Viktig sikkerhetsinformasjon

Virkningsmekanisme

ZINPLAVA® TARGETS TOXIN B AND ENHANCES THE IMMUNE RESPONSE

Film lengde: 4 Minutter.

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Indikasjon:

ZINPLAVA er indisert til forebygging av tilbakefall av Clostridium difficile-infeksjon (CDI) hos voksne med høy risiko for tilbakefall av CDI.

Kontraindikasjoner:

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene.

Forsiktighetsregler:

ZINPLAVA er ikke en behandling mot CDI og har ingen effekt på den pågående CDI-episoden. ZINPLAVA skal administreres i løpet av antibiotikabehandlingen som gis mot CDI. Det finnes ingen data vedrørende effekt av ZINPLAVA dersom det gis etter de første 10-14 dagene av antibiotikabehandlingen mot CDI. ZINPLAVA skal ikke administreres som en intravenøs støt- eller bolusdose. Det er ingen erfaring med gjentatt administrering av ZINPLAVA hos pasienter med CDI. I kliniske studier fikk pasienter med CDI kun én enkelt dose av ZINPLAVA.

Bivirkninger:

De vanligste bivirkningene etter behandling med ZINPLAVA (rapportert hos ≥ 4 % av pasientene innen de første 4 ukene etter infusjon) var kvalme, diaré, feber og hodepine. Disse bivirkningene ble rapportert med tilsvarende frekvens hos pasienter behandlet med placebo.

Før forskrivning av Zinplava, se preparatomtale

 
CD-00087 03/19