KEYNOTE-522-studien


KEYNOTE-522 (KN-522) er en randomisert, multisenter, dobbeltblind, placebokontrollert studie utført på 1174 pasienter med nylig diagnostisert, tidligere ubehandlet høyrisiko tidlig stadium TNBC.

Studien har vist at neoadjuvant behandling med KEYTRUDA® (pembrolizumab) + kjemoterapi etterfulgt av adjuvant KEYTRUDA® har vist signifikant lenger tid til tilbakefall (EFS) og en bedre patologisk komplett respons sammenlignet med dagens standardbehandling med kjemoterapi1.

23. juni 2022

Studiedesign

Studien evaluerte effekten av KEYTRUDA® (pembrolizumab) i kombinasjon kjemoterapi som neoadjuvant behandling etterfulgt av adjuvant behandling med KEYTRUDA® (pembrolizumab) i monoterapi.

 • Viktige inklusjonskriterier var behandlingsnaive pasienter over 18 år som nylig hadde blitt diagnostisert med ubehandlet trippel negativ brystkreft i tidlig stadium.
 • Tumorstørrelse > 1 cm, men < 2 cm i diameter med lymfeknute-involvering eller tumorstørrelse >2 cm i diameter med eller uten lymfeknute-involvering.
 • Pasientene ble inkludert uavhengig av PD-L1-status.
 • Det primære effekt-endepunktet var patologisk komplett respons (pCR) og eventfri overlevelse (EFS).
  • pCR: Fravær av invasiv kreft i bryst- og lymfeknuter (ypT0/t1s ypN0) målt ved tidspunkt for kirurg og vurdert av en lokal patolog som var blindet mht behandling.
  • EFS: Tid fra randomisering og frem til en av følgende hendelser fant sted: sykdomsprogresjon som utelukker kirurgi, lokal eller metastatisk tilbakefall, sekundær kreftsykdom eller død uansett årsak.

Her kan du laste ned KN-522 e-print

Baseline karakteristikk

KN-522 inkluderte en rekke pasienter med høy risiko for tilbakefall.

Neoadjuvant KEYTRUDA® pluss kjemoterapi ga signifikant bedre pCR-rate sammenlignet med kjemoterapi alene

 • pCR ble definert som fravær av invasiv kreft i bryst og lymfeknuter (ypT0/Tis ypN0) og ble vurdert av den blindede lokale patologen på tidspunktet for definitiv kirurgi.
 • pCR-raten var 64,8 % (260/401 [95 % KI, 59,9–69,5]) med KEYTRUDA + kjemoterapi vs 51,2 % (103/201 [95 % KI, 44,1–58,3]) med placebo + kjemoterapi.
 • 13,6 % flere pasienter oppnådde pCR med KEYTRUDA + kjemoterapi sammenlignet med placebo + kjemoterapiregime (95 % KI, 5,4–21,8; P=0,00055).
 • Ved en forhåndsspesifisert interimanalyse var median oppfølgingstid 37,8 måneder (spredning: 2,7– 48 måneder).

Neoadjuvant behandling med KEYTRUDA® + kjemoterapi, etterfulgt av KEYTRUDA® monoterapi som adjuvant behandling, resulterte i en statistisk signifikant forbedring i EFS

 • Ved 36 måneder var antall pasienter med en hendelse 123/784 (16 %) med KEYTRUDA + kjemoterapi/KEYTRUDA vs 93/390 (24 %) med placebo + kjemoterapi/placebo (HR=0,63; 95 % KI, 0,48–0,82; P=0,00031). *
 • EFS ble definert som tiden fra randomisering til en av følgende hendelser:
  • Progresjon av sykdom som utelukker fullstendig kirurgi
  • Lokal eller fjernmetastase
  • Annen primær malignitet
  • Død av hvilken som helst årsak

Bivirkninger i KN-522-studien

Sikkerhetsprofilen til KEYTRUDA® i kombinasjon med kjemoterapi, gitt som neoadjuvant behandling og fortsatte som monoterapi adjuvant behandling, var i samsvar med kjente bivirkninger for hver individuelle behandling og med de som ble observert i andre kombinasjonsstudier med KEYTRUDA®.

Ingen nye sikkerhetssignaler ble observert ved adjuvant KEYTRUDA® monoterapi sammenlignet med neoadjuvant KEYTRUDA® + kjemoterapi.

Hos pasienter med høyrisiko, tidlig stadium av TNBC som mottok KEYTRUDA® i kombinasjon med kjemoterapi, gitt som neoadjuvant behandling og fortsatte som monoterapi adjuvant behandling, forekom noen bivirkninger hos minst 20 % av pasientene og med en høyere forekomst (≥5 % forskjell) sammenlignet med pasienter med TNBC som fikk placebo i kombinasjon med kjemoterapi, gitt som neoadjuvant behandling og fortsatte alene som adjuvant behandling.

Bivirkningene var:


achemotheraphy: carboplatin and paclitaxel followed by doxorubicin or epirubicin and cyclophosphamide.

Oppsummering av sikkerhetsprofilen

Pembrolizumab (KEYTRUDA®) er vanligst assosiert med immunrelaterte bivirkninger. De fleste immunrelaterte bivirkninger som forekom under behandling med KEYTRUDA® var reversible og ble håndtert ved seponering av KEYTRUDA®, administrering av kortikosteroider og/eller støttende behandling. Se utfyllende informasjon i preparatomtalen, i utvalgt sikkerhetsinformasjon og bivirkninger.

Se utfyllende informasjon i preparatomtalen, i utvalgt sikkerhetsinformasjon og bivirkninger.

Har du spørsmål rundt studien KEYTRUDA®?

Ta kontakt med Anne Høiberg.

Referanser:

1. Keytruda SPC, May 2022, 4.1

2. Schmid P et al. Event-free Survival with Pembrolizumab in Early Triple- Negative Breast Cancer, NEJM 2022;386:556-67

NO-OBR-00005 06/22