Lixiana: et alternativ til vitamin K-antagonist (VKA) ved PCI hos pasienter med atrieflimmer

Pasienter med atrieflimmer og en høy risiko for blodpropp bør stå på antikoagulasjon, dvs. en NOAK eller warfarin. Hvis en atrieflimmerpasient må gå igjennom en perkutan koronar intervensjon (PCI) må man i tillegg bruke platehemmende medisiner under inngrepet og etterpå. Antikoagulerende legemidler og platehemmere kan være krevende å kombinere og vi trenger derfor dokumentasjon på dette1.

Lixiana (en NOAK) i kombinasjon med platehemmende medisiner etter PCI er studert i ENTRUST AF PCI, som ble publisert i The Lancet i oktober 2019. Studien er gjort for å sammenligne Lixiana og warfarin ved samtidig bruk av platehemmere, etter PCI hos atrieflimmerpasienter. Pasientene hadde atrieflimmer og enten kronisk koronarsykdom eller akutt koronarsykdom.

Etter 4 timer til 5 dager etter en vellykket PCI ble pasientene randomisert til to forskjellige grupper. Den ene gruppen fikk Lixiana i kombinasjon med platehemmer i 12 måneder. Den andre gruppen fikk warfarin i kombinasjon med platehemmer i 12 måneder, og i tillegg aspirin i 1-12 måneder (gjennomsnittlig aspirinbehandling 66 dagar). Det var platehemmeren klopidogrel som ble mest brukt i denne studien (93 % fikk klopidogrel).

Det primære endepunktet var alvorlige blødninger eller CRNM-blødninger (klinisk relevant ikke-alvorlig blødning; ISTH-klassifisering) innen 12 måneder, og det sekundære kompositt-endepunktet var kardiovaskulær død, hjerneslag, systemisk embolisme, hjerteinfarkt, og sikker stent-trombose.

Studien var åpen, men endepunktene ble bedømt blindet for gruppetilhørighet.

 • 1506 pasienter ble inkludert i studien.
 • Median alder var 69 år.
 • 75% var menn.
 • CHADS-VASc-skår: Median 4.
 • HAS BLED-skår: median 3

Det primære endepunktet forekom hos 17 % av pasientene i Lixiana-gruppen og hos 20 % i warfarin-gruppen. Det sekundære endepunktet forekom hos 7 % i Lixiana-gruppen og hos 6 % i warfarin-gruppen. Man så en lavere forekomst av blødninger i warfarin-gruppen de første 2 ukene, noe som kanskje kan forklares med att en stor del av disse pasientene ikke hadde oppnådd INR mellom 2-3 de første to ukene. Numerisk var det færre antall blødninger med Lixiana.

Forfatterne av studien konkluderer med at Lixiana kan brukes istedenfor warfarin i kombinasjon med platehemmer som oppfølgingsbehandling etter gjennomgått PCI2.

LIXIANA - UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON

INDIKASJON: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder ≥ 75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall. Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne.

KONTRAINDIKASJONER: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Klinisk signifikant aktiv blødning eller klinisk relevant blødningsrisiko. Leversykdom assosiert med koagulopati. Ukontrollert, alvorlig hypertensjon. Samtidig bruk med alle andre antikoagulanter, unntatt i spesielle tilfeller ved bytte av oral antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert heparin administreres i doser som er nødvendig for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent. Graviditet og amming. FORSIKTIGHET ved økt risiko for blødning, som f.eks. ved bruk av legemidler som påvirker hemostase. Skal seponeres ved alvorlig blødning. Kreatininclearance og leverfunksjoner bør overvåkes regelmessig. Ikke anbefalt ved terminal nyresykdom eller i dialyse, alvorlig nedsatt leverfunksjon, antifosfolipidsyndrom, mekaniske hjerteklaffer, moderat til alvorlig mitralstenose eller de første 3 månedene etter implantasjon av en biologisk kunstig hjerteklaff. Ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin hos pasienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile eller som kan komme til å få trombolyse eller lungeembolektomi. VIKTIGE INTERAKSJONER: Dosereduksjon til 30 mg/dag ved samtidig bruk med ciklosporin, dronedaron, erytromycin eller ketokonazol. Forsiktighet ved samtidig bruk med P-gp-indusere. Bruk av høydose ASA (325 mg) er ikke anbefalt. VIKTIGE BIVIRKNINGER: Blødninger. Andre vanlige rapporterte bivirkninger er hodepine, svimmelhet, anemi, økt bilirubin i blodet, økt gamma-GT, utslett, pruritus og unormale leverfunksjonsprøver.

Før forskrivning av LIXIANA, se preparatomtalen.

Basert på SPC datert 29. oktober 2020

Referanser

 • 1.

  Jan Steffel1, Peter Verhamme2, Tatjana S. Potpara3, et al. The 2018 European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation. European Heart Journal (2018) 39, 1330-1393 doi:10.1093.

 • 2.

  Pascal Vranckx, Marco Valgimigli, Lars Eckardt, et al. Edoxaban-based versus vitamin K antagonist-based antithrombotic regimen after successful coronary stenting in patients with atrial fibrillation (ENTRUST-AF PCI): a randomised, open-label, phase 3b trial. Lancet 2019; 394: 1335-43

NO-OCP-00056 01/20