Endometriekarsinom

Immunterapi i kombinasjon med TKI* for pasienter med avansert eller tilbakevendende endometriekarsinom1

Endometriekarsinom (EC) er den vanligste formen for kreft i livmoren, og den femte hyppigste kreftformen hos kvinner i Norge. Årlig diagnostiseres 764 (2020) nye tilfeller, og gjennomsnittlig alder ved diagnose er 65 år2.

*tyrokisin kinase inhibitor/hemmer

9. mai 2023

two women sitting in park

Behov for nye behandlingsalternativ

Lanseringen av KEYTRUDA® (PD-1-hemmer) og LENVIMA® (multi tyrosinkinasehemmer) kombinasjonsbehandling er den første kjemoterapifrie behandlingen av avansert eller tilbakevendende endometriekarsinom. KEYTRUDA® i kombinasjon med LENVIMA® er indisert til behandling av avansert eller tilbakevendende endometriekarsinom hos voksne som har sykdomsprogresjon under eller etter tidligere behandling med platinabasert kjemoterapi, og som ikke er kandidater for kurativ kirurgi eller stråling. I dag er det ingen standard andrelinjebehandling etter platinabasert kjemoterapi3. Det er derfor et sterkt behov for bedre behandlingsløsninger for pasienter med avansert eller tilbakevendende endometriekarsinom. Søknad om godkjenning ligger nå hos Beslutningsforum.

Forbedret total overlevelse og progresjonsfri overlevelse1,4,5

KEYNOTE-775/Study 309 studien er en multisenter, randomisert og åpen fase III-studie. Her sammenlignet man effektiviteten og sikkerheten til KEYTRUDA® i kombinasjon med LENVIMA® versus kjemoterapibehandling etter legens valg for pasienter med avansert eller tilbakevendende endometriekarsinom. Totalt ble 827 pasienter randomisert (1:1) mellom de to armene.

Resultatene fra studien viste forbedret total overlevelse (OS)- og progresjonsfri overlevelse (PFS) hos pasienter behandlet med en kombinasjon av KEYTRUDA® og LENVIMA® (kombinasjonsarm) sammenlignet med kjemoterapi etter legens valg (kontrollarm). Resultatene gir dermed håp om et bedre behandlingsalternativ for pasienter med avansert eller tilbakevendende endometriekarsinom.

KEYTRUDA® pluss LENVIMA® reduserte risikoen for død (OS) med 38 % sammenlignet med behandling etter legens valg

Median OS for pasienter i:

Endometriekarsinom Graf 1

KEYTRUDA® pluss LENVIMA® reduserte risikoen for sykdomsprogresjon eller død (PFS) med 44 % sammenlignet med behandling etter legens valg

Median PFS for pasienter i:

Endometriekarsinom Graf 2

KEYTRUDA® pluss LENVIMA® økte objektiv responsrate (ORR) med 17,2 % sammenliknet med behandling etter legens valg

Forbedringen ble observert for hele gruppen, uavhengig av pasientens DNA mismatch repair (MMR)-status (MMR-proficient vs MMR- deficient).

I tillegg ble forbedret OS og PFS observert på tvers av alle analyserte undergrupper, inkludert histologi og antallet tidligere behandlinger.

Endometriekarsinom Graf 3

Median responsvarighet 14,4 måneder i behandlingsarmen vs 5,7 måneder i kontrollarmen (~9 mnd forskjell).

Studiedesign KEYNOTE-775/Study 3091,4,5

KEYNOTE-775/Study 309 er den første head-to-head-studien som evaluerer den relative effekten av KEYTRUDA®og LENVIMA® versus dagens standardbehandling med kjemoterapi, for behandling av avansert eller tilbakevendende endometriekarsinom hos voksne som har sykdomsprogresjon på eller etter tidligere behandling med platinabasert kjemoterapi, og som ikke er kandidater for kurativ kirurgi eller stråling.

Endometriekarsinom Figur 1

Behandlingen i begge armer varte til man så progresjon eller uakseptabel toksisitet.

Bivirkninger i KEYNOTE-775/Study 3091,4,5

Behandlingsrelaterte grad ≥ 3 hendelser ble observert i 88,9 % av kombinasjonsarmen og 72,7 % av kontrollarmen. Hypertensjon var den vanligste toksisiteten rapportert hos pasienter på KEYTRUDA® og LENVIMA® og var grad ≥ 3 hos 37,9 %.

Median behandlingsvarighet var lengre i kombinasjonsarmen enn i kontrollarmen (henholdsvis 231 dager vs 104,5 dager).

I KEYTRUDA® pluss LENVIMA®-armen:

Den vanligste bivirkningen av enhver grad i:

Table 1: Proportions of patients experiencing treatment-emergent adverse events and withdrawal from treatment as reported in KEYNOTE-775/Study 309. Adapted from Makker 2021 SGO presentation5.

Endometriekarsinom tabell 1

a Includes len only or TPC. b Includes len or pem or len + pem or TPC. c Regardless of action taken with the other drug in the combination arm.

Len: lenvatinib: pem: pembrolizumab; TEAE: treatment-emergent adverse events; TPC: treatment of physician’s choice.

Table 2: Treatment-emergent adverse events, of any grade, occurring in at least 25% of all patients in the all-comers group reported by KEYNOTE-775/Study 309. Adapted from Makker 2021 presentation5.

Endometriekarsinom tabell 2

Len: lenvatinib: pem: pembrolizumab; TEAE: treatment-emergent adverse events; TPC: treatment of physician´s choice.

Hva var de oppsummerte sikkerhetsresultatene fra studien?

Kombinasjonen av KEYTRUDA® + LENVIMA® viste en sikkerhetsprofil som er i samsvar med kjent sikkerhetsprofil til de to legemidlene i monoterapi.

Oppsummering av sikkerhetsprofilen til KEYTRUDA®4
Immunrelaterte bivirkninger som følge av behandling med KEYTRUDA® er vanligvis reversible og håndteres ved seponering av Keytruda, administrering av kortikosteroider og/eller støttende behandling.

Se utfyllende informasjon i preparatomtalen, i utvalgt sikkerhetsinformasjon og bivirkninger.

Oppsummering av sikkerhetsprofilen til LENVIMA®6
Se utfyllende informasjon i preparatomtalen og i utvalgt sikkerhetsinformasjon.

Endometriekarsinom Keytruda - Lenvima
Har du spørsmål rundt KEYTRUDA®?

Har du spørsmål rundt studien eller KEYTRUDA®?

Ta kontakt med Anne Høiberg.

Har du spørsmål om LENVIMA?

Kontakt nordic_medinfo@eisai.net.

Referanser

  1. Makker V, Colombo N, Casado Herráez A et al. Lenvatinib plus Pembrolizumab for Advanced Endometrial Cancer. New England Journal of Medicine. 2022; DOI: 10.1056/NEJMoa2108330
  2. Cancer in Norway – Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway, Cancer Registry of Norway, 2020
  3. Concin N, Matias-Guiu X, Vergote I et.al. Int J Gynecol Cancer Published Online First: [25-01-2022]- doi:10.1136/ijgc-2020-002230
  4. Keytruda SPC, Mar 2023, 4.1, 5.1
  5. Makker V, Colombo N, Herráez AC, et al. A multicenter, open-label, randomized, phase 3 study to compare the efficacy and safety of lenvatinib in combination with pembrolizumab vs treatment of physician’s choice in patients with advanced endometrial cancer: Study 309/KEYNOTE-775. Slide deck presented at: Virtual Annual Meeting on Women’s Cancer; March 19-25, 2021.
  6. Lenvima SPC, Apr 2022