Lungekreft

Flere kan få behandling for lungekreft med KEYTRUDA® i førstelinje1

I Norge er ca. 900 pasienter med metastatisk NSCLC egnet for behandling med immunterapi i førstelinje2.

KEYTRUDA® er nå anbefalt i førstelinje hos pasienter med metastatisk plate- og ikke-plateepitel NSCLC, uavhengig av PD-L1-uttrykkq.

20. August 2022

Keytruda flere 1

Fortsatt økning av lungekreft blant kvinner

Hvert år blir om lag 3500 diagnostisert med lungekreft og trenden er økende3. Økningen i antall lungekrefttilfeller er størst blant kvinner, og man ser fortsatt ikke en nedgang. I følge kreftregisteret trekker kvinner over 60 år ratene opp, og man er forberedt på at forekomsten kommer til å fortsette å øke de neste årene. Årsaken til dette er at mange kvinner i Norge har en lang og tung røykehistorikk4.

Keytruda flere 2

Over tid har flere studier vist signifikant reduksjon i risiko for død

KEYTRUDA® har siden lansering innen andrelinje metastatisk NSCLC, vist signifikant overlevelse i fem fase III-studier innen metastatisk NSCLC5.

Tre av disse studiene har vært i førstelinje enten som KEYTRUDA® monoterapi eller KEYTRUDA® i kombinasjon med kjemoterapi. Studiene har vist signifikant reduksjon risiko for død, uavhengig av PD-L1-uttrykk og histologi5.

Her kan du lese mer om studiene i monoterapi

Her kan du lese mer om studiene i kombinasjonsterapi

KEYTRUDA®-indikasjoner innen lungekreft (NSCLC)5

Oppsummering av sikkerhetsprofilen

Pembrolizumab (KEYTRUDA) er vanligst assosiert med immunrelaterte bivirkninger. De fleste immunrelaterte bivirkninger som forekom under behandling med KEYTRUDA var reversible og ble håndtert ved seponering av KEYTRUDA, administrering av kortikosteroider og/eller støttende behandling. Se utfyllende informasjon i preparatomtalen og i utvalgt sikkerhetsinformasjon.

Anders Andreassen

Anders Andreassen

Therese Pedersen

Therese Pedersen

Har du spørsmål rundt KEYTRUDA®?

Ta kontakt med Anders Andreassen, telefon 916 20 106 eller Therese Pedersen, telefon 926 48 234.

Referanser

  1. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom. 4/2020 16. utgave
  2. Statens legemiddelverk. Hurtig metodevurdering for legemiddel finansiert i spesialisthelseteneste. 17.01.2019 og 20.09.2020
  3. Resultater og forbedringstiltak fra Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft, 2020, Cancer in Norway 2020
  4. Kreftregisteret: https://www.kreftregisteret.no/Temasider/kreftformer/Lungekreft/
  5. KEYTRUDA (pembrolizumab) SPC, Juli 2022, 4.1, 5.1