Lixiana: et alternativ til vitamin K-antagonist (VKA) ved ablasjon av atrieflimmer

Basert på Eliminate AF-studien som ble publisert i European Heart Journal i april 2019, er Lixiana nå et alternativ til vitamin K-antagonist (VKA) hos pasienter som skal gjennomgå kateterablasjon ved atrieflimmer1

Kateterablasjon, som er en behandlingsprosedyre for atrieflimmer, er forbundet med økt risiko for hjerneinfarkt og mikroembolier. For å redusere risikoen for dette skal antikoagulasjon brukes før, under og etter ablasjon. Den europeiske praktiske veiledningen (EHRA guide) anbefaler uavbrutt behandling med NOAK fremfor VKA-behandling ved ablasjon for de som allerede står på NOAK2.

Eliminate AF er gjort for å se på effekt og sikkerhet for Lixiana versus VKA hos pasienter som gjennomgikk kateterablasjon. 632 pasienter ble randomisert til enten Lixiana eller VKA i en ratio på 2:1. Pasientene som ble randomisert til edoksaban fikk 60 mg, eller 30 mg hvis de hadde en eller flere av kriteriene for dosereduksjon. Pasientene randomisert til VKA-behandling skulle ha en INR-verdi på mellom 2-3 i 10 dager før ablasjon. De ble tett fulgt opp på INR.

Pasientene ble behandlet med antikoagulasjon i 21-28 dager før ablasjon, og i 90 dager etter ablasjon. Transøsofageal eller intrakardial ekkokardiografi ble gjort før ablasjon, for å utelukke eventuelle blodpropper i hjertet. De med blodpropper ble byttet over til standardbehandling og fulgt opp i 30 dager.

Under ablasjon ble heparin gitt, ifølge ESC guidelines. Antikoagulasjon (edoksaban eller VKA) ble startet opp minst 6 timer etter ablasjon og fortsattes i 90 dager etter ablasjon.

Primært endepunkt var tid til første hendelse av død, slag (iskemisk eller intrakraniell blødning) eller alvorlig blødning mellom avsluttet ablasjon og til dag 90 etter ablasjon. Primært sikkerhetsendepunkt var tid til første alvorlige blødning fra dagen man startet opp studie-legemidlet til dag 90 etter ablasjon.

Av 632 pasienter med medianalder på 60 år som ble inkludert i studien, ble 553 pasienter abladert. Insidensen av alvorlige hendelser og blødninger var lav i begge armer og det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene. Antallet pasienter var for lav for å kunne bestemme superioritet. Forfatterne konkluderer med at edoksaban er et alternativ til VKA-behandling ved kateterablasjon. Det vil si at pasienter som står på Lixiana og skal gå igjennom en kateterablasjon, kan fortsette på Lixiana1.

Resultatene fra Eliminate AF bekrefter også resultatene man så i en subgruppeanalyse fra Engage AF-Timi 48-studien, som er en fase 3, randomisert, dobbeltblindet, hendelsesdrevet, non-inferiority studie som sammenlignet Lixiana en gang daglig med warfarin hos 21105 NVAF-pasienter med moderat til høy risiko for slag. I denne analysen ble 193 ablasjoner gjennomført med tilsvarende resultat som i Eliminate AF3.

LIXIANA - UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON

INDIKASJON: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder ≥ 75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall. Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne.

KONTRAINDIKASJONER: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Klinisk signifikant aktiv blødning eller klinisk relevant blødningsrisiko. Leversykdom assosiert med koagulopati. Ukontrollert, alvorlig hypertensjon. Samtidig bruk med alle andre antikoagulanter, unntatt i spesielle tilfeller ved bytte av oral antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert heparin administreres i doser som er nødvendig for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent. Graviditet og amming. FORSIKTIGHET ved økt risiko for blødning, som f.eks. ved bruk av legemidler som påvirker hemostase. Skal seponeres ved alvorlig blødning. Kreatininclearance og leverfunksjoner bør overvåkes regelmessig. Ikke anbefalt ved terminal nyresykdom eller i dialyse, alvorlig nedsatt leverfunksjon, antifosfolipidsyndrom, mekaniske hjerteklaffer, moderat til alvorlig mitralstenose eller de første 3 månedene etter implantasjon av en biologisk kunstig hjerteklaff. Ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin hos pasienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile eller som kan komme til å få trombolyse eller lungeembolektomi. VIKTIGE INTERAKSJONER: Dosereduksjon til 30 mg/dag ved samtidig bruk med ciklosporin, dronedaron, erytromycin eller ketokonazol. Forsiktighet ved samtidig bruk med P-gp-indusere. Bruk av høydose ASA (325 mg) er ikke anbefalt. VIKTIGE BIVIRKNINGER: Blødninger. Andre vanlige rapporterte bivirkninger er hodepine, svimmelhet, anemi, økt bilirubin i blodet, økt gamma-GT, utslett, pruritus og unormale leverfunksjonsprøver.

Før forskrivning av LIXIANA, se preparatomtalen.

Basert på SPC datert 29. oktober 2020

Referanser

  • 1.

    Stefan H. Hohnloser1, John Camm2, Riccardo Cappato3, et al. Uninterrupted edoxaban vs. vitamin K antagonists for ablation of atrial fibrillation: the ELIMINATE-AF trial. European Heart Journal (2019) 40, 3013-3021 doi:10.1093

  • 2.

    Jan Steffel1, Peter Verhamme2, Tatjana S. Potpara3, et al. The 2018 European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation. European Heart Journal (2018) 39, 1330-1393 doi:10.1093.

  • 3.

    Jan Steffela, Christian T. Ruffb,c, Rose A. Hamershock, et al. First experience with edoxaban and atrial fibrillation ablation - Insights from the ENGAGE AF-TIMI 48 trial. International Journal ofCardiology244 (2017) 192-195

NO-OCP-00084