Hode og halskreft

Nå kan hode- og halskreftpasienter i Norge få behandling med immunterapi i førstelinje1.

Pembrolizumab (KEYTRUDA®) som monoterapi eller i kombinasjon med platinumholdig kjemoterapi og 5-fluorouracil kan innføres i førstelinjebehandling av residiverende eller metastatisk plateepitelkarsinom i hode og hals (HNSCC) hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med Combined Positive Score (CPS) ≥ 11.

Godkjenningen baserer seg på signifikante overlevelsesdata funnet i fase III studien KEYNOTE-048. Der sammenlignes pembrolizumab (KEYTRUDA) i monoterapi eller i kombinasjon med kjemoterapi med standard behandling (cetuximab med carboplatin eller cisplatin pluss 5-FU, behandlingsregime kalt EXTREME).

Studiens design, resultater og uønskede hendelser oppsummeres i denne illustrasjonsvideoen:

Det primære endepunkt for studien viser forlenget overlevelse både i monoterapi og kombinasjonsterapi for pasienter der tumor uttrykker PD-L1 (CPS>=1), sammenlignet med EXTREME:2

  • For pembrolizumab (KEYTRUDA) monoterapi viser studien signifikant forlenget overlevelse (OS) og redusert risiko for død med 26%, (HR = 0.74 [95% CI, (0.61-0.90); p=0.00133]. Median oppfølging var 11,5 måneder.
  • For pembrolizumab (KEYTRUDA) i kombinasjon med kjemoterapi viser studien redusert risiko for død med 35%, (HR=0.65 [95% CI, 0.53-0.80]; p=0.00002). Median oppfølging var 13 måneder.

Disse dataene ble fulgt opp på ESMO kongressen i september 2020, med 4 årsdata, og de viser viser en tilsvarende risikoreduksjon for død som tidligere analyser.3

Oppsummering av sikkerhetsprofilen

Pembrolizumab (KEYTRUDA) er vanligst assosiert med immunrelaterte bivirkninger. De fleste av bivirkningene, inkludert alvorlige reaksjoner, reverserte etter initiering av hensiktsmessig medisinsk behandling eller seponering av pembrolizumab. Se utfyllende informasjon i preparatomtalen og Utvalg Sikkerhetsinformasjon.

”Det er et stort medisinsk behov for ny behandling for denne gruppen, og denne godkjenningen vil kunne bety mye for enkelte av våre pasienter ved at de behandles med immunterapi tidligere i deres behandlingsforløp”

- Åse Bratland fra Radiumshospitalet


Onkolog Åse Bratland, som også har vært utprøver i KN-048 studien, intervjues av Healthtalk angående betydningen av tilgang til Keytruda som førstelinje behandling av pasienter med tilbakevendende plateepitelkarsinom i hode- og hals.

Om munn- og halskreft4

Munn- og halskreft omfatter kreft i nese, bihuler, leppe, munnhule, svelg, strupehode og spyttkjertler. Årlig har vi omlag 800 nye tilfeller av munn og halskreft i Norge. Om lag 200 dør av denne krefttypen hvert år.5

Pr 2019 fordelte nye tilfeller av munn- og halskreft seg slik (tall fra Kreftregisteret 5):

  • Munnhule og leppe (294)
  • Svelg (oropharynx/nasopharynx), (273)
  • Strupe (104)
  • Nese/bihuler (45)
  • Spyttkjertler (54)

Munn- og halskreft er nesten dobbelt så vanlig blant menn som hos kvinner.

Fremdeles er ikke alt forstått når det gjelder årsakene til munn- og halskreft. Det er imidlertid sikkert at mange tilfeller henger sammen med livsstil, og det anslås at omlag ¾ av tilfellene skyldes bruk av tobakk og alkohol. Det er også en tydelig sammenheng mellom Humant Papillomavirus (HPV) og kreft i munnen og svelget6.

De primære behandlingsmetodene er operasjon og strålebehandling.6

Nå i senere tid har det kommet mer behandling for de som ikke lenger har noen behandlingsmuligheter innen kirurgi eller strålebehandling. Og nå fra oktober 2020 kan man behandle disse* med immunterapi som første behandlingsvalg.1

*pasienter med metastatisk eller inoperabelt tilbakevendende plateepitelkarsinom i hode og hals hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med CPS ≥ 1.

Før forskrivning av Keytruda, se preparatomtalen

Referanser:

1. Link til beslutning fra Nye Metoder: https://nyemetoder.no/metoder/pembrolizumab-keytruda-indikasjon-xiii (lest 02.02.21)

2. KEYTRUDA SPC, 5.1

3. Greil et al ESMO 2020, Long-term outcomes from KEYNOTE-048: Pembrolizumab (pembro) alone or with chemotherapy (pembro+C) vs EXTREME (E) as first-line (1L) therapy for rec... | OncologyPRO (esmo.org),

4. Munn og halkreftforeningen, https://www.munnoghalskreft.no/hva-er-munn-og-halskreft/

5. Kreftregisteret, Cancer in Norway 2019

6. Helsedirektoratet, Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av hode-/halskreft

NO-KEY-00159 02/21