5 spørsmål om HPV vaksine

5 spørsmål om HPV vaksine


Er det en øvre aldersgrense for å ta Gardasil 9?

  • Det er i prinsippet ingen øvre aldersgrense for å ta denne HPV-vaksinen. Effekten av HPV-vaksinen har blitt studert i flere kliniske studier hos kvinner fra 9 år opp til 45 år, og menn mellom 9 år og opp til 26 år. Indikasjonen til Gardasil 9 er bygget på disse studiene 1

Kan vaksinen tas selv om man bare har en partner?

  • Man kan ta vaksinen selv om man har hatt ingen, en eller flere partnere2. Effekt av HPV-vaksine er best når den gis til personer som ikke er smittet med HPV. Dette skyldes at vaksinen ikke har effekt på en allerede pågående HPV-infeksjon3. Likevel er det slik at en gjennomgått infeksjon gir lav grad av immunitet og man kan få infeksjon flere ganger. Det er også mange ulike typer HPV; selv om man er smittet med én type kan vaksinen beskytte mot andre typer av viruset. Vaksinen kan også beskytte mot re-infeksjon av samme type HPV4. Menn og kvinner kan derfor ha nytte av vaksinen selv om man har hatt flere seksualpartnere.

Kan jeg ha ta vaksinen selv om jeg er over 30 år og i fast forhold?

  • Man kan ta HPV vaksinen selv om man bare har en partner i et fast forhold. Gardasil 9 ikke har effekt på aktiv HPV-infeksjon eller etablert klinisk sykdom, men vaksinen kan beskytte mot nysmitte av HPV virus, for eksempel fra ny partner, en annen partner eller hvis din faste partner har flere andre partnere1,2. Vaksinen beskytter bare mot sykdommer som forårsakes av HPV-typene vaksinen er rettet mot. Basert på epidemiologiske studier, forventes Gardasil 9 å beskytte mot HPV-typene som forårsaker ca. 90% av tilfellene av livmorhalskreft og 85-90% av HPV-relatert vulvakreft1. Så lenge man ikke har kontraindikasjon for å ta vaksinen, kan man ta Gardasil 9 selv om man er i fast forhold2. Vaksinasjon bør utsettes til etter fullført graviditet hvis du er gravid.1

Må man teste seg for HPV før man eventuelt tar en vaksine?

  • Det er ikke nødvendig å teste for HPV før vaksinasjon. HPV er veldig vanlig og hos de aller fleste går infeksjonen over av seg selv. Man kan også få infeksjon flere ganger. I tillegg er det flere typer HPV, og selv om man har en type HPV virus kan vaksinen beskytte mot andre typer. HPV vaksinen kan tas selv om man har en pågående HPV-infeksjon. Vaksinen vil ikke ha effekt på en pågående infeksjon, men kan beskytte mot eventuelle nye infeksjoner2.

Hvor mye koster HPV vaksine?

  • En dose Gardasil 9 koster 1380 kr. Personer over 15 år skal ha 3 doser, ved måned 0, 2 og 6. 2. dose må gis minst 1 måned etter 1. dose og 3. dose må gis minst 3 måneder etter 2. dose. Til sammen vil vaksinen koste 4140 kr + ekstra kostnader for administrering1. Vaksinen kan settes hos flere apotek uten å bestille time.

Referanser

Gardasil 9 – utvalgt sikkerhetsinformasjon

INDIKASJON:

Gardasil 9 er indisert for aktiv immunisering av personer fra 9 år mot følgende HPV-sykdommer:

  • Premaligne lesjoner og kreft i livmorhals, vulva, vagina og anus forårsaket av HPV-typer som vaksinen dekker.
  • Kjønnsvorter (Condyloma acuminata) forårsaket av spesifikke HPV-typer.

Gardasil 9 skal brukes i henhold til offisielle anbefalinger.


KONTRAINDIKASJONER:

Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene.
Personer med overfølsomhet etter tidligere administrering av Gardasil 9 eller Gardasil/Silgard bør ikke få Gardasil 9.


ADVARSLER OG FORSIKTIGHETSREGLER:

Ved beslutningen om å vaksinere en person bør risikoen for tidligere HPV-eksponering og den potensielle nytte av vaksinasjonen tas i betraktning. Som med alle injiserbare vaksiner bør hensiktsmessig medisinsk behandling og overvåkning alltid være lett tilgjengelig i tilfelle det oppstår sjeldne anafylaktiske reaksjoner etter at vaksinen er gitt. Synkope (besvimelse), iblant forbundet med å falle, kan forekomme etter, eller til og med før, enhver vaksinasjon, spesielt hos ungdom som en psykogen reaksjon på injeksjonen. Dette kan ledsages av en rekke nevrologiske tegn som forbigående synsforstyrrelser, parestesi og tonisk-kloniske bevegelser i ben og armer under restitusjon. Vaksinerte personer skal derfor observeres i ca. 15 minutter etter vaksinasjon. Det er viktig at det foreligger prosedyrer for å forhindre skade fra besvimelser. Som med alle vaksiner er det ikke sikkert at vaksinasjon med Gardasil 9 fører til beskyttelse hos alle som får vaksinen. Vaksinen er kun til profylaktisk bruk og har ingen effekt på aktiv HPV-infeksjon eller etablert klinisk sykdom. Vaksinen er ikke vist å ha en terapeutisk effekt. Vaksinen er derfor ikke indisert som behandling av livmorhals-, vulva-, vaginal- og analkreft, høygradige livmorhals-, vulva-, vaginale og analdysplastiske lesjoner eller kjønnsvorter. Den er heller ikke beregnet til å hindre utviklingen av andre etablerte HPV-relaterte lesjoner. Hvis en person på vaksinasjonstidspunktet er smittet med en av HPV-typene som finnes i vaksinen, vil ikke Gardasil 9 beskytte mot lesjoner forårsaket av denne typen.


GRAVIDITET

Data fra mer enn 1000 tilfeller med gravide kvinner indikerer ingen misdannelser eller føtal/neonatal toksisitet for Gardasil 9 men disse dataene er imidlertid ikke tilstrekkelige til å anbefale bruk av Gardasil 9 under graviditet. Vaksinasjon bør utsettes til etter fullført graviditet.


VANLIGSTE BIVIRKNINGER:

Svært vanlige (≥1/10): Nevrologiske: Hodepine. Øvrige: Smerte, hevelse og erytem på injeksjonsstedet. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme. Nevrologiske: Svimmelhet. Øvrige: Pruritus og blåmerker på injeksjonsstedet, feber, tretthet. Mindre vanlige: Blod/lymfe: Lymfadenopati. Gastrointestinale: Oppkast. Nevrologiske: Synkope, iblant etterfulgt av bevegelser av tonisk-klonisk type. Hud- og underhudsykdommer: urtikaria. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, myalgi. Øvrige: Asteni, frysninger, uvelhet. Ukjent: Immunsystemet: anafylaktiske reaksjoner.


INTERAKSJONER:

Bruk av hormonelle prevensjonsmidler synes ikke å påvirke immunresponsen på preparatet. Kan gis samtidig med kombinert boostervaksine som inneholder difteri(d) og tetanus (T) med enten pertussis [acellulær, komponent] (ap) og/eller poliomyelitt [inaktivert] (IPV) (dTap, dT-IPV, dTap-IPV-vaksiner) uten signifikant interferens med antistoffrespons for noen av komponentene.

Før forskrivning av Gardasil 9, se preparatomtalen Gardasil 9 «MSD Vaccins» - Felleskatalogen

NO-GSL-00046 01/21