Brystkreft

Woman in sun

KEYTRUDA (pembrolizumab) er besluttet innført til behandling av trippel negativ brystkreft (TNBC) i tidlig stadium

Behandlingen ble godkjent i Beslutningsforum 28. aug 2023, og kan nå tas ibruk i norsk klinisk praksis!1

KEYTRUDA® (pembrolizumab) er indisert i kombinasjon med kjemoterapi som neoadjuvant behandling, etterfulgt av monoterapi som adjuvant behandling etter kirurgi, hos voksne med lokalavansert eller tidlig stadium trippel negativ brystkreft (TNBC) med høy risiko for tilbakefall2.
28. august 2023

Trippel negativ brystkreft (TNBC)

TNBC er en aggressiv form for brystkreft, og risikoen for tilbakefall av sykdommen og død er høyere i stadium II og III for denne pasientgruppen enn for andre brystkrefttyper3. Risikoen øker med spredning til lymfeknuter og størrelsen på svulsten(e)4.
KEYNOTE-522-studien viste at neoadjuvant behandling med KEYTRUDA® + kjemoterapi etterfulgt av adjuvant KEYTRUDA® ga signifikant lenger tid til tilbakefall (EFS) og bedre patologisk komplett respons sammenlignet med dagens standardbehandling med kjemoterapi2.

Pasientseