HPV-vaksine for voksne

Visste du at:

 • HPV kan forårsake kreft og kjønnsvorter hos begge kjønn1
 • 70-80% har en HPV-infeksjon i løpet av livet1
 • Det er ingen øvre aldersgrense for å ta HPV-vaksinen2,3,4
 • Effekt av GARDASIL er vist i studier med kvinner opp til 45 år4
 • Kvinner som har hatt celleforandringer og/eller er konisert kan ha nytte av HPV-vaksine5

Om du eller pasientene dine ønsker mer informasjon om vaksinering etter seksuell debut kan denne artikkelen fra Lommelegen, hvor overlege Sveinung Wergeland Sørbye ved avdeling for klinisk patologi ved Universitetssykehuset i Nord-Norge uttaler seg om temaet, være nyttig lesning.

GARDASIL 9 er forebyggende mot kreft og kjønnsvorter forårsaket av 9 HPV-typer - for både menn og kvinner1

Gardasil 9 er indisert for aktiv immunisering av personer fra 9 år mot premaligne lesjoner og kreft i livmorhals, vulva, vagina og anus forårsaket av HPV-typer som vaksinen dekker og mot kjønnsvorter forårsaket av spesifikke HPV-typer.1

Det er ingen øvre aldersgrense for å ta vaksinen.1

GARDASIL 9 er nå tilgjengelig i alle norske apotek.

Referanser

 • 1

  Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Human papillomavirus. In: Atkinson W, Hamborsky J, Stanton A, et al, eds. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. 12th rev ed. 2nd printing. Washington, DC: Public Health Foundation; 2012:139–150.

 • 2

  Gardasil 9 SPC juli 2018, seksjon 4.1, 4.2, 4.8, 5.1,

 • 3

  Cervarix SPC mai 2018, seksjon 4.1

 • 4

  Gardasil SPC mai 2018, seksjon 4.1, 5.1

 • 5

  Kang W, Choi O, Kim s. Is vaccination with quadrivalent HPV vaccine after loop electrosurgical excision procedure effective in preventing recurrence in patients with high-grade cervical intraepithelial neoplasia (CIN2-3)? Gynecologic Oncology. 2013;130:264-268

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Gardasil 9

Vaksine mot humant papillomavirus

INDIKASJON:

Gardasil 9 er indisert for aktiv immunisering av personer fra 9 år mot følgende HPV-sykdommer:

 • Premaligne lesjoner og kreft i livmorhals, vulva, vagina og anus forårsaket av HPV-typer som vaksinen dekker.
 • Kjønnsvorter (Condyloma acuminata) forårsaket av spesifikke HPV-typer.

Gardasil 9 skal brukes i henhold til offisielle anbefalinger.

KONTRAINDIKASJONER:

Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene.Personer med overfølsomhet etter tidligere administrering av Gardasil 9 eller Gardasil/Silgard bør ikke få Gardasil 9.

ADVARSLER OG FORSIKTIGHETSREGLER:

Ved beslutningen om å vaksinere en person bør risikoen for tidligere HPV-eksponering og den potensielle nytte av vaksinasjonen tas i betraktning. Som med alle injiserbare vaksiner bør hensiktsmessig medisinsk behandling og overvåkning alltid være lett tilgjengelig i tilfelle det oppstår sjeldne anafylaktiske reaksjoner etter at vaksinen er gitt. Synkope (besvimelse), iblant forbundet med å falle, kan forekomme etter, eller til og med før, enhver vaksinasjon, spesielt hos ungdom som en psykogen reaksjon på injeksjonen. Dette kan ledsages av en rekke nevrologiske tegn som forbigående synsforstyrrelser, parestesi og tonisk-kloniske bevegelser i ben og armer under restitusjon. Vaksinerte personer skal derfor observeres i ca. 15 minutter etter vaksinasjon. Det er viktig at det foreligger prosedyrer for å forhindre skade fra besvimelser. Som med alle vaksiner er det ikke sikkert at vaksinasjon med Gardasil 9 fører til beskyttelse hos alle som får vaksinen. Vaksinen er kun til profylaktisk bruk og har ingen effekt på aktiv HPV-infeksjon eller etablert klinisk sykdom. Vaksinen er ikke vist å ha en terapeutisk effekt. Vaksinen er derfor ikke indisert som behandling av livmorhals-, vulva-, vaginal- og analkreft, høygradige livmorhals-, vulva-, vaginale og analdysplastiske lesjoner eller kjønnsvorter. Den er heller ikke beregnet til å hindre utviklingen av andre etablerte HPV-relaterte lesjoner. Hvis en person på vaksinasjonstidspunktet er smittet med en av HPV-typene som finnes i vaksinen, vil ikke Gardasil 9 beskytte mot lesjoner forårsaket av denne typen.

VANLIGSTE BIVIRKNINGER:

Svært vanlige (≥1/10): Nevrologiske: Hodepine. Øvrige: Smerte, hevelse og erytem på injeksjonsstedet. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme. Nevrologiske: Svimmelhet. Øvrige: Pruritus og blåmerker på injeksjonsstedet, feber, tretthet. Ukjent: Blod/lymfe: Idiopatisk trombocytopenisk purpura, lymfadenopati. Gastrointestinale: Oppkast. Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjoner inkl. anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner, bronkospasme og urtikaria. Infeksiøse: Cellulitt ved injeksjonsstedet. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, myalgi. Nevrologiske: Akutt disseminert encefalomyelitt, Guillain-Barrés syndrom, synkope, iblant etterfulgt av bevegelser av tonisk-klonisk type. Øvrige: Asteni, frysninger, uvelhet.

INTERAKSJONER:

Bruk av hormonelle prevensjonsmidler synes ikke å påvirke immunresponsen på preparatet. Kan gis samtidig med kombinert boostervaksine av difteri og tetanus med enten pertussis og/eller poliomyelitt uten signifikant interferens med antistoffrespons for noen av komponentene. Samtidig bruk med andre vaksiner er ikke undersøkt.

▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning.

MSD (Norge) AS, Postboks 458, Brakerøya, 3002 Drammen

VACC-1237270-0016 09/18


This material is only for Health Care Professionals

Copyright© 2018 MSD (Norge) AS