Indikasjoner

KEYTRUDA® indikasjoner

November 2011 ble første pasient gitt immunterapien KEYTRUDA® i en studie.
Fire år senere kom KEYTRUDA® på markedet i Norge, og norske melanompasienter kunne få forskrevet KEYTRUDA® på sitt sykehus. Noen pasienter hadde da allerede hatt tilgang i ett år via Early Access Program (EAP).

27. november 2023

KEYTRUDA har over 20 godkjente indikasjoner i 15 tumorområder

Galleveiskreft (BTC)

KEYTRUDA i kombinasjon med gemcitabin og cisplatin er indisert til førstelinjebehandling av lokalavansert inoperabel eller metastatisk galleveiskreft hos voksne.

Gastrisk eller gastroøsofageal overgang (GEJ) adenokarsinom

KEYTRUDA i kombinasjon med trastuzumab, fluoropyrimidin og platinabasert kjemoterapi er indisert til førstelinjebehandling av lokalavansert inoperabel eller metastatisk HER-2 positiv gastrisk eller gastroøsofageal overgang adenokarsinom hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med CPS ≥ 1.

KEYTRUDA i kombinasjon med fluoropyrimidin og platinabasert kjemoterapi er indisert til førstelinjebehandling av lokalavansert inoperabelt eller metastatisk HER‑2 negativ gastrisk eller gastroøsofageal overgang adenokarsinom hos voksne med tumor som uttrykker PD‑L1 med CPS ≥ 1.

Ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)

KEYTRUDA som monoterapi er indisert til adjuvant behandling av voksne med ikke-småcellet lungekreft med høy risiko for tilbakefall etter fullstendig reseksjon og platinabasert kjemoterapi

KEYTRUDA® som monoterapi er indisert til førstelinjebehandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med ≥ 50 % «tumour proportion score» (TPS), uten EGFR- eller ALK-positive mutasjoner i tumor.

KEYTRUDA® i kombinasjon med pemetreksed og platinabasert kjemoterapi er indisert til førstelinjebehandling av metastatisk ikke-plateepitel ikke-småcellet lungekreft hos voksne med tumor som ikke har EGFR- eller ALK-positive mutasjoner.

KEYTRUDA®i kombinasjon med karboplatin og enten paklitaksel eller nab-paklitaksel er indisert til førstelinjebehandling av metastatisk plateepitel ikke-småcellet lungekreft hos voksne.

KEYTRUDA® som monoterapi er indisert til behandling av lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med ≥ 1 % TPS, og som tidligere er behandlet med minst ett kjemoterapiregime. Pasienter med EGFR- eller ALK-positive mutasjoner i tumor skal også ha fått målrettet behandling før start av behandling med KEYTRUDA®.

Les mer om ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)

endometriekarsinom

Karsinom i endometriet (EC)

KEYTRUDA® i kombinasjon med lenvatinib er indisert til behandling av avansert eller tilbakevendende endometriekarsinom hos voksne som har sykdomsprogresjon under eller etter tidligere behandling med platinabasert kjemoterapi og som ikke er kandidater til kurativ kirurgi eller stråling.

Les mer om utvalgt sikkerhetsinformasjon for lenvatinib her

Klassisk Hodgkins lymfom (cHL)

KEYTRUDA® som monoterapi er indisert til behandling av voksne og pediatriske pasienter i alderen 3 år og eldre med residiverende eller refraktær klassisk Hodgkins lymfom hvor behandling med autolog stamcelletransplantasjon (ASCT) har vært mislykket eller etter minst to tidligere behandlinger når ASCT ikke er et behandlingsalternativ.

kolorektal

Kolorektal kreft (CRC)

KEYTRUDA® som monoterapi er indisert til førstelinjebehandling av metastatisk MSI-H (microsatellite instability-high) eller -dMMR (mismatch repair deficient) kolorektal kreft hos voksne.

livmorhalskreft

Livmorhalskreft

KEYTRUDA i kombinasjon med kjemoterapi med eller uten bevacizumab er indisert til behandling av vedvarende, tilbakevendende eller metastatisk livmorhalskreft hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med CPS ≥ 1.

Melanom

KEYTRUDA® som monoterapi er indisert til behandling av avansert (inoperabelt eller metastatisk) melanom hos voksne.

KEYTRUDA® som monoterapi er indisert til adjuvant behandling av voksne og ungdom i alderen 12 år og eldre med stadium IIB-, IIC- eller III-melanom og som har gjennomgått fullstendig reseksjon.

Les mer om Adjuvant behandling av melanom

Microsatellite instability-high (MSI-H) eller mismatch repair deficient (dMMR) kreft

Kolorektalkreft (CRC):
KEYTRUDA® som monoterapi er indisert til voksne med MSI-H eller dMMR kolorektalkreft i følgende tilfeller:
– førstelinjebehandling av metastatisk kolorektalkreft,
– behandling av inoperabel eller metastatisk kolorektalkreft etter tidligere fluoropyrimidin-basert
kombinasjonsbehandling.

