Gardasil 9 kan forebygge mot HPV-relatert kreft og kjønnsvorter også hos gutter og menn1

Ikke bare kvinner, men også menn rammes av HPV-relatert kreft og kjønnsvorter2,3. Folkehelseinstituttet har anbefalt HPV-vaksinering av 12 år gamle gutter siden 20164. Fra høsten 2018 innføres HPV-vaksine for gutter i barnevaksinasjonsprogrammet5.

Visste du at:

  • HPV var årsaken til 85% av analkreft og 32% av peniskreft hos norske menn i perioden 2011-2015. HPV var også årsaken til 75% av krefttilfellene i tunge og svelg2.
  • 1 av 10 gutter opplever kjønnsvorter før de er 46 år3,6.
  • Menn som har sex med menn er mer utsatt for å få analkreft5. Legeforeningen anbefaler HPV-vaksine for alle HIV positive opp til 26 år og opp til 40 år for menn som har sex med menn7.
  • HPV-vaksinene Gardasil og Gardasil 9 er de eneste vaksinene som i tillegg til analkreft er forebyggende mot kjønnsvorter1,8,9.
  • Det er ingen øvre aldersgrense for å ta Gardasil 91.
  • Gardasil9 har erstattet Gardasil. Nye foreskrivninger bør derfor være på Gardasil9.

Om du ønsker mer informasjon om vaksinering etter seksuell debut kan denne artikkelen fra Lommelegen, hvor overlege Sveinung Wergeland Sørbye ved avdeling for klinisk patologi ved Universitetssykehuset i Nord-Norge uttaler seg om temaet, være nyttig lesning.

Gardasil 9 er indisert for aktiv immunisering av personer fra 9 år mot premaligne lesjoner og kreft i livmorhals, vulva, vagina og anus forårsaket av HPV-typer som vaksinen dekker og mot kjønnsvorter forårsaket av spesifikke HPV-typer.1

Referenser

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Gardasil 9

Vaksine mot humant papillomavirus

INDIKASJON:

Gardasil 9 er indisert for aktiv immunisering av personer fra 9 år mot følgende HPV-sykdommer:

  • Premaligne lesjoner og kreft i livmorhals, vulva, vagina og anus forårsaket av HPV-typer som vaksinen dekker.
  • Kjønnsvorter (Condyloma acuminata) forårsaket av spesifikke HPV-typer.

Gardasil 9 skal brukes i henhold til offisielle anbefalinger.

KONTRAINDIKASJONER:

Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene.Personer med overfølsomhet etter tidligere administrering av Gardasil 9 eller Gardasil/Silgard bør ikke få Gardasil 9.

ADVARSLER OG FORSIKTIGHETSREGLER:

Ved beslutningen om å vaksinere en person bør risikoen for tidligere HPV-eksponering og den potensielle nytte av vaksinasjonen tas i betraktning. Som med alle injiserbare vaksiner bør hensiktsmessig medisinsk behandling og overvåkning alltid være lett tilgjengelig i tilfelle det oppstår sjeldne anafylaktiske reaksjoner etter at vaksinen er gitt. Synkope (besvimelse), iblant forbundet med å falle, kan forekomme etter, eller til og med før, enhver vaksinasjon, spesielt hos ungdom som en psykogen reaksjon på injeksjonen. Dette kan ledsages av en rekke nevrologiske tegn som forbigående synsforstyrrelser, parestesi og tonisk-kloniske bevegelser i ben og armer under restitusjon. Vaksinerte personer skal derfor observeres i ca. 15 minutter etter vaksinasjon. Det er viktig at det foreligger prosedyrer for å forhindre skade fra besvimelser. Som med alle vaksiner er det ikke sikkert at vaksinasjon med Gardasil 9 fører til beskyttelse hos alle som får vaksinen. Vaksinen er kun til profylaktisk bruk og har ingen effekt på aktiv HPV-infeksjon eller etablert klinisk sykdom. Vaksinen er ikke vist å ha en terapeutisk effekt. Vaksinen er derfor ikke indisert som behandling av livmorhals-, vulva-, vaginal- og analkreft, høygradige livmorhals-, vulva-, vaginale og analdysplastiske lesjoner eller kjønnsvorter. Den er heller ikke beregnet til å hindre utviklingen av andre etablerte HPV-relaterte lesjoner. Hvis en person på vaksinasjonstidspunktet er smittet med en av HPV-typene som finnes i vaksinen, vil ikke Gardasil 9 beskytte mot lesjoner forårsaket av denne typen.

VANLIGSTE BIVIRKNINGER:

Svært vanlige (≥1/10): Nevrologiske: Hodepine. Øvrige: Smerte, hevelse og erytem på injeksjonsstedet. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme. Nevrologiske: Svimmelhet. Øvrige: Pruritus og blåmerker på injeksjonsstedet, feber, tretthet. Ukjent: Blod/lymfe: Idiopatisk trombocytopenisk purpura, lymfadenopati. Gastrointestinale: Oppkast. Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjoner inkl. anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner, bronkospasme og urtikaria. Infeksiøse: Cellulitt ved injeksjonsstedet. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, myalgi. Nevrologiske: Akutt disseminert encefalomyelitt, Guillain-Barrés syndrom, synkope, iblant etterfulgt av bevegelser av tonisk-klonisk type. Øvrige: Asteni, frysninger, uvelhet.

INTERAKSJONER:

Bruk av hormonelle prevensjonsmidler synes ikke å påvirke immunresponsen på preparatet. Kan gis samtidig med kombinert boostervaksine av difteri og tetanus med enten pertussis og/eller poliomyelitt uten signifikant interferens med antistoffrespons for noen av komponentene. Samtidig bruk med andre vaksiner er ikke undersøkt.

▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning.

MSD (Norge) AS, Postboks 458, Brakerøya, 3002 Drammen

VACC-1237270-0018 09/18

This material is only for Health Care Professionals

Copyright© 2018 MSD (Norge) AS