Faglig oppdatering

Ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)

MSD
Onkologi

Beslutningsforum har nå godkjent bruk av ▼Keytruda® (pembrolizumab) til førstelinjebehandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med ≥50% “tumour proportion score” (TPS) uten EGFR- eller ALK-positive mutasjoner i tumor.

MSD
Onkologi

40% redusert risiko for død med KEYTRUDA® sammenliknet med kjemoterapi

Urotelialt karsinom (mUC)

MSD
Onkologi

Beslutningsforum har nå godkjent bruk av KEYTRUDA som monoterapi indisert til behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne som tidligere er behandlet med platinabasert kjemoterapi.