Effekt og tolerabilitet

Effekt gjennom 5 år sammenlignet med NNRTI1

Vedvarende virussuppresjon

HIV-1 RNA<50 kopier/mL (NC=F tilnærming)1

  • Non-inferiority ble vist ved alle tidsintervaller. I tillegg ble overlegenhet vist ved uke 192 og 240 i forhåndsdefinerte eksplorative analyser.1
Isentress Efficacy

Det primære endepunktet var non-inferiority med hensyn til andel pasienter med HIV-1 RNA <50 kopier/mL ved uke 48. NC=F: pasienter som avsluttet behandling, uavhengig av årsak, ble ansett som behandlingssvikt deretter.
Δ (ISENTRESS-EFV) [95% CI] = +9.5 [+1.7, +17.3]
P<0.001 for non-inferiority ved alle tidsintervaller

Copyright © 2014 Lippincott Williams & Wilkins.

Høy immunologisk respons1,2

Gjennomsnittlig endring fra baseline i CD4 celler ved uke 240 (OF tilnærming)

ISENTRESS + TDF/FTC

+374

EFV + TDF/FTC

+312

Baseline CD4 celletelling var 219 celler/mm3 for ISENTRESS + TDF/FTC vs 217 celler/mm3 for efavirenz + TDF/FTC.
Observert sviktanalyse (OF):
Pasienter som avsluttet behandling på grunn av manglende effekt ble ansett som behandlingssvikt deretter. Lignende resultater ble observert med NC=F tilnærming.
Δ (ISENTRESS–EFV) [95% CI] = +62 [+22, +102]

STARTMRK studie design1

Randomisert, dobbeltblind, aktivkontrollert non-inferiority studie av behandlingsnaive pasienter >=18 år med HIV-1 for å evaluere sikkerheten av antiretroviral aktivitet av ISENTRESS 400mg to ganger daglig + TDF 300mg/FTC 200mg (n=281) vs EFV 600mg tatt om kvelden + TDF 300mg/FTC 200mg (n=282).
Det primære endepunktet var non-inferiority med hensyn til andel pasienter med HIV-1 RNA<50kopier/mL ved uke 48, med et sekundært tidsintervall ved uke 96. Forhåndsdefinerte eksplorative analyser ble undersøkt ved uke 156, 196 og 240. Formell hypotesetesting ble ikke utført ved uke 156, 192 og 240. Viktigste inklusjonskriterie var mottakelighet av EFV, TDF og FTC ved inklusjon; ingen tidligere antiretroviral behandling, HIV-1 RNA>5,000 kopier/mL uten genotypisk resistens til TDF, FTC eller EFV.1

 

Tolerabilitet gjennom 5 år vs en NNRTI1

Medikamentrelaterte kliniske uønskede hendelser forekom i >= 5% av studiepopulasjonen:

  ISENTRESS + TDF/FTC (n=281) EFV + TDF/FTC (n=282)
Diarrhea 5.3% 9.9%
Flatulence 3.6% 5.0%
Nausea 8.9% 11.0%
Fatigue 4.3% 8.9%
Dizziness 7.8% 35.1%
Headache 9.3% 14.2%
Somnolence 1.1% 7.4%
Abnormal dreams 6.8% 13.1%
Insomnia 7.5% 8.2%
Nightmare 2.8% 5.3%
Rash 1.1% 8.2%

Inkluderer uønskede hendelser som er gradert mulig, sannsynlig eller definitivt relatert til medikamentet

Behandlingsavbrudd grunnet uønskede hendelser1

ISENTRESS + TDF/FTC (n=281)

5%

EFV + TDF/FTC (n=282)

10%

CI = konfidensintervall, EFV=efavirenz, FTC=emtricitabin, HIV-1= humant immunsviktvirus type 1, NNRTI= non-nucleoside reverse transcriptase hemmer, RNA = ribonucleic acid, TDF=tenofovir disoprxil fumarat

 

Effekt og tolerabilitet vs utvalgte PI3

Lavere grad av virologisk svikt3

Forskjell i kummulativ insidens ved uke 96 (97,5% CI)

Alle 3 studieregimer ga tilsvarende grad av virologisk suppresjon over 96 uker. Ved uke 96 hadde 94% av pasientene på ISENTRESS regime HIV-1 RNA nivå <=50 kopier/mL, sammenlignet med 89% på DRV/r og 88% på ATV/r.3

Grafen er laget av MSD i henhold til data fra referanse 3

Lavere grad av virologisk svikt

Lavere grad av svikt på tolerabilitet3

Forskjell i kummulativ insidens ved uke 96 (97,5% CI)

1% av pasientene på ISENTRESS regime avsluttet behandling på grunn av toksisitet sammenlignet med 5% på DRV/r og 16% på ATV/r.3

Grafen er laget av MSD i henhold til data fra referanse 3

Lavere grad av svikt på tolerabilitet

Sammensatt vurdering av virologisk effekt og tolerabilitet3

Forskjell i kummulativ insidens ved uke 96 (97,5% CI)

ISENTRESS var overlegen til både ATV/r og DRV/r i det forhåndsplanlagte kummulative sammensatte endepunktet på virologisk og tolerabilitets svikt.3

Grafen er laget av MSD i henhold til data fra referanse 3

Sammensatt vurdering av virologisk effekt og tolerabilitet

PI = protease inhibitor, ATV = abacavir, DRV = darunavir

ACTG 5257 studiedesign3:

Randomisert, open-label, aktivkontrollert ekvivalens studie av 1809 behandlingsnaive voksne med HIV-1 RNA >1000 kopier/mL randomisert 1:1:1 til ISENTRESS 400mg BID + TDF/FTC eller ATV 300mg QD +RTV 100mg QD + TDF/FTC eller DRV 800 mg QD + RTV 100 mg QD + TDF/FTC. Det primære endepunktet var virologisk svikt, definert som bekreftet HIV-1 RNA >1000 kopier/mL fra uke 16 til før uke 24 eller >200 kopier/mL ved eller etter uke 24, og tid til svikt i tolerabilitet, definert som tiden fra randomisering til behandlingsavbrudd med ISENTRESS, ATV/r eller DRV/r på grunn av toksisitet. Et forhåndsplanlagt sammensatt endepunkt var definert som en tidlig virologisk svikt eller svikt i tolerabilitet. Viktigste inklusjonskriterie inkluderte ingen tidligere antiretroviral behandling og ingen genotypisk resistens til NRTI og PI. Begrensninger: Studien var open-label. Ritonavir ble ikke gitt, selv om refusjon var tilgjengelig der det var lovlig. Ekvivalens var predefinert som 2-sidig 97,5% CI på den parvise forskjellen i kummulativ insidens ved uke 96 ved hvert individuelle eller sammensatte endepunkt som faller mellom -10% og +10%.

Referanser

  • 1.

    Rockstroh JK, DeJesus E, Lennox JL, et al; for STARTMRK Investigators. Durable efficacy and safety of raltegravir versus efavirenz when combined with tenofovir/emtricitabine in treatmentnaive HIV1-infected patients: final 5 year results from STARTMRK. J Acquir Immune Defic Syndr. 2013;63(1):77-85.

  • 2.

    Rockstroh JK, DeJesus E, Lennox JL, et al; for STARTMRK Investigators. Durable efficacy and safety of raltegravir versus efavirenz when combined with tenofovir/emtricitabine in treatmentnaive HIV1 infected patients: final fiveyear results from STARTMRK (supplemental digital content). J Acquir Immune Defic Syndr. http://links.lww.com/QAI/A397. Accessed 14 June 2017.

  • 3.

    Lennox JL, Landovitz RJ, Ribaudo HJ, et al; for the ACTG A5257 Team. Efficacy and tolerability of 3 nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor-sparing antiretroviral regimens for treatmentnaïve volunteers infectedwith HIV1: a randomized, controlled equivalence trial. Ann Intern Med. 2014;161(7):461-471.

NO-MFA-00041 03/20