Flere kan få behandling med KEYTRUDA® i førstelinje1

I Norge er ca. 900 pasienter med metastatisk NSCLC egnet for behandling med immunterapi i førstelinje.2,5 KEYTRUDA® er indisert i førstelinje hos pasienter med metastatisk plate- og ikke-plateepitel NSCLC, uavhengig av PD-L1-uttrykk.1

Økning i tilfeller av lungekreft

Hvert år blir om lag 3000 diagnostisert med lungekreft og trenden er økende.3 Økningen i antall lungekrefttilfeller er størst blant kvinner, men kommer også som et resultat av en økende andel eldre i befolkningen.3

Reduksjon i risiko for død

KEYTRUDA® har siden lansering innen andrelinje metastatisk NSCLC, vist signifikant overlevelse i fem fase III-studier innen metastatisk NSCLC.4

Tre av disse studiene har vært i førstelinje enten som KEYTRUDA® monoterapi eller KEYTRUDA® i kombinasjon med kjemoterapi. Alle studiene viser en signifikant forskjell med hensyn til overlevelse i Keytruda behandlingsarmen, uavhengig av PD-L1- uttrykk og histologi4

Her kan du lese mer om studiene i monoterapi

Her kan du lese mer om studiene i kombinasjonsterapi

KEYTRUDA®-indikasjoner innen lungekreft (NSCLC)4

  • KEYTRUDA® i kombinasjon med karboplatin og enten paklitaksel eller nab-paklitaksel er indisert til førstelinjebehandling av metastatisk plateepitel NSCLC hos voksne.
  • KEYTRUDA® i kombinasjon med pemetreksed og platinabasert kjemoterapi er indisert til førstelinjebehandling av metastatisk ikke-plateepitel NSCLC hos voksne med tumor som ikke har EGFR eller ALK-positive mutasjoner.
  • KEYTRUDA® som monoterapi er indisert til førstelinjebehandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med ≥ 50 % «tumour proportion score» (TPS) uten EGFR- eller ALK-positive mutasjoner i tumor.
  • KEYTRUDA® som monoterapi er indisert til behandling av lokalavansert eller metastatisk NSCLC hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med ≥ 1 % TPS og som tidligere er behandlet med minst et kjemoterapiregime. Pasienter med EGFR- eller ALK-positive mutasjoner i tumor skal også ha fått målrettet behandling før behandling med KEYTRUDA® starter.

Oppsummering av sikkerhetsprofilen

Pembrolizumab (KEYTRUDA) er vanligst assosiert med immunrelaterte bivirkninger. De fleste immunrelaterte bivirkninger som forekom under behandling med KEYTRUDA var reversible og ble håndtert ved seponering av KEYTRUDA, administrering av kortikosteroider og/eller støttende behandling. Se utfyllende informasjon i preparatomtalen og i utvalgt sikkerhetsinformasjon.

Har du spørsmål rundt KEYTRUDA®?

Ta kontakt med Anders Andreassen eller Therese Pedersen.

Referanser:

1: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom. 4/2020 16. utgave

2: Keytruda_1L-metastatisk NSCLC_ kombinasjonsbehandling_rapport 2 av 2_2020.pdf (legemiddelverket.no), sist lest 31.05.2021

3: Resultater og forbedringstiltak fra Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft, 2019, Cancer in Norway 2019

4: KEYTRUDA (pembrolizumab) SPC, Mars 2021, 4.1, 4.4, 5.1.

5: Keytruda_ ikke småcellet lungekreft_1L_ kombinasjon_ 2019 oppdatert.pdf (legemiddelverket.no), sist lest 31.05.2021

NO-KEY-00204 05/2021