Flere lungekreftpasienter på monoterapi lever etter fem år1


Fem års overlevelse for pasienter med metastatisk ikke-plateepitel NSCLC har de siste årene ligget på rundt 3 %.2

Oppdaterte data etter fem års oppfølging av KEYNOTE-24-studien, viser at 31,9 % av pasientene med metastatisk plate- og ikke-plateepitel karsinom som var behandlet med KEYTRUDA® (pembrolizumab) som monoterapi (PD-L1 >50 %) var i live etter fem år.1

KEYNOTE-24: Fem års oppfølging

Etter fem års oppfølging av de som fikk KEYTRUDA® i monoterapi var 31, 9 % av pasientene i live. For progresjonsfri overlevelse så man også en signifikant forskjell sammenlignet med kjemoterapi.1

KEYTRUDA® som monoterapi hos pasienter med PD-L1-uttrykk over 50 % reduserer risikoen for død med 38 % (HR = 0,62 [95 % KI, 0,48 - 0,81]) sammenlignet med kjemoterapi alene, med en median totaloverlevelse (OS) på 26.3m vs. 13.4 måneder. En signifikant forbedring til tross for at 66 % av de som hadde startet med kjemoterapi hadde byttet til KEYTRUDA® monoterapi etter sykdomsprogresjon.1

KEYNOTE-24: Progresjonsfri overlevelse1

I tillegg var 22,8 % av pasientene som ble behandlet med KEYTRUDA® som monoterapi progresjonsfrie etter 3 år, vs. 4,1 % for de som fikk kjemoterapi i kontrollarmen.

KEYTRUDA® reduserer risikoen for progresjon og død med 50 % (HR = 0,50, [95% KI, 0,39 -0,65].1

KEYNOTE-24: Bivirkninger1

For de som deltok i studien, uavhengig av om de fullførte behandlingen eller ikke, opplevde 31,2 % grad 3–5 behandlingsrelaterte bivirkninger. Av de som fullførte 2-års behandling med KEYTRUDA® som monoterapi fikk 7,7 % grad 3–5 immunrelaterte bivirkninger.1

Oppsummering av sikkerhetsprofilen

Pembrolizumab (KEYTRUDA) er vanligst assosiert med immunrelaterte bivirkninger. De fleste immunrelaterte bivirkninger som forekom under behandling med pembrolizumab var reversible og ble håndtert ved seponering av pembrolizumab, administrering av kortikosteroider og/eller støttende behandling. Se utfyllende informasjon i preparatomtalen og i utvalgt sikkerhetsinformasjon.

Studiedesign KEYNOTE-243

Kontrollert studie med behandlingsnaive NSCLC-pasienter. Effekt og sikkerhet av pembrolizumab ble undersøkt i KEYNOTE-024, en åpen, kontrollert multisenter studie med behandling av tidligere ubehandlet metastatisk NSCLC. Pasientene hadde PD-L1-uttrykk med ≥50% TPS basert på PD-L1 IHC 22C3 pharmDx™ Kit. Pasientene ble randomisert (1:1) til å få pembrolizumab ved dosen 200mg hver 3.uke (n=154) eller utprøvers valg av platinabasert kjemoterapi (n=151, inkludert pemetreksed + karboplatin, pemetreksed + cisplatin, gemcitabine + cisplatin, gemcitabine + karboplatin eller paklitaksel + karboplatin. Pasienter med ikke-plateepitel NSCLC kunne få pemetreksed som vedlikeholdsbehandling.). Pasientene ble behandlet med pembrolizumab inntil uakseptabel toksisitet eller sykdomsprogresjon. Behandlingen kunne fortsette utover sykdomsprogresjon hvis pasienten var klinisk stabil og utprøver anså at pasienten fortsatt hadde klinisk effekt. Pasienter uten sykdomsprogresjon kunne bli behandlet i opptil 24 måneder. Studien ekskluderte pasienter med EGFR-eller ALK-genomiske tumoravvik, autoimmun sykdom som krevde systemisk behandling innen 2 år med behandling, medisinsk tilstand som krevde immunsuppresjon eller pasienter som hadde fått thorax røntgenstråling på mer enn 30 Gy i løpet av de siste 26 ukene. Vurdering av tumorstatus ble utført hver 9.uke. Pasienter på kjemoterapi med uavhengig verifisert sykdomsprogresjon fikk muligheten til å bytte behandling («cross-over») og motta behandling med pembrolizumab.

Se alle KEYTRUDA®-indikasjoner innen lungekreft (NSCLC)

Har du spørsmål rundt studien KEYNOTE-24?

Ta kontakt med Anders Andreassen eller Therese Pedersen.

Referanser:

1: Brahmer et al. KEYNOTE-024 5-Year OS Update: First-Line Pembrolizumab vs Platinum-Based Chemotherapy in Patients with Metastatic Non–Small-Cell Lung Cancer and PD-L1 Tumor Proportion Score ≥ 50 %. ESMO 2020. Oral Presentation (#LBA51).

2: Cancer in Norway

3: KEYTRUDA SPC, Mars 2021, 4.1, 5.1

NO-KEY-00196 04/2021