Faglig oppdatering

Instruksjonsfilmer for bruk av Nexplanon

Instruksjonsfilm for insetting av Nexplanon

Instruksjonsfilm for fjenning av Nexplanon

Vennligst klikk på lenken for å se videoene www.nexplanonvideos.eu

NEXPLANON (etonogestrel)

Indikasjoner Antikonsepsjon. Sikkerhet og effekt er etablert hos kvinner mellom 18 og 40 år.

Administrering Settes inn s.c. Det anbefales på det sterkeste at implantatet kun settes inn/fjernes av helsepersonell som har gjennomført opplæring i bruk av applikatoren og teknikkene for innsetting/fjerning. Før innsetting må instruksjonene i SPC og/eller pakningsvedlegg leses grundig og følges.

Kontraindikasjoner Aktiv venøs tromboembolisk sykdom. Kjente eller mistenkte kjønnshormonsensitive ondartede tilstander. Nåværende eller tidligere levertumorer (benigne eller maligne). Nåværende eller tidligere alvorlig leversykdom så lenge leverfunksjonsverdier ikke er normalisert. Udiagnostisert vaginalblødning. Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler Før innsetting eller gjeninnsetting foretas en fullstendig medisinsk anamnese (inkl. familieanamnese). Ny legekontroll inkl. blodtrykksmåling og kartlegging av ev. bivirkninger anbefales 3 måneder etter innsetting. Risikoen for brystkreft er ikke fastlagt, men kan være sammenlignbar med den som assosieres med kombinasjonspiller. Kan nedsette glukosetoleransen og diabetikere bør stå under legekontroll. Implantatet bør tas ut dersom trombose oppstår. Uttak bør også vurderes ved kirurgiske inngrep eller langvarig immobilisering. Dersom vedvarende hypertensjon utvikles eller signifikant økning av blodtrykket ikke svarer tilstrekkelig på antihypertensiv behandling, bør bruk av implantatet avbrytes. Ved akutte eller kroniske leverfunksjonsforstyrrelser bør kvinnen henvises til spesialist. Endret blødningsmønster (uregelmessige blødninger/endringer i blødningens intensitet eller varighet) er sannsynlig under bruk. Amenoré er rapportert hos ca. 1 av 5 kvinner, mens 1 av 5 andre kvinner rapporterte om hyppig og/eller forlenget blødning. Evaluering av blødning bør foretas ved behov og kan inkludere undersøkelse for å ekskludere gynekologisk sykdom eller graviditet. Ektopisk svangerskap bør tas i betraktning som differensialdiagnose ved amenoré eller buksmerter. Chloasma kan forekomme. Implantatet kan støtes ut dersom det ikke settes inn riktig eller ved en lokal betennelsesreaksjon. Det er rapportert brukne eller bøyde implantater mens disse har vært i pasientens arm. Basert på in vitro data kan frigivningsraten for etonogestrel øke noe når implantatet er brukket eller bøyd. Dette forventes ikke å ha klinisk betydning. Når et implantat fjernes, er det viktig at det fjernes i sin helhet. Forflyttelse av implantat fra innsettingsstedet i armen er sett. Dette kan være relatert til dyp innsetting eller ytre krefter. I svært sjeldne tilfeller er implantater lokalisert i blodkarene i armen og lungearterien. Dette kan være relatert til dyp eller intravaskulær innsetting. Dersom implantatet på noe tidspunkt ikke kan palperes, skal det lokaliseres, og fjerning anbefales så snart medisinsk hensiktsmessig. Kvinner som får leverenzyminduserende legemidler bør bruke tilleggsprevensjon.

Vanlige bivirkninger på ≥1/100 til <1 /10 Endringer i blødningsmønster (blødningsfrekvens, intensitet eller varighet) må forventes. Svært vanlige (≥1/10): Hud: Akne. Infeksiøse: Vaginal infeksjon. Kjønnsorganer/bryst: Ømme bryst, brystsmerte, uregelmessig menstruasjon. Nevrologiske: Hodepine. Undersøkelser: Vektøkning. Vanlige (≥1/100 til <1 /10): Gastrointestinale: Magesmerter, kvalme, flatulens. Hjerte/kar: Hetetokter. Hud: Alopesi. Kjønnsorganer/bryst: Dysmenoré, ovarialcyster. Nevrologiske: Svimmelhet. Psykiske: Nedstemthet, affektlabilitet, nervøsitet, nedsatt libido. Stoffskifte/ernæring: Økt appetitt. Undersøkelser: Vektreduksjon. Øvrige: Smerter på implantasjonsstedet, reaksjon på implantasjonsstedet, tretthet, influensalignende sykdom, smerte.

Interaksjoner Leverenzyminduserende legemidler, spesielt CYP450-induktorer, kan gi økt clearance av kjønnshormoner. Dette kan føre til gjennombruddsblødninger og/eller sviktende prevensjon. Følgende virkestoffer omfattes av dette: Barbiturater, fenytoin, primidon, bosentan, karbamazepin, rifampicin og legemidler mot hiv/HCV som ritonavir, nevirapin, efavirenz, boceprevir og muligens også okskarbazepin, topiramat, felbamat, griseofulvin og johannesurt (prikkperikum). Kombinasjoner av hiv-proteasehemmere og ikke-nukleoside revers transkriptasehemmere og/eller kombinasjoner med legemidler til behandling av hepatitt C-virus kan øke eller minske plasmakonsentrasjonen av progestogener. Nettoeffekten kan være klinisk relevant.

Før forskrivning av Nexplanon vennligst se preparatomtale

Referanse SPC Nexplanon SPC Nexplanon Januar 8, 2020 https://www.felleskatalogen.no/medisin/nexplanon-msd-560036


ISI-1577 Feb 2020

WOMN-1268124-0000 08/18