Pifeltro

Ikke-nukleosid revers transkriptasehemmer (Antiviralt middel).