Ikke-kolorektalkreft:
KEYTRUDA® som monoterapi er indisert til behandling av følgende MSI-H- eller dMMR-tumorer hos voksne med:
– avansert eller tilbakevendende endometriekarsinom, som har sykdomsprogresjon under eller etter tidligere behandling med platinabasert kjemoterapi og som ikke er kandidater til kurativ kirurgi eller stråling,
– inoperabel eller metastatisk kreft i mage, -tynntarm eller -galle som har sykdomsprogresjon under eller etter minst en tidligere behandling.

Nyrecellekarsinom (RCC)

KEYTRUDA® i kombinasjon med aksitinib er indisert til førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom hos voksne.

KEYTRUDA® i kombinasjon med lenvatinib er indisert til førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom hos voksne.

KEYTRUDA® som monoterapi er indisert til adjuvant behandling av voksne med nyrecellekarsinom med økt risiko for tilbakefall etter nefrektomi, eller etter nefrektomi og reseksjon av metastatiske lesjoner.

Les mer om utvalgt sikkerhetsinformasjon for lenvatinib her

Øsofagealkarsinom

KEYTRUDA i kombinasjon med platina og fluoropyrimidin-basert kjemoterapi er indisert til førstelinjebehandling av lokalavansert inoperabelt eller metastatisk karsinom i øsofagus, hos voksne med tumor som uttrykker PD‑L1 medCPS ≥ 10.

Plateepitelkarsinom i hode og hals (HNSCC)

KEYTRUDA® som monoterapi eller i kombinasjon med platinabasert og 5-fluorouracil (5-FU) kjemoterapi er indisert til førstelinjebehandling av metastatisk eller inoperabelt tilbakevendende plateepitelkarsinom i hode og hals hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med CPS ≥ 1

KEYTRUDA® som monoterapi er indisert til behandling av tilbakevendende eller metastatisk plateepitelkarsinom i hode og hals hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med ≥ 50 % TPS, og med progresjon under eller etter platinabasert kjemoterapi.

Les mer om plateepitelkarsinom i hode og hals (HNSCC)

Trippel-negativ brystkreft (TNBC)

KEYTRUDA® i kombinasjon med kjemoterapi som neoadjuvant behandling, etterfulgt som monoterapi som adjuvant behandling etter kirurgi, er indisert til behandling hos voksne med lokalavansert eller tidlig stadium trippel-negativ brystkreft med høy risiko for tilbakefall.

KEYTRUDA® i kombinasjon med kjemoterapi er indisert til behandling av lokalt tilbakevendende inoperabel eller metastatisk trippel-negativ brystkreft hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med CPS ≥ 10 og som ikke tidligere er behandlet med kjemoterapi mot metastatisk sykdom.

Les mer om KEYTRUDA® i trippel negativ brystkreft

Urotelialt karsinom

KEYTRUDA® som monoterapi er indisert til behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne som tidligere er behandlet med platinabasert kjemoterapi.

KEYTRUDA® som monoterapi er indisert til behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne som ikke kan behandles med cisplatinbasert kjemoterapi og som har tumor som uttrykker PD-L1 med «Combined Positive Score» (CPS) ≥ 10

Studieprogrammet til KEYTRUDA® KEYNOTE

Det største studieprogrammet til KEYTRUDA® heter KEYNOTE. Studiet nevnt over var det første og het KEYNOTE-001, og nå snakker vi om KEYNOTE-1000 og oppover.
Mange flere tumorområder, kombinasjoner og indikasjoner er under utprøving, og KEYTRUDA® studeres også i andre studieprogrammer som blant annet LEAP (pembrolizumab + lenvatinib) og Keylink (pembrolizumab + olaparib).

Se denne filmen om hva administrering hver 6.uke kan bety for dine pasienter og din avdeling

Se utfyllende informasjon i preparatomtalen, i utvalgt sikkerhetsinformasjon og bivirkninger.

KEYTRUDA® tilbyr en fleksibel dosering hver 3. eller hver 6. uke både i monoterapi og gitt i kombinasjon med annen behandling1.
Ved dosering hver 6. uke kan antall infusjoner reduseres fra 17 til 9 per år. For pasienten betyr dette færre reiser og mindre tid på sykehus. For sykehuset gir det rom for økt kapasitet på infusjonsenheten og mer tilgjengelig helsepersonell1.

PRIS, REFUSJON OG UTLEVERINGSBETINGELSER:

KEYTRUDA, konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning (25 mg/ml, 4 ml hetteglass): 41 553,80 NOK (Apotek utsalgspris).
Keytruda er inkludert i anbud for kreftlegemidler (LIS 2307) og selges med rabattert pris.

De regionale helseforetakenes anbefalinger: Onkologi og kolonstimmulerende legemidler:

Reseptgruppe: C, Refusjon: H-resept

KEYTRUDA® avventer godkjenning i beslutningsforum før det kan tas i bruk i spesialisthelsetjenesten på indikasjoner innen følgende områder:

Har du spørsmål rundt KEYTRUDA®?
Ta kontakt med oss.

Referanser:

  1. KEYTRUDA® SPC, Des 2023, 4.1, 4.2
  2. https://clinicaltrials.gov/