Thyriodeakreft

Lenvima til behandling av thyreoideakarsinom (DTC)

I 2018 inngikk MSD og Eisai et globalt strategisk samarbeid om utvikling og markedsføring av LENVIMA® (lenvatinib, Eisai). MSD og Eisai utvikler og markedsfører LENVIMA i fellesskap i Norge, både som monoterapi og i kliniske studier i kombinasjon med KEYTRUDA (pembrolizumab, MSD).

Kombinasjonsbehandlingen inngår i et omfattende studieprogram innen mange ulike kreftområder. Vi ser frem til å følge utviklingen og verdien dette vil kunne gi norske pasienter i fremtiden.

I desember 2019 ble Lenvima godkjent i Beslutningsforum og ble da innført til behandling av pasienter med thyreoideakarsinom.1

Lenvima

Indikasjon2

Thyriodeakreft: LENVIMA® er indisert som monoterapi til behandling av voksne med progressiv, lokalt avansert eller metastaserende, differensiert (papillær/follikulær/Hürthle-celle) thyreoideakarsinom (DTC), som er refraktær overfor radioaktivt jod (RAI).

LENVIMA® er en multikinasehemmer som hovedsakelig har vist antiangiogene egenskaper in vitro og in vivo, og direkte hemming av tumorvekst ble også observert i in vitro-modeller.

Dosering og doseendringer ved behov2

Anbefalt døgndose er 24 mg en gang daglig. Døgndosen skal tilpasses etter behov basert på behandlingsplanen for dosering/toksisitet.

Alvorlige (f.eks. grad 3) eller uakseptable bivirkninger krever midlertidig seponering til bedring av reaksjonen til grad 0-1 eller baseline. Ved toksisitet som antas å være relatert til lenvatinib bør behandling gjenopptas med redusert dose av lenvatinib etter opphør/bedring til grad 0-1 eller baseline

Behandling skal seponeres ved livstruende reaksjoner (f.eks. grad 4), med unntak av avvik i laboratorieprøver som ikke anses å være livstruende, som bør behandles som alvorlige reaksjoner (f.eks. grad 3).

Dosejusteringer av LENVIMA fra anbefalt døgndose:

DOSENIVÅ

DØGNDOSE

ANTALL KAPSLER

Anbefalt døgndose

24 mg oralt en gang daglig

To 10 mg kapsler pluss en 4 mg kapsel


Første dosereduksjon

20 mg oralt en gang daglig

To 10 mg kapsler


Andre dosereduksjon

14 mg oralt en gang daglig

Én 10 mg kapsel pluss en 4 mg kapsel


Tredje dosereduksjon

10 mg oralt en gang daglig

En 10 mg kapsel


4 mg kapsel
4 mg kapsel
10 mg kapsel
10 mg kapsel

Ytterligere dosereduksjoner skal være basert på en individuell vurdering av pasienten, da det foreligger begrensede data for doser under 10 mg

Vennligst se fullstendig preparatomtale for ytterligere informasjon

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

KONTRAINDIKASJONER:
Overfølsomhet for innholdsstoffene. Amming.

FORSIKTIGHET UTVISES VED:
Hypertensjon, det er viktig å være oppmerksom på at hypertensjon kan forekomme tidlig i behandlingen. Blodtrykket skal derfor være godt kontrollert før behandlingsstart. Diaré eller annen gastrointestinal toksisitet skal behandles for å redusere risiko for nedsatt nyrefunksjon eller nyresvikt. Proteinuri kan forekomme, sjekk derfor regelmessig for protein i urinen. Hjertesvikt og redusert LVEF, samt PRES (posterior reversibelt encefalopatisyndrom) kan forekomme. Graden av tumorinvasjon / tumorinfiltrasjon i store blodkar bør vurderes på grunn av mulig risiko for alvorlige blødninger ved tumorkrymping/nekrose etter behandlingen. Screening for og behandling av åreknuter i spiserøret bør utføres som en del av startbehandlingen. Midlertidig seponering av lenvatinib bør vurderes før større kirurgiske inngrep.

VIKTIGE INTERAKSJONER:
Ukjent om lenvatinib kan redusere effekten av hormonelle antikonseptiva, og barrieremetode skal derfor benyttes i tillegg.

Før forskrivning av LENVIMA®, se preparatomtalen.

Basert på SPC godkjent av EMA/SLV: 17.03.2021

Referanser

  1. Beslutningsforums konklusjon: https://nyemetoder.no/metoder/lenvatinib-lenvima, lest 6. juli 2021, lest 6. juli 2021
  2. Lenvima SPC, Mars 2021, 4.1, 4.2
eisai
MSD Logo