KEYTRUDA® indikasjoner


November 2011 ble første pasient gitt immunterapien KEYTRUDA® i en studie.

Fire år senere kom KEYTRUDA® på markedet i Norge, og norske melanompasienter kunne få forskrevet KEYTRUDA® på sitt sykehus. Noen pasienter hadde da allerede hatt tilgang i ett år via Early Access Program (EAP).

Studieprogrammet til KEYTRUDA® KEYNOTE

Det største studieprogrammet til KEYTRUDA® heter KEYNOTE. Studiet nevnt over var det første og het KEYNOTE-001, og nå snakker vi om KEYNOTE-1000 og oppover.

Mange flere tumorområder, kombinasjoner og indikasjoner er under utprøving, og KEYTRUDA® studeres også i andre studieprogrammer som blant annet LEAP (pembrolizumab + lenvatinib) og Keylink (pembrolizumab + olaparib).

Se helsenorge.no for studier i Norge

15 godkjente indikasjoner i Norge

I Norge har KEYTRUDA® 15 godkjente indikasjoner innenfor 9 ulike tumorområder:

Plateepitelkarsinom i hode og hals (HNSCC)

KEYTRUDA® som monoterapi eller i kombinasjon med platinabasert og 5-fluorouracil (5-FU) kjemoterapi er indisert til førstelinjebehandling av metastatisk eller inoperabelt tilbakevendende plateepitelkarsinom i hode og hals hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med CPS ≥ 1

KEYTRUDA® som monoterapi er indisert til behandling av tilbakevendende eller metastatisk plateepitelkarsinom i hode og hals hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med ≥ 50 % TPS, og med progresjon under eller etter platinabasert kjemoterapi.

Les mer om plateepitelkarsinom i hode og hals (HNSCC)

Ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)

KEYTRUDA® som monoterapi er indisert til førstelinjebehandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med ≥ 50 % «tumour proportion score» (TPS), uten EGFR- eller ALK-positive mutasjoner i tumor.

KEYTRUDA® i kombinasjon med pemetreksed og platinabasert kjemoterapi er indisert til førstelinjebehandling av metastatisk ikke-plateepitel ikke-småcellet lungekreft hos voksne med tumor som ikke har EGFR- eller ALK-positive mutasjoner.

KEYTRUDA®i kombinasjon med karboplatin og enten paklitaksel eller nab-paklitaksel er indisert til førstelinjebehandling av metastatisk plateepitel ikke-småcellet lungekreft hos voksne.

KEYTRUDA® som monoterapi er indisert til behandling av lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med ≥ 1 % TPS, og som tidligere er behandlet med minst ett kjemoterapiregime. Pasienter med EGFR- eller ALK-positive mutasjoner i tumor skal også ha fått målrettet behandling før start av behandling med KEYTRUDA®.

Les mer om ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)

Klassisk Hodgkins lymfom (cHL)

KEYTRUDA® som monoterapi er indisert til behandling av voksne og pediatriske pasienter i alderen 3 år og eldre med residiverende eller refraktær klassisk Hodgkins lymfom hvor behandling med autolog stamcelletransplantasjon (ASCT) har vært mislykket eller etter minst to tidligere behandlinger når ASCT ikke er et behandlingsalternativ.

Nyrecellekarsinom (RCC)

KEYTRUDA® i kombinasjon med aksitinib er indisert til førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom hos voksne.

Kolorektal kreft (CRC)

KEYTRUDA® som monoterapi er indisert til førstelinjebehandling av metastatisk MSI-H (microsatellite instability-high) eller -dMMR (mismatch repair deficient) kolorektal kreft hos voksne.

Melanom

KEYTRUDA® som monoterapi er indisert til behandling av avansert (inoperabelt eller metastatisk) melanom hos voksne.

KEYTRUDA® som monoterapi er indisert til adjuvant behandling av voksne med stadium III-melanom som involverer lymfeknuter, og som har gjennomgått fullstendig reseksjon.

Les mer om Adjuvant behandlilng av melanom

Urotelialt karsinom

KEYTRUDA® som monoterapi er indisert til behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne som tidligere er behandlet med platinabasert kjemoterapi.

KEYTRUDA® som monoterapi er indisert til behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne som ikke kan behandles med cisplatinbasert kjemoterapi og som har tumor som uttrykker PD-L1 med «Combined Positive Score» (CPS) ≥ 10

Øsofagus karsinom

KEYTRUDA® i kombinasjon med platina og fluoropyrimidin-basert kjemoterapi er indisert til førstelinjebehandling av lokalavansert inoperabelt eller metastatisk karsinom i øsofagus, eller HER-2 negativ adenokarsinom i gastroøsofageal overgang hos voksne pasienter med tumor som uttrykker PD-L1 med CPS ≥ 10

Trippel-negativ brystkreft (TNBC)

KEYTRUDA® i kombinasjon med kjemoterapi er indisert til behandling av lokalt tilbakevendende inoperabel eller metastatisk trippel-negativ brystkreft hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med CPS ≥ 10 og som ikke tidligere er behandlet med kjemoterapi mot metastatisk sykdom.

Les mer om KEYTRUDA I trippel negativ brystkreft

Referanser:

1. KEYTRUDA SPC, Oct 2021, 4.1

NO-KEY-00252 11/21