Indikasjoner

Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder ≥75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne1.

Lixiana

* NOAK: Non-vitamin K-avhengig oral antikoagulant.
I Engage AF-TIMI 48 studien var 8474 av de 21.105 deltagerne ≥ 75 år2

Dosering og administrasjon

Forebygging av slag og systemisk embolisme1:

Dosering

1 gang daglig dosering1

Mat

Kan tas både med og uten mat1

Inhibitorer

<10% metaboliseres via CYP3A4/51

Effekt

Rask innsettende effekt (1-2 timer)1

Kontroll

Behøver ikke rutinemessig
kontroll av antikoagulasjonsnivå1

Laktosfri

Laktosefri1

Anbefalt dosering ved ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF)1

LIXIANA® 60 mg én gang daglig

 

For pasienter med økt risiko for blødning1 (se nedenfor)

LIXIANA® 30 mg én gang daglig

Anbefalt for pasienter med en eller flere av følgende kliniske faktorer som øker blødningsrisiko:

Nyre

Nedsatt nyrefunksjon (CrCl 15-50 ml/min)

Vekt

Lav kroppsvekt (≤60 kg)

P-gp

Samtidig bruk av potente P-gp hemmere
(dronedaron, erytromysin, ketokonazol, ciklosporin)

Tilgjengelige pakninger

Lixiana 60 mg

60 mg: 30 stk og 100 stk

Lixiana 30 mg

30 mg: 30 stk og 100 stk

Effekt og sikkerhet

Studiedesign Engage AF-TIMI 481

I den avgjørende ENGAGE AF-TIMI 48-studien (en hendelsesdrevet, fase 3, multisenter, randomisert, dobbeltblindet, dobbel-dummy parallellgruppestudie) ble 21 105 forsøkspersoner, med en gjennomsnittlig CHADS2-skår på 2,8, randomisert til behandlingsgrupper med edoksaban 30 mg én gang daglig, edoksaban 60 mg én gang daglig eller warfarin. Forsøkspersoner i begge behandlingsgrupper med edoksaban fikk halvert dose dersom én eller flere av følgende kliniske faktorer forelå: moderat nedsatt nyrefunksjon (CrCL 30-50 ml/minutt), lav kroppsvekt (≤ 60 kg) eller samtidig bruk av spesifikke P-gp-hemmere (verapamil, kinidin, dronedaron)

Primært sikkerhetsendepunkt var alvorlig blødning1

Det var en signifikant risikoreduksjon i favør av behandlingsgruppen med edoksaban 60 mg sammenlignet med warfaringruppen med hensyn til alvorlig blødning (hhv. 2,75 % og 3,43 % per år) [HR (95 % CI): 0,80 (0,71, 0,91), p = 0,0009], ICH (hhv. 0,39 % og 0,85 % per år) [HR (95 % CI): 0,47 (0,34, 0,63), p < 0,0001] og andre typer blødning (tabell 6).

Reduksjonen i fatale blødninger var også signifikant for behandlingsgruppen med edoksaban 60 mg sammenlignet med warfaringruppen (0,21 % og 0,38 %) [HR (95 % CI): 0,55 (0,36, 0,84), p = 0,0059 for superioritet], hovedsakelig på grunn av reduksjon i fatale ICH-blødninger [HR (95 % CI): 0,58 (0,35, 0,95), p = 0,0312].

Primært effektendepunkt var sammensatt av slag og SEE1

Hensikten med hovedanalysen av effekt var å vise at edoksaban ikke er dårligere enn warfarin med hensyn til første slag eller SEE som forekom under behandling eller innen 3 dager etter siste dose i modifisert "intention-to-treat" (mITT)-populasjon. Edoksaban 60 mg var ikke dårligere enn warfarin med hensyn til det primære effektendepunktet slag eller SEE

I samlet studieperiode i ITT-populasjonen (analysesett for påvisning av superioritet) forekom bekreftet slag eller SEE hos 296 forsøkspersoner i gruppen med edoksaban 60 mg (1,57 % per år) og 337 forsøkspersoner i warfaringruppen (1,80 % per år). Sammenlignet med warfarinbehandlede forsøkspersoner var HR i gruppen med edoksaban 60 mg 0,87 (99 % CI: 0,71, 1,07, p = 0,08 for superioritet).

Elkonvertering1

 • Behandling med Lixiana kan startes eller fortsettes hos pasienter som trenger elektrokonvertering
 • For elektrokonvertering veiledet av transøsofageal ekkokardiografi (TEE) hos pasienter som ikke tidligere er behandlet med antikoagulantia, bør Lixiana-behandlingen startes mindst 2 timer før elektrokonvertering for å sikre adekvat antikoagulasjon
 • Elektrokonvertering bør utføres senest 12 timer etter dosering av Lixiana på prosedyredagen
 • For alle pasienter som gjennomgår elektrokonvertering: Det bør bekreftes før elektrokonvertering at pasienten har tatt Lixiana som foreskrevet
 • Beslutninger vedrørende oppstart og varighet av behandlingen bør følge etablerte retningslinjer for antikoagulasjonbehandling av pasienter som gjennomgår elektrokonvertering

Viktig sikkerhetsinformasjon

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Kontraindikasjoner:

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Klinisk signifikant aktiv blødning eller betydelig risiko for alvorlig blødning. Samtidig bruk av alle andre antikoagulanter. Leversykdom assosiert med koagulopati. Ukontrollert, alvorlig hypertensjon. Graviditet og amming.

Forsiktighet ved økt risiko for blødning. Skal seponeres ved alvorlig blødning. Kreatininclearance og leverfunksjoner bør overvåkes. Ikke anbefalt ved terminal nyresykdom, dialyse, alvorlig nedsatt leverfunksjon eller antifosfolipidsyndrom.

Interaksjoner:

Dosereduksjon ved samtidig bruk med P-gp-hemmere ciklosporin, dronedaron, erytromycin eller ketokonazol. Forsiktighet ved bruk av P-gp-indusere. Høydose ASA (325 mg) er ikke anbefalt.

Før forskrivning av Lixiana, se preparatomtale

De vanligste bivirkninger for Lixiana:

 • Blod/lymfe: Anemi
 • Gastrointestinale: Magesmerter, nedre GI-blødning, øvre GI-blødning, oral/faryngeal blødning, kvalme. Hud: Kutan bløtvevsblødning, utslett, pruritus.
 • Kjønnsorganer/bryst: Vaginalblødning (frekvens vanlige hos kvinner <50 år).
 • Lever/galle: Økt bilirubin i blodet, økt γ-GT. Luftveier: Neseblødning.
 • Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine.
 • Nyre/urinveier: Makroskopisk hematuri/blødning i ureter. Undersøkelser: Unormale leverfunksjonstester.
 • Øvrige: Blødning på punksjonssted.

Referanser

 • 1

  Lixiana SPC mai 2019, avsnitt 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1.

 • 2

  Giugliano RP, Ruff CT, Braunwald E, et al. Edoxaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2013;369:2093-104. DOI: 10.1056/NEJMoa1310907. Supplement

NO-OCP-00024 06/19