Kjønnsvorter - den vanligste HPV-sykdommen

Gardasil

Gardasil 9 kan forebygge kjønnsvorter

Gardasil 9 er en vaksine mot HPV-relatert kreft i livmorhalsen, vulva, vagina og anus.1 Visste du at det i tillegg er mulig å forebygge kjønnsvorter med Gardasil 9?1

Gardasil og Gardasil 9 er de eneste HPV vaksinene som også beskytter mot kjønnsvorter1,2,3

Gardasil og Gardasil 9 gir beskyttelse mot HPV- typene 6 og 11, som forårsaker 90% av alle kjønnsvortetilfeller.1,2 Gardasil 9 vil ikke kurere en pågående HPV-infeksjon, men gir beskyttelse mot fremtidig smitte.1 I tillegg til den psykiske belastningen kjønnsvorter medfører, kan behandlingen av kjønnsvorter være smertefull for pasientene.4,5

Gardasil 9 er indisert for aktiv immunisering av personer fra 9 år mot HPV-sykdom som gir premaligne lesjoner og kreft i livmorhals, vulva, vagina og anus forårsaket av HPV typer som vaksinen dekker, og også kjønnsvorter forårsaket av spesifikke HPV-typer.1

Gardasil 9 vil erstatte Gardasil. Nye forskrivninger bør derfor være på Gardasil 9.

Gardasil 9

Det er ingen øvre aldersgrense for å ta vaksinen.1

Andel av HPV relatert kreft eller forstadier til kreft og kjønnsvorter assosiert med HPV-typene som dekkes av Gardasil 9:7

Referanser

 • 1

  SPC Gardasil 9 juli 2018, seksjon 4.1

 • 2

  SPC Gardasil mai 2018, seksjon 4.1

 • 3

  SPC Cervarix mai 2018, seksjon 4.1

 • 4

  Janet W. Treatment of genital warts - what’s the evidence? International Journal of STD & AIDS 2002; 13: 216 - 222

 • 5

  Metodebok for seksuell helse: https://emetodebok.no/kapittel/lnfeksjoner/kondylomer/ (02.nov 17)

 • 6

  FHI HPV Faktahefte: https://www.fhi.no/contentassets/3655479d231d434a847b2ceff8c37476/ (02 Nov 17)

 • 7

  Hartwig S., Baldauf J-J., Dominiak-Felden G., et al.Estimation of the epidemiological burden of HPV-related anogenital cancers, precancerous lesions, and genital warts in women and men in Europe: Potential additional benefit of a nine-valent second generation HPV vaccine compared to first generation HPV vaccines. Papillomavirus Research 1 (2015 )90-100

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Gardasil 9

Vaksine mot humant papillomavirus

INDIKASJON:

Gardasil 9 er indisert for aktiv immunisering av personer fra 9 år mot følgende HPV-sykdommer:

 • Premaligne lesjoner og kreft i livmorhals, vulva, vagina og anus forårsaket av HPV-typer som vaksinen dekker.
 • Kjønnsvorter (Condyloma acuminata) forårsaket av spesifikke HPV-typer.

Gardasil 9 skal brukes i henhold til offisielle anbefalinger.

KONTRAINDIKASJONER:

Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene.Personer med overfølsomhet etter tidligere administrering av Gardasil 9 eller Gardasil/Silgard bør ikke få Gardasil 9.

ADVARSLER OG FORSIKTIGHETSREGLER:

Ved beslutningen om å vaksinere en person bør risikoen for tidligere HPV-eksponering og den potensielle nytte av vaksinasjonen tas i betraktning. Som med alle injiserbare vaksiner bør hensiktsmessig medisinsk behandling og overvåkning alltid være lett tilgjengelig i tilfelle det oppstår sjeldne anafylaktiske reaksjoner etter at vaksinen er gitt. Synkope (besvimelse), iblant forbundet med å falle, kan forekomme etter, eller til og med før, enhver vaksinasjon, spesielt hos ungdom som en psykogen reaksjon på injeksjonen. Dette kan ledsages av en rekke nevrologiske tegn som forbigående synsforstyrrelser, parestesi og tonisk-kloniske bevegelser i ben og armer under restitusjon. Vaksinerte personer skal derfor observeres i ca. 15 minutter etter vaksinasjon. Det er viktig at det foreligger prosedyrer for å forhindre skade fra besvimelser. Som med alle vaksiner er det ikke sikkert at vaksinasjon med Gardasil 9 fører til beskyttelse hos alle som får vaksinen. Vaksinen er kun til profylaktisk bruk og har ingen effekt på aktiv HPV-infeksjon eller etablert klinisk sykdom. Vaksinen er ikke vist å ha en terapeutisk effekt. Vaksinen er derfor ikke indisert som behandling av livmorhals-, vulva-, vaginal- og analkreft, høygradige livmorhals-, vulva-, vaginale og analdysplastiske lesjoner eller kjønnsvorter. Den er heller ikke beregnet til å hindre utviklingen av andre etablerte HPV-relaterte lesjoner. Hvis en person på vaksinasjonstidspunktet er smittet med en av HPV-typene som finnes i vaksinen, vil ikke Gardasil 9 beskytte mot lesjoner forårsaket av denne typen.

VANLIGSTE BIVIRKNINGER:

Svært vanlige (≥1/10): Nevrologiske: Hodepine. Øvrige: Smerte, hevelse og erytem på injeksjonsstedet. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme. Nevrologiske: Svimmelhet. Øvrige: Pruritus og blåmerker på injeksjonsstedet, feber, tretthet. Ukjent: Blod/lymfe: Idiopatisk trombocytopenisk purpura, lymfadenopati. Gastrointestinale: Oppkast. Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjoner inkl. anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner, bronkospasme og urtikaria. Infeksiøse: Cellulitt ved injeksjonsstedet. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, myalgi. Nevrologiske: Akutt disseminert encefalomyelitt, Guillain-Barrés syndrom, synkope, iblant etterfulgt av bevegelser av tonisk-klonisk type. Øvrige: Asteni, frysninger, uvelhet.

INTERAKSJONER:

Bruk av hormonelle prevensjonsmidler synes ikke å påvirke immunresponsen på preparatet. Kan gis samtidig med kombinert boostervaksine av difteri og tetanus med enten pertussis og/eller poliomyelitt uten signifikant interferens med antistoffrespons for noen av komponentene. Samtidig bruk med andre vaksiner er ikke undersøkt.

▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning.

MSD (Norge) AS, Postboks 458, Brakerøya, 3002 Drammen

VACC-1237270-0017 09/18


This material is only for Health Care Professionals

Copyright© 2018 MSD (Norge) AS