Faglig oppdatering

Ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)

MSD
Onkologi

Beslutningsforum har nå godkjent bruk av KEYTRUDA® (pembrolizumab) til førstelinjebehandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med ≥50% “tumour proportion score” (TPS) uten EGFR- eller ALK-positive mutasjoner i tumor.

MSD
Onkologi

40% redusert risiko for død med KEYTRUDA® sammenliknet med kjemoterapi

MSD
Onkologi

Hvordan håndtere pasientens bivirkninger?

Hvilke bivirkninger kan pasienter som får immunterapi oppleve, hvordan fange opp bivirkningene og håndtere dem?

MSD
Onkologi

Signifikant lengre total overlevelse for pasienter som fikk KEYTRUDA® + kjemoterapi versus kjemoterapi alene

Urotelialt karsinom (mUC)

MSD
Onkologi

Beslutningsforum har nå godkjent bruk av KEYTRUDA® som monoterapi indisert til behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne som tidligere er behandlet med platinabasert kjemoterapi.

Produkter

Emend

aprepitant

FK-Tekst

Ivemend

fosaprepitant dimeglumine

FK-Tekst

Keytruda

pembrolizumab

FK-Tekst

OncoTice

OncoTICE

FK-Tekst

Temodal

temozolomid

FK-Tekst