Indikasjon og dosering

ISENTRESS - anbefalt INSTI-basert behandlingsregime for ubehandlede pasienter siden 20091

 • Virus suppresjon2
 • Godt tolerert gjennom 10 år
 • Isentress 400 mg: Kan brukes under graviditet3
 • Fleksibel og praktisk dosering
 

ISENTRESS er tilgjengelig i to formuleringer

Isentress

Isentress 600 mg filmdrasjerte tabletter er indisert i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler til behandling av HIV-1 infeksjon (humant immunsviktvirus) hos voksne og pediatriske pasienter som veier minst 40 kg4.

Anbefalt dosering for voksne og pediatriske pasienter >40kg4:

 • Behandlingsnaive pasienter
 • Pasienter som er virologisk supprimert på et initialt regime med 400mg Isentress to ganger daglig

En gang daglig

Isentress

1200 mg (2 x 600 mg)

 
Isentress

Isentress er også tilgjengelig som en 400 mg tablett til bruk to ganger daglig hos hiv infiserte voksne, barn eller ungdom som veier 25 kg eller mer3.

Anbefalt dosering for voksne, barn eller ungdom >25 kg3:

 • Behandlingsnaive pasienter
 • Pasienter på behandling med ARVs

To ganger daglig

Isentress

400 mg

400 mg

For pediatriske pasienter finnes ISENTRESS også som tyggetabletter og som et granulat til mikstur. For ytterligere doseringsinformasjon henvises det til preparatomtalene til tyggetablettene og granulatet til mikstur.

400 mg tablettene skal ikke brukes i et 1200-mg en-gang-daglig regime3

UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene.

Forsiktighet

Forsiktighet bør utvises ved bruk hos pasienter med depresjon eller psykiatrisk lidelse i anamnesen. Raltegravir bør brukes med forsiktighet hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon. Raltegravir brukes med forsiktighet hos pasienter som tidligere har hatt myopati eller rabdomyolyse, eller som har andre predisponerende faktorer. Seponer raltegravir og eventuelle andre mistenkte virkestoffer umiddelbart dersom tegn eller symptomer på alvorlige hudreaksjoner eller overfølsomhetsreaksjoner oppstår.

Interaksjoner

Raltegravir er in vitro en svak hemmer av organisk aniontransportør (OAT)1. Ved samtidig administrering av raltegravir 1200 mg én gang daglig med sensitive OAT1- og/eller OAT3-substrater må forsiktighet utvises. Samtidig administrering med atazanavir, tipranavir/ritonavir, kalsiumkarbonat, antacida med aluminium eller magnesium, eller sterke indusere av legemiddelmetaboliserende enzymer (f.eks. rifampicin) er ikke anbefalt.

Før forskrivning av ISENTRESS, se preparatomtale

Referanser

 • 1.

  DHHS Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents. Guidelines for the use of antiretroviral agents in HIV1infected adults and adolescents. https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/1/adult-and-adolescent-arv/0, Accessed 17 March 2020.

 • 2.

  Cahn P, Kaplan R, Sax PE, et al; for the ONCEMRK Study Group. Raltegravir 1200 mg once daily versus raltegravir 400 mg twice daily, with tenofovir disoproxil fumarate and emtricitabine, for previously untreated HIV1 infection: a randomised, doubleblind, parallelgroup, phase 3, noninferiority trial. (With Supplementary Appendix.) Lancet HIV. 2017. Published online September 11, 2017. http://dx.doi.org/10.1016/S23523018(17)301285.

 • 3.

  SPC Isentress 400 mg Mai 2019, avsnitt 4.1, 4.2, 4.6

 • 3.

  SPC Isentress 600 mg Mai 2019, avsnitt 4.1, 4.2

NO-MFA-00040 03/20