Lixiana og nyrefunksjon

Alle NOAK'er skilles i mer eller mindre grad ut via nyrene, og det er derfor viktig å studere om nyrefunksjonen påvirker sikkerheten og effekten av disse legemidlene.

Effekt og sikkerhet av edoksaban sammenlignet med velregulert behandling med warfarin, ble evaluert for alle grader av kreatinin-clearance (CrCl) som var inkludert i den store fase 3-studien Engage AF-TIMI 48, med fokus på det øvre sjiktet av CrCl. Engage AF-Timi 48 er en studie hvor man så på effekt og sikkerhet hos pasienter med atrieflimmer (N=21,105) som fikk enten Lixiana eller warfarin. Lixiana viste non inferiority sammenlignet med velregulert behandling med warfarin når man så på forebyggelse av slag/systemisk emboli (S/SE), samtidig som man så signifikant færre alvorlige blødninger i gruppen som fikk Lixiana1*.

* The annualized rate of major bleeding was 3.43% with warfarin versus 2.75% with highdose edoxaban (hazard ratio, 0.80; 95% CI, 0.71 to 0.91; P<0.001) and 1.61% with low-dose edoxaban (hazard ratio, 0.47; 95% CI, 0.41 to 0.55; P<0.001).

I denne analysen av forhåndsdefinerte subgrupper fra Engage AF-TIMI så man på effekt, sikkerhet og klinisk effekt av Lixiana, en oral faktor Xa-hemmer, som skilles ut 50% via nyrene. 14 071 pasienter med atrieflimmer og moderat til høy risiko for slag ble randomisert til warfarin eller Lixiana 60 mg eller 30 mg (pasienter med nedsatt nyrefunksjon (CrCl 30-50 mL/min), kroppsvekt ≤60 kg, eller samtidig bruk av PgP-hemmere fikk 30 mg). Pasienter med CrCl <30 mL/min ble ekskludert fra analysen.

Endepunktene S/SE, International Society on Thrombosis and Hemostasis alvorlig blødning, og det samlede kliniske endepunktene S/SE/alvorlig blødning eller død ble evaluert med «intention-to-treat» analyse ved å bruke den allerede spesifiserte CrCl-verdien 50 mL/min og i tillegg potensielle cut points med Cockcroft-Gault formelen.

Resultatene fra subgruppeanalysen viste at pasienter som brukte Lixiana fikk signifikant færre alvorlige blødninger enn pasienter som stod på warfarin ved alle grader av CrCL.

CrCl 30-50 ml/min P-verdi=0,036, CrCl 50-95ml/min P-verdi= 0,15, CrCl>95 ml/min P-verdi=0, 004. Sikkerhet og netto klinisk effekt av edoksaban versus warfarin var det samme for hele spektret av nyrefunksjon. Lixiana viste non inferiority for S/SE sammenlignet med velregulert behandling med warfarin ved de fleste grader av CrCl, bortsett fra ved CrCl > 95ml/min. Her så man noen flere tilfeller av tromboembolisme, men det var få hendelser i denne gruppen for begge legemidler. CrCl 95-110 ml/min Lixiana 22 og Warfarin 19 hendelser, CrCl>110: Lixiana 27 og warfari 16 hendelser2. Tilsvarende resultater er ifølge EHRA guidelines også observert hos andre NOAKer3.

LIXIANA - UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON

INDIKASJON: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder ≥ 75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall. Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne.

KONTRAINDIKASJONER: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Klinisk signifikant aktiv blødning eller klinisk relevant blødningsrisiko. Leversykdom assosiert med koagulopati. Ukontrollert, alvorlig hypertensjon. Samtidig bruk med alle andre antikoagulanter, unntatt i spesielle tilfeller ved bytte av oral antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert heparin administreres i doser som er nødvendig for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent. Graviditet og amming. FORSIKTIGHET ved økt risiko for blødning, som f.eks. ved bruk av legemidler som påvirker hemostase. Skal seponeres ved alvorlig blødning. Kreatininclearance og leverfunksjoner bør overvåkes regelmessig. Ikke anbefalt ved terminal nyresykdom eller i dialyse, alvorlig nedsatt leverfunksjon, antifosfolipidsyndrom, mekaniske hjerteklaffer, moderat til alvorlig mitralstenose eller de første 3 månedene etter implantasjon av en biologisk kunstig hjerteklaff. Ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin hos pasienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile eller som kan komme til å få trombolyse eller lungeembolektomi. VIKTIGE INTERAKSJONER: Dosereduksjon til 30 mg/dag ved samtidig bruk med ciklosporin, dronedaron, erytromycin eller ketokonazol. Forsiktighet ved samtidig bruk med P-gp-indusere. Bruk av høydose ASA (325 mg) er ikke anbefalt. VIKTIGE BIVIRKNINGER: Blødninger. Andre vanlige rapporterte bivirkninger er hodepine, svimmelhet, anemi, økt bilirubin i blodet, økt gamma-GT, utslett, pruritus og unormale leverfunksjonsprøver.

Før forskrivning av LIXIANA, se preparatomtalen.

Basert på SPC datert 29. oktober 2020

Referanser

  • 1.

    Robert P. Giugliano, M.D., Christian T. Ruff, M.D., M.P.H., Eugene Braunwald, M.D., et al. Edoxaban versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation. N Engl J Med 2013; 369:2093-104. DOI: 10.1056/NEJMoa1310907.

  • 2.

    Erin A. Bohula, MD, DPhil, Robert P. Giugliano, MD, SM, Christian T. Ruff, MD, MPH et al. Impact of renal function on outcomes with edoxaban in the Engage AF-TIMI 48 trial. Volume 134, Issue 1, 5 July 2016, Pages 24-36

  • 3.

    Jan Steffel1, Peter Verhamme2, Tatjana S. Potpara3, et al. The 2018 European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation. European Heart Journal (2018) 39, 1330-1393 doi:10.1093.

NO-OCP-00059 04/20