvis estimert CrCl faller under 50ml per minutt.

Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering av doravirin/lamivudin/tenofovirdisoproksil er nødvendig hos pasienter med lett (Child-Pugh klasseA) eller moderat (Child-Pugh klasseB) nedsatt leverfunksjon. Doravirin er ikke undersøkt hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasseC).

Pediatrisk populasjon: Sikkerhet og effekt av Delstrigo hos barn under 18år har ikke blitt fastslått.

Graviditet

Det er ingen eller begrensede data på bruk av doravirin hos gravide kvinner. Som en forsiktighetsregel bør man unngå bruk av Delstrigo under graviditet.

Amming

Det er ukjent om doravirin blir skilt ut i morsmelk hos mennesker. På grund av risiko för overføring av hiv-1 och risiko for alvorlige bivirkninger hos barn som ammas ska mødre informeras om å ikke amme hvis de behandles med Delstrigo.

Før forskrivning av Delstrigo, se preparatomtale

▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkte bivirkninger.

 

Utvalgt sikkerhetsinformasjon for PIFELTRO2

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning.

Pifeltro® (100 mg doravirine) er en ikke-nukleosid revers transkriptasehemmer (NNRTI) i filmdrasjert tablettform.

Pifeltro er indisert, i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler, til å behandle voksne infisert med hiv-1 uten tidligere påvist eller nåværende resistens mot klassen NNRTI.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene. Samtidig administrering med legemidler som er sterke induktorer av cytokrom P450 CYP3A-enzymet er kontraindisert, siden det forventes at plasmakonsentrasjonen av doravirin blir betydelig redusert, noe som kan redusere effekten av Pifeltro. Disse legemidlene inkluderer, men er ikke begrenset til: karbamazepin, okskarbazepin, fenobarbital, fenytoin, rifampicin, rifapentin, johannesurt, mitotan, enzalutamid og lumakaftor.

Advarsler og forsiktighetsregler

Laktosemonohydrat: Da Pifeltro inneholder laktosemonohydrat bør pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon ikke ta dette legemidlet.

Immunt reaktiveringssyndrom er rapportert hos pasienter behandlet med antiretroviral kombinasjonsbehandling. Hos hivinfiserte pasienter med alvorlig immunsvikt kan en inflammatorisk reaksjon på asymptomatiske eller gjenværende opportunistiske infeksjoner oppstå. Autoimmune sykdommer (som Graves’sykdom, autoimmun hepatitt, poliomyositt og Guillain-Barrés syndrom) har også vært rapportert i forbindelse med immunreaktivering. Tidspunktet for når disse hendelsene inntreffer er imidlertid mer variabelt, og kan oppstå flere måneder etter behandlingsstart.

NNRTI-substitusjoner: Doravirin er ikke undersøkt hos pasienter med tidligere virologisk svikt ved andre antiretrovirale behandlinger. Det foreligger ikke tilstrekkelig klinisk evidens for å støtte bruken av doravirin hos pasienter infisert med hiv-1 med tegn på resistens mot NNRTI-klassen.

Interaksjoner

Doravirin metaboliseres hovedsakelig av CYP3A, og legemidler som induserer eller hemmer CYP3A forventes å påvirke clearance av doravirin.

Pifeltro skal ikke administreres samtidig med legemidler som er sterke induktorer av CYP3A-enzymet, siden det forventes at plasmakonsentrasjonen av doravirin blir betydelig redusert, noe som kan redusere effekten av doravirin.

Forsiktighet må utvises når doravirin gis samtidig med legemidler som er sensitive CYP3A-substrater som også har et smalt terapeutisk vindu (f.eks. takrolimus og sirolimus).

Dosering

Den anbefalte dosen er én 100mg tablett tatt peroralt én gang daglig med eller uten mat. Dersom samtidig administrering med rifabutin eller andre moderate CYP3A-induktorer (f.eks. dabrafenib, lesinurad, bosentan, tioridazin, nafcillin, modafinil, telotristatetyl) ikke kan unngås skal én 100mg tablett Pifeltro tas to ganger daglig (med omtrent 12timers mellomrom).

Spesielle populasjoner

Pediatrisk populasjon: Sikkerhet og effekt av doravirin hos barn under 18år har ennå ikke blitt fastslått. Det finnes ingen tilgjengelige data.

Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering av doravirin er nødvendig hos pasienter med lett, moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Doravirin er ikke undersøkt hos pasienter med terminal nyresvikt eller hos dialysepasienter.

Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering av doravirin er nødvendig hos pasienter med lett (Child-Pugh klasseA) eller moderat (Child-Pugh klasseB) nedsatt leverfunksjon. Doravirin er ikke undersøkt hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse C). Det er ikke kjent om eksponeringen for doravirin vil øke hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon. Forsiktighet bør derfor utvises når doravirin administreres til pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon.

Vanlige bivirkninger

Unormale drømmer, insomni, hodepine, svimmelhet, somnolens, kvalme, diaré, flatulens, abdominalsmerter, oppkast, utslett, fatigue, økt alaninaminotransferase.

Før forskrivning av Pifeltro, se preparatomtale

▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkte bivirkninger.

Referanser

  • 1.

    Delstrigo SPC Des 2019.

  • 2.

    Pilfeltro SPC Des 2019.

NO-DOR-00028 03/20