Keytruda Indikasjoner

Første pasient som ble gitt Keytruda i en studie var i november 2011 i KEYNOTE-001 studien. 4 år senere – høsten 2015 kom Keytruda på markedet i Norge og norske melanompasienter kunne få forskrevet Keytruda på sitt sykehus. Noen pasienter hadde da allerede hatt tilgang i ett år via et Early Access Program (EAP).

Studieprogrammet til Keytruda heter KEYNOTE og er nå verdensledende. Nå snakker vi om KEYNOTE-1000 og oppover. Mange flere tumorområder, kombinasjoner og indikasjoner har vært og er under utprøvning.

I Norge har Keytruda 12 godkjente indikasjoner innenfor 6 ulike tumorområder:

Melanom

 • KEYTRUDA som monoterapi er indisert til behandling av avansert (inoperabelt eller metastatisk) melanom hos voksne.
 • KEYTRUDA som monoterapi er indisert til adjuvant behandling av voksne med stadium III-melanom som involverer lymfeknuter, og som har gjennomgått fullstendig reseksjon.

Ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)

 • KEYTRUDA som monoterapi er indisert til førstelinjebehandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med ≥ 50 % «tumour proportion score» (TPS), uten EGFR- eller ALK-positive mutasjoner i tumor.
 • KEYTRUDA i kombinasjon med pemetreksed og platinabasert kjemoterapi er indisert til førstelinjebehandling av metastatisk ikke-plateepitel ikke-småcellet lungekreft hos voksne med tumor som ikke har EGFR- eller ALK-positive mutasjoner.
 • KEYTRUDA i kombinasjon med karboplatin og enten paklitaksel eller nab-paklitaksel er indisert til førstelinjebehandling av metastatisk plateepitel ikke-småcellet lungekreft hos voksne.
 • KEYTRUDA som monoterapi er indisert til behandling av lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med ≥ 1 % TPS, og som tidligere er behandlet med minst ett kjemoterapiregime. Pasienter med EGFR- eller ALK-positive mutasjoner i tumor skal også ha fått målrettet behandling før start av behandling med KEYTRUDA.

Klassisk Hodgkins lymfom (cHL)

 • KEYTRUDA som monoterapi er indisert til behandling av voksne pasienter med residiverende eller refraktær klassisk Hodgkins lymfom der behandling med autolog stamcelletransplantasjon (ASCT) og brentuksimab vedotin (BV) har vært mislykket, eller som ikke er kvalifisert til transplantasjon og har hatt behandlingssvikt med BV.

Urotelialt karsinom

 • KEYTRUDA som monoterapi er indisert til behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne som tidligere er behandlet med platinabasert kjemoterapi.behandlingssvikt med BV.
 • KEYTRUDA som monoterapi er indisert til behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne som ikke kan behandles med cisplatinbasert kjemoterapi og som har tumor som uttrykker PD-L1 med «Combined Positive Score» (CPS) ≥ 10

Plateepitelkarsinom i hode og hals (HNSCC)

 • KEYTRUDA som monoterapi eller i kombinasjon med platinabasert og 5-fluorouracil (5-FU) kjemoterapi er indisert til førstelinjebehandling av metastatisk eller inoperabelt tilbakevendende plateepitelkarsinom i hode og hals hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med CPS ≥ 1
 • KEYTRUDA som monoterapi er indisert til behandling av tilbakevendende eller metastatisk plateepitelkarsinom i hode og hals hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med ≥ 50 % TPS, og med progresjon under eller etter platinabasert kjemoterapi.

Nyrecellekarsinom (RCC)

 • KEYTRUDA i kombinasjon med aksitinib er indisert til førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom hos voksne.

Referanser:

Keytruda SPC, 4.1, Nov 2020, Keytruda, INN-pembrolizumab (msdinsight.no)

NO-KEY-00164 02/21