Flere behandlingsmuligheter for pasienter med nyrecellekarsinom1

Hvert år diagnostiseres ca. 900 personer med nyrecellekarsinom (RCC) i Norge, og flere enn 8500 personer lever med diagnosen2. KEYTRUDA® har tre godkjente indikasjoner for behandling av krefttypen1.

RCC utgjør ca. 2,5 % av nye krefttilfeller

Av de ca. 900 som diagnostiseres med RCC hvert år, er 600 menn. Median alder ved diagnostisering var 67 år i perioden 2017–2021. I 2020 døde 246 personer av nyrekreft, hvilket utgjør ca. 2,2 % av alle kreftdødsfall i Norge2.

Se Helsenorge for mer informasjon om studier.

KEYTRUDA-indikasjoner innen nyrekreft

  • KEYTRUDA® i kombinasjon med aksitinib er indisert til førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom hos voksne1. Beslutningsforum godkjente innføring av behandlingen 31. august 20203.
  • KEYTRUDA® i kombinasjon med lenvatinib er indisert til førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom hos voksne1. Beslutningsforum har godkjent innføring av behandlingen når nye innkjøpsavtaler på legemidlene trer i kraft, planlagt til 01.12.20224.
  • KEYTRUDA® som monoterapi er indisert til adjuvant behandling av voksne med nyrecellekarsinom med økt risiko for tilbakefall etter nefrektomi, eller etter nefrektomi og reseksjon av metastatiske lesjoner1. Beslutningsforum for nye metoder vil beslutte når behandlingen kan tas i bruk i spesialisthelsetjenesten.

Oppsummering av sikkerhetsprofilen til KEYTRUDA®

KEYTRUDA® (pembrolizumab) er vanligst assosiert med immunrelaterte bivirkninger. De fleste immunrelaterte bivirkninger som forekom under behandling med KEYTRUDA® var reversible og ble håndtert ved seponering av KEYTRUDA®, administrering av kortikosteroider og/eller støttende behandling1.

Se utfyllende informasjon i preparatomtalen, i utvalgt sikkerhetsinformasjon og bivirkninger.

Har du spørsmål rundt KEYTRUDA®?

Ta kontakt med Tom Einar Løkkemyhr.

NO-KEY-00321 08/2022