Vaxneuvance

Vaxneuvance® –
en ny pneumokokkvaksine for økt beskyttelse hos risikogrupper1

For personer med høy risiko for alvorlig pneumokokksykdom er Vaxneuvance® (PKV15) nå tilgjengelig. I sekvens med Pneumovax® (PPV23) er Vaxneuvance® et nytt alternativ for økt beskyttelse hos voksne med forhøyet risiko for pneumokokksykdom.1

people

Indikasjoner

Vaxneuvance er indisert til aktiv immunisering for forebygging av invasiv sykdom, pneumoni og akutt mellomørebetennelse forårsaket av Streptococcus pneumoniae hos spedbarn, barn og ungdom fra 6 uker opp til 18 år.1

Vaxneuvance er indisert til aktiv immunisering til forebygging av invasiv sykdom og pneumoni forårsaket av Streptococcus pneumoniae hos personer fra 18 år og eldre.1

Bruk av Vaxneuvance bør være i samsvar med offisielle anbefalinger.

vaxneuvance numbers

VAXNEUVANCE® inneholder 15 serotyper av S. pneumoniae1

Dosering

Voksne ≥18 år

1 enkeltdose (0,5 ml). Behov for revaksinering med påfølgende dose er ikke fastslått.1

Administrering

Skal gis som i.m. injekson. Anbefalt område er deltoidmuskelen i overarmen. Skal ikke gis intravaskulært1

Vaxneuvance er en suspensjon i 0,5 ml ferdigfylt sprøyte1

suspended

Hold den ferdigfylte sprøyten horisontalt og rist kraftig for å oppnå en opaliserende suspensjon.1

resuspended

Ikke bruk vaksinen hvis den ikke kan resuspenderes. Kontroller at oppløsningen ikke inneholder partikler eller er misfarget. Kast i så fall vaksinen.1

Vær oppmerksom på at Vaxneuvance kan gis:

Risikogrupper

VAXNEUVANCE® er studert i flere ulike voksne populasjoner, og immunrespons ble observert også hos personer i risikogrupper.

VAXNEUVANCE® ble evaluert i syv randomiserte, dobbeltblindede kliniske studier som involverte personer ≥18 år fra ulike populasjoner, inkludert grupper med risikofaktorer for pneumokokksykdom.1

Voksne med HIV

Hos personer som lever med HIV som fikk enten VAXNEUVANCE® eller PKV13, fremkalte VAXNEUVANCE® immunresponser på alle de 15 serotypene.

Etter sekvensiell administrering med PNEUMOVAX® (23-valent pneumokokkpolysakkaridvaksine) var immunresponsen generelt sammenlignbar mellom de to vaksinasjonsgruppene for alle de 15 serotypene.1

Voksne med underliggende medisinske tilstander

Hos voksne i alderen 18–49 år, med eller uten risikofaktorer for pneumokokksykdom, fremkalte VAXNEUVANCE® immunresponser på alle de 15 serotypene. Immunresponsen hos personer med 0, 1 eller ≥2 risikofaktorer var generelt sammenlignbar med den totale studiepopulasjonen.1

Sekvensiell administrering av VAXNEUVANCE® etterfulgt av PNEUMOVAX® fremkalte også immunrespons på alle de 15 serotypene.1

Studien inkluderte personer med diabetes, kronisk hjertesykdom inkludert hjertesvikt, kronisk leversykdom med kompensert skrumplever, kronisk lungesykdom inkludert vedvarende astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), pågående tobakksbruk eller økt alkoholforbruk.1

Hvorfor Vaxneuvance?

VAXNEUVANCE® fremkaller immunrespons på alle serotyper som er felles for PKV13.

I tillegg kan VAXNEUVANCE® vise til:

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning.

Kontraindikasjoner:

Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene, eller overfor vaksiner som inneholder difteritoksoid.

Advarsler og forsiktighetsregler:

Administrasjonsmåte: Vaxneuvance skal ikke gis intravaskulær. Anafylaksi: Egnet medisinsk behandling og overvåkning skal alltid være tilgjengelig i tilfelle anafylaktisk reaksjon oppstår etter administrering.  Samtidig sykdom: Vaksinering skal utsettes ved akutt, alvorlig febersykdom eller akutt infeksjon. Pågående mild infeksjon og/eller lav feber bør ikke forsinke vaksinering.  Trombocytopeni/koagulasjonsforstyrrelser: Bør gis med forsiktighet til personer som får antikoagulerende behandling, eller ved trombocytopeni eller koagulasjonsforstyrrelser som hemofili, ettersom blødning eller blåmerker kan oppstå.  Immunkompromitterte personer: Kan ha redusert antistoffrespons, enten de er immunkomprimerte pga. immunsupprimerende behandling, genetisk effekt, hiv-infeksjon eller andre årsaker. Sikkerhets- og immunogenisitetsdata er tilgjengelige for personer med hiv-infeksjon, men ikke for andre immunkompromitterte grupper (f.eks. hematopoetisk stamcelletransplantasjon), og vaksinering bør vurderes individuelt.  Beskyttelse: Det er mulig at ikke alle som får vaksinen beskyttes. Vaksinen vil kun beskytte mot serotyper av Streptococcus pneumoniae som er inkludert i vaksinen.  Bilkjøring og bruk av maskiner: Normalt ingen/ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner, men noen bivirkninger kan påvirke evnen. Graviditet og amming: Det er begrenset erfaring med bruk av Vaxneuvance hos gravide. Administrering under graviditet kan vurderes når potensielle fordeler oppveier potensiell risiko for mor og foster. Det er ukjent om Vaxneuvance blir skilt ut i morsmelk hos mennesker.

Vanligste bivirkninger:

Svært vanlige (≥1/10): Generelle: Erytem på injeksjonsstedet, fatigue, hevelse på injeksjonsstedet, smerter på injeksjonsstedet. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi1, myalgi. Nevrologiske: Hodepine. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme2. Generelle: Feber2, frysninger2, kløe på injeksjonsstedet. Nevrologiske: Svimmelhet2. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Oppkast. Generelle: Blåmerke/hematom på injeksjonsstedet, varmefølelse på injeksjonsstedet Hud: Utslett. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjon (inkl. urticaria, tungeødem, flushing og tilsnøring i halsen).

1Vanlige hos voksne ≥50 år.1 Mindre vanlige hos voksne ≥50 år.

Interaksjoner:

Vaxneuvance kan gis samtidig med sesongbasert kvadrivalente influensavaksiner (splittvirus, inaktivert). Samtidig bruk av andre vaksiner med Vaxneuvance er ikke undersøkt. Forskjellige vaksiner for injeksjon skal alltid gis på separate injeksjonssteder. Immunsupprimerende behandling kan redusere immunresponsen til vaksiner.

Før forskrivning av Vaxneuvance, se preparatomtalen

Referanser

  1. Vaxneuvance SPC, Oktober 2022 Kap 4.1, 4.2, 4.5, 5.1, 6.5, 6.6