Fleksibel doseringsmulighet for dine pasienter

Det er vanskelig å få med seg alt i en travel hverdag. I denne artikkelen deler vi viktig informasjon om fleksibel doseringsmulighet av KEYTRUDA® i monoterapi for dine pasienter, og håndtering av bivirkninger.

KEYTRUDA® (pembrolizumab) er indisert for behandling av malignt melanom, lungekreft, klassisk Hodgkins lymfom, urotelialkreft og hode-hals-kreft.

Doseres hver 3. eller 6. uke

KEYTRUDA® som monoterapi kan doseres hver 6. uke. Doseringsmulighet hver 3. eller 6. uke1, kan redusere hyppigheten på behandlingene i monoterapi.

Dosering hver 6. uke betyr så få som 9 infusjoner per år. Administreres intravenøst over 30 minutter.

Her er en hendig oversikt over doseringsmulighetene i de ulike KEYTRUDA® indikasjonene1

KEYTRUDA® Indikasjoner1: PD-L1-test (TPS)* Dosering hver 3. uke Dosering hver 6. uke
KEYTRUDA melanom

KEYTRUDA® indikasjoner1:

KEYTRUDA melanom KEYTRUDA som monoterapi er indisert til behandling av avansert (inoperabelt eller metastatisk) melanom hos voksne.

PD-L1-TEST (TPS)*

IKKE NØDVENDIG

DOSERING HVER 3. UKE

200 mg

DOSERING HVER 6. UKE

400 mg
KEYTRUDA melanom KEYTRUDA som monoterapi er indisert til adjuvant behandling av voksne med stadium III-melanom som involverer lymfeknuter og som ha gjennomgått fullstendig reseksjon.

PD-L1-TEST (TPS)*

IKKE NØDVENDIG

DOSERING HVER 3. UKE

200 mg

DOSERING HVER 6. UKE

400 mg
KEYTRUDA lung

KEYTRUDA® indikasjoner1:

KEYTRUDA lung KEYTRUDA som monoterapi er indisert til førstelinjebehandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med ≥50% "Tumour Proportion Score" (TPS) uten EGFR- eller ALK-positive mutasjoner i tumor.

PD-L1-TEST (TPS)*

NØDVENDIG MED PD-L1 ≥50% TPS

DOSERING HVER 3. UKE

200 mg

DOSERING HVER 6. UKE

400 mg
KEYTRUDA lung KEYTRUDA i kombinasjon med pemetreksed og platinabasert kjemoterapi er indisert til førstelinjebehandling av metastatisk NSCLC hos voksne med tumor som ikke har EGFR- eller ALK-positive mutasjoner.

PD-L1-TEST (TPS)*

IKKE NØDVENDIG

DOSERING HVER 3. UKE

200 mg

DOSERING HVER 6. UKE

Ikke et doseringsalternativ
KEYTRUDA lung KEYTRUDA i kombinasjon med karboplatin og enten paklitaksel eller nab-paklitaksel er indisert til førstelinjebehandling av metastatisk plateepitel NSCLC hos voksne.

PD-L1-TEST (TPS)*

IKKE NØDVENDIG

DOSERING HVER 3. UKE

200 mg

DOSERING HVER 6. UKE

Ikke et doseringsalternativ
KEYTRUDA lung KEYTRUDA som monoterapi er indisert til behandling av lokalavansert eller metastatisk NSCLC hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med ≥ 1 % TPS og som tidligere er behandlet med minst et kjemoterapiregime. Pasienter med EGFR- eller ALK-positive mutasjoner i tumor skal også ha fått målrettet behandling før behandling med KEYTRUDA starter.

PD-L1-TEST (TPS)*

NØDVENDIG MED PD-L1 ≥ 1 % TPS

DOSERING HVER 3. UKE

200 mg

DOSERING HVER 6. UKE

400 mg
KEYTRUDA cHL

KEYTRUDA® indikasjoner1:

KEYTRUDA cHL KEYTRUDA som monoterapi er indisert til behandling av voksne pasienter med residiverende eller refraktær klassisk Hodgkins lymfom (cHL) der behandling med autolog stamcelletransplantasjon (ASCT) og brentuksimab vedotin (BV) har vært mislykket, eller som ikke er kvalifisert til transplantasjon og har hatt behandlingssvikt med BV.

PD-L1-TEST (TPS)*

IKKE NØDVENDIG

DOSERING HVER 3. UKE

200 mg

DOSERING HVER 6. UKE

400 mg
KEYTRUDA nyre

KEYTRUDA® indikasjoner1:

KEYTRUDA nyre KEYTRUDA i kombinasjon med aksitinib er indisert til førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom (RCC) hos voksne.

PD-L1-TEST (TPS)*

IKKE NØDVENDIG

DOSERING HVER 3. UKE

200 mg

DOSERING HVER 6. UKE

Ikke et doseringsalternativ
KEYTRUDA bladder

KEYTRUDA® indikasjoner1:

KEYTRUDA bladder KEYTRUDA som monoterapi er indisert til behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne som tidligere er behandlet med platinabasert kjemoterapi.

PD-L1-TEST (TPS)*

IKKE NØDVENDIG

DOSERING HVER 3. UKE

200 mg

DOSERING HVER 6. UKE

400 mg
KEYTRUDA bladder KEYTRUDA som monoterapi er indisert til behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne som ikke kan behandles med cisplatinbasert kjemoterapi og som har tumor som uttrykker PD-L1 med «Combined Positive Score» (CPS) ≥ 10.

PD-L1-TEST (TPS)*

NØDVENDIG MED PD-L1 CPS ≥ 10

DOSERING HVER 3. UKE

200 mg

DOSERING HVER 6. UKE

400 mg
KEYTRUDA HNSCC

KEYTRUDA® indikasjoner1:

KEYTRUDA HNSCC KEYTRUDA som monoterapi er indisert til behandling av tilbakevendende eller metastatisk plateepitelkarsinom i hode og hals (HNSCC) hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med ≥ 50 % TPS og med progresjon under eller etter platinabasert kjemoterapi.

PD-L1-TEST (TPS)*

NØDVENDIG MED PD-L1 ≥ 50 % TPS

DOSERING HVER 3. UKE

200 mg

DOSERING HVER 6. UKE

400 mg
KEYTRUDA HNSCC KEYTRUDA som monoterapi eller i kombinasjon med platinabasert og 5-fluorouracil (5-FU) kjemoterapi - til førstelinjebehandling av metastatisk eller inoperabelt tilbakevendende HNSCC hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med CPS ≥1

PD-L1-TEST (TPS)*

NØDVENDIG MED PD-L1 CPS ≥ 1

DOSERING HVER 3. UKE

200 mg

DOSERING HVER 6. UKE

400 mg

* TPS = Tumor Proportion Score, CPS = Combined Positive Score

Ønsker du å få oversikten tilsendt i posten?

Ta kontakt med Anette i MSD Norge: anette.sievers-dalby@merck.com

Immunrelaterte bivirkninger

Overlege og endokrinolog Ansgar Heck ved Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus forteller i denne korte filmen (1.45 min) om endokrinologiske bivirkninger som kan dukke opp hos pasienter som får immunterapi. I intervjuet sier Heck blant annet at systemet må være rigget for å fange opp alvorlige bivirkninger.

- Det er viktig at de som gir immun og onkologisk behandling vet hva bivirkningene innen immunterapi kan være. Og systemene må være rigget for å fange opp alvorlige bivirkninger, både endokrinologiske, men også i andre organsystemer. Da får pasienten den beste mulige behandlingen, potensielle farlige bivirkningene fanges opp raskt og de kan behandles lett, sier Heck.

Intervju med Ansgar Heck

Intervju med Ansgar Heck

Film lengde: 1.45 Minutter.

KEYTRUDA® (Pembrolizumab) - UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON

KONTRAINDIKASJONER:

Overfølsomhet overfor virkestoffet (pembrolizumab) eller overfor noen av hjelpestoffene (L-histidin, L-histidinhydroklorid monohydrat, sukrose, polysorbat 80).

FORSIKTIGHET UTVISES VED:

Immunrelaterte bivirkninger: pneumonitt, kolitt, hepatitt, nefritt, binyrebarksvikt, hypotyreose, hypertyreose, tyreoiditt, hypofysitt, type 1 diabetes mellitus, diabetisk ketoacidose, uveitt, artritt, myositt, myokarditt, hjertearytmi (inkludert atrieflimmer), pankreatitt, alvorlige hudreaksjoner inkludert SJS eller TEN, Guillain-Barrès syndrom, myastenisk syndrom, hemolytisk anemi, sarkoidose, encefalitt, myelitt og alvorlig infusjonsrelaterte reaksjoner. Immunrelaterte bivirkninger, inkludert alvorlige og fatale tilfeller har forekommet hos pasienter behandlet med pembrolizumab, samt alvorlige og akutte bivirkninger i kombinasjon med kjemoterapi og aksitinib har blitt rapportert i kliniske studier eller markedsføring.

VIKTIGE INTERAKSJONER:

Bruk av systemiske kortikosteroider eller immunsuppressiver før oppstart av pembrolizumab bør unngås på grunn av deres potensielle interferens med den farmakodynamiske aktiviteten og effekten til pembrolizumab. Systemiske kortikosteroider eller andre immunsuppressiver kan imidlertid brukes etter oppstart av behandling med pembroliuzmab for å behandle immunrelaterte bivirkninger. Kortikosteroider kan også brukes som premedisinering, som profylaktisk antiemetika og/eller for å lindre kjemoterapirelaterte bivirkninger ved bruk av pembrolizumab i kombinasjon med kjemoterapi.

Før forskrivning av KEYTRUDA se preparatomtalen

Referanser

  • 1.

    KEYTRUDA® SPC juli 2020, avsnitt 4.1, 4.2 og 4.8.

NO-KEY-00110