Dosering hver 6. uke også til pasienter som får kombinasjonsbehandling


Nå kan du også dosere KEYTRUDA® hver 6. uke til pasienter som får det i kombinasjon med annen behandling. Tidligere har dette kun vært for behandling som monoterapi.1

Ved dosering hver 6. uke kan antall infusjoner reduseres fra 17 til 9 per år. For pasienten betyr dette færre reiser og mindre tid på sykehus. For sykehuset gir det rom for økt kapasitet på infusjonsenheten og mer tilgjengelig helsepersonell.

Tilpass behandlingen ved behov

Anbefalt dose av KEYTRUDA® er enten 200 mg hver 3. uke eller 400 mg hver 6. uke administrert som intravenøs infusjon over 30 minutter.

Med dosering hver 3. eller 6. uke har man mulighet til å tilpasse behandlingen til hver enkelt pasients behov for oppfølging. For et sykehus med 30 pasienter vil det si at man kan frigjøre infusjonskapasiteten med opptil 240 infusjoner pr år.

Betydningen av dosering hver 3. uke vs hver 6. uke for pasienter og sykehus

* Q3W = hver 3. uke, Q6W = hver 6. uke

Hvor lenge skal man behandle med KEYTRUDA®?

  • Pasientene bør behandles med KEYTRUDA® inntil sykdomsprogresjon eller til uakseptabel toksisitet. Det er observert atypiske responser, f.eks. forbigående vekst av tumor i begynnelsen eller små nye lesjoner innen de første månedene, etterfulgt av at tumor krymper.
  • For klinisk stabile pasienter med initiale tegn på sykdomsprogresjon, anbefales det å fortsette med behandling inntil sykdomsprogresjonen er bekreftet.
  • Ved adjuvant behandling av melanom skaI KEYTRUDA® gis inntil tilbakefall, uakseptabel toksisitet eller i en periode på opptil 1 år.1
  • Dosereduksjon av Keytruda er ikke anbefalt. KEYTRUDA® bør tilbakeholdes eller seponeres for håndtering av bivirkninger. Les mer om håndtering av bivirkninger her.

Her er en hendig oversikt over doseringsmulighetene i de ulike KEYTRUDA®-indikasjonene1

KEYTRUDA® INDIKASJONER PD-L1-TEST (TPS)* DOSERING HVER 3. UKE DOSERING HVER 6. UKE
KEYTRUDA som monoterapi er indisert til behandling av avansert (inoperabelt eller metastatisk) melanom hos voksne. ikke nødvendig 200 mg 400 mg
KEYTRUDA som monoterapi er indisert til adjuvant behandling av voksne med stadium III-melanom som involverer lymfeknuter og som ha gjennomgatt fullstendig reseksjon. ikke nødvendig 200 mg 400 mg
KEYTRUDA som monoterapi er indisert til førstelinjebehandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) hos voksne med tumor som uttrykker PD-Ll med ≥50% «Tumour Proportion Score» (TPS) uten EGFR- eller ALK-positive mutasjoner i tumor. N0DVENDIG MED PD-L1 ≥50% TPS 200 mg 400 mg
KEYTRUDA i kombinasjon med pemetreksed og platinabasert kjemoterapi er indisert til førstelinjebehandling av metastatisk NSCLC hos voksne med tumor som ikke har EGFR- eller ALK-positive mutasjoner. ikke nødvendig 200 mg 400 mg
KEYTRUDA i kombinasjon med karboplatin og enten paklitaksel eller nabpaklitaksel er indisert til førstelinjebehandling av metastatisk plateepitel NSCLC hos voksne. ikke nødvendig 200 mg 400 mg
KEYTRUDA som monoterapi er indisert til behandling av lokalavansert eller metastatisk NSCLC hos voksne med tumor som uttrykker PD-Ll med ≥ 1 % TPS og som tidligere er behandlet med min st et kjemoterapiregime. Pasienter med EGFR- eller ALK-positive mutasjoner i tumor skaI også ha fått målrettet behandling før behandling med KEYTRUDA starter. N0DVENDIG MED PD-L1 ≥ 1 % TPS 200 mg 400 mg
KEYTRUDA som monoterapi er indisert til behandling av voksne pasienter med residiverende eller refraktrer klassisk Hodgkins lymfom (cHL) der behandling med autolog stamcelletransplantasjon {ASCT) og brentuksimab vedotin {BV) har vrert mislykket, eller som ikke er kvalifisert til transplantasjon og har hatt behandlingssvikt med BV. ikke nødvendig 200 mg 400 mg
KEYTRUDA i kombinasjon med aksitinib er indisert til førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom (RCC) hos voksne. ikke nødvendig 200 mg 400 mg
KEYTRUDA som monoterapi er indisert til behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne som tidligere er behandlet med platinabasert kjemoterapi. ikke nødvendig 200 mg 400 mg
KEYTRUDA som monoterapi er indisert til behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne som ikke kan behandles med cisplatinbasert kjemoterapi og som har tumor som uttrykker PD-L1 med «Combined Positive Score» (CPS) ≥ 10. N0DVENDIG MED PD-Lt CPS ≥ 10 200 mg 400 mg
KEYTRUDA som monoterapi er indisert til behandling av tilbakevendende eller metastatisk plateepitelkarsinom i hode og hals (HNSCC) hos voksne med tumor som uttrykker PD-L 1 med ≥ 50 % TPS og med progresjon under eller etter platinabasert kjemoterapi. N0DVENDIG MEDPD-L1 ≥ 50% TPS 200 mg 400 mg
KEYTRUDA som monoterapi eller i kombinasjon med platinabasert og Sfluorouracil (5-FU) kjemoterapi - til førstelinjebehandling av metastatisk ell er inoperabelt tilbakevendende HNSCC hos voksne med tumor som uttrykker PD-Ll med CPS ≥1 N0DVENDIG MED PD-L1 CPS ≥ 1 200 mg 400 mg
KEYTRUDA som monoterapi er indisert til førstelinjebehandling av metastatisk MSI-H (microsatellite instability-high) eller -dMMR (mismatch repair deficient) kolorektal kreft hos voksne. Ikke nødvendig**

**MSI-H/dMMR tumorstatus med en validert test anbefales
200 mg 400 mg

* TPS = Tumor Proportion Score, CPS = Combined Positive Score

Referanser:

1: KEYTRUDA SPC, Mai 2021, 4.1, 4.2, 4.8

NO-KEY-00185 06/21