Studier ISENTRESS

Clinical Science

STARTMRK 2013: ISENTRESS hos behandlingsnaive pasienter

En dobbeltblind, multisenter, noninferiority-studie der 566 behandlingsnaive pasienter ble randomisert til å få enten ISENTRESS eller efavirenz, begge i kombinasjon med tenofovir/emtricitabine

The Lancet

BENCHMRK 2007: ISENTRESS hos behandlingserfarne pasienter

En randomisert, trippelblind, mulitsenterstudie av behandlingserfarne pasienter med HIV-1 RNA virusmengde over 5000 kopier per mL, CD4 celletall over 50 celler per μL, og dokumentert genotypisk og fenotypisk resistens mot enten NRTI, NNRTI eller PI der ISENTRESS (enten 200mg, 400mg eller 600mg) ble lagt til optimalisert bakgrunnsregime.

MSD

ARDENT 2014: ISENTRESS sammenlignet med to ulike PI-regimer

En åpen, mulitsenterstudie over 96 uker av behandlingsnaive pasienter der ISENTRESS ble sammenlignet med enten , ritonavirboosted darunavir eller ritonavirboosed atazanavir, alle i kombinasjon med en NRTI

NO-MFA-00034 03/20