Graviditet og behandling av HIV

Hivbehandling hos kvinner i fertil alder og hos gravide

Hos kvinner i fertil alder velges behandling etter samme prinsipper som hos andre personer som lever med hiv. Medikamentendringer kan være aktuelt hos kvinner som kan bli eller er blitt gravide, både på grunn av mulige teratogene effekter og på grunn av farmakokinetiske endringer i siste del av svangerskapet. God hivbehandling før og i svangerskap og under fødsel forebygger i høy grad smitteoverføring fra mor til foster/ barn (og partner). Virusoverføring til barnet skjer hovedsakelig i siste trimester og under fødselen, men kan også skje tidligere, og det er viktig at behandlingen kontinueres gjennom hele svangerskapet1.

Behandlingsanbefalinger1

Kvinner som ønsker eller planlegger graviditet, eller som ikke bruker effektiv prevensjon må informeres om mulige uønskede fostereffekter av enkelte hivmedikamenter.

Følgende medikamentvalg kan anbefales basert på at de både ansees trygge i første trimester og har tilstrekkelig effekt gjennom hele svangerskapet1:

raltegravir (ISENTRESS) eller rilpivirin eller darunavir

+

tenofovir (TDF)/ emtricitabin eller abakavir/lamivudiN

Dolutegravir bør unngås på grunn av mulig økt risiko for nevralrørsdefekter. For kobicistat, TAF og elvitegravir er det lite humane data om teratogene effekter.

 

Graviditetsdata for Isentress 400 mg2

Preparatomtalen for Isentress 400 mg tabletter er nå oppdatert med nye graviditetsdata:

Graviditet2

En moderat mengde data hos gravide kvinner (utfallet av mellom 300-1000 graviditeter etter eksponering i første trimester) indikerer ikke potensial for misdannelser eller føto/ neonatal-toksisitet forårsaket av raltegravir 400 mg to ganger daglig. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Raltegravir 400 mg to ganger daglig bør kun brukes under graviditet dersom den forventede nytten veier opp for den potensielle risikoen for fosteret.

Antiretroviralt graviditetsregister2

For å overvåke det maternelle/føtale utfallet hos pasienter som ved en feiltagelse fikk raltegravir under graviditeten, er det etablert et antiretroviralt graviditetsregister. Leger oppfordres til å registrere pasientene i dette registeret.

Generelt når man bestemmer seg for å behandle HIV-infeksjon hos gravide kvinner med antiretrovirale legemidler, og dermed redusere risikoen for vertikal HIV-overføring til den nyfødte, bør så vel dyredata som klinisk erfaring hos gravide kvinner vurderes for å karakterisere fosterets sikkerhet.

Referanser

  • 1.

    Faglige retningslinjer for behandling av HIV 2019, https://www.hivfag.no/pdf, lest 17.mars 2020

  • 2.

    Isentress 400 mg SPC, mai 2019, avsnitt 4.6

NO-MFA-00042 03/20