Sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon

BRIDION® (sugammadex)

INDIKASJON(ER)

Reversering av nevromuskulær blokade indusert av rokuronium eller vekuronium hos voksne over 18 år. For pediatrisk populasjon: sugammadex anbefales kun til rutinemessig reversering av rokuroniumindusert blokade hos barn og ungdom mellom 2 og 17 år.

DOSERING OG ADMINISTRASJONSMÅTE

Sugammadex skal kun administreres av, eller under tilsyn av, en anestesilege. Bruk av egnet monitoreringsteknikk anbefales for å monitorere gjenvinning av muskelkraft etter nevromuskulær blokade. Den anbefalte dosen med sugammadex er avhengig av nivået av den nevromuskulære blokaden som skal reverseres. Den anbefalte dosen er ikke avhengig av anestesiregimet. Sugammadex kan brukes til å reversere forskjellige nivåer av nevromuskulær blokade indusert av rokuronium eller vekuronium.

Sugammadex skal administreres intravenøst som én enkelt bolusinjeksjon. Bolusinjeksjonen skal gis hurtig, innen 10 sekunder, i en eksisterende intravenøs infusjonsslange (se pkt. 6.6). Sugammadex har bare blitt administrert som én enkelt bolusinjeksjon i kliniske studier.

Maksimal utsalgspris fra apotek: 22992,10 NOK. Reseptgruppe: C, refusjon: H-resept.

MSD (Norge) AS, PO Box 1579 Vika, 0118 Oslo, tlf. 32 20 73 00 faks 32 20 73 10.

Copyright © 2022 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Før administrering av BRIDION se preparatomtalen.

Basert på SPC for BRIDION godkjent 24.01.2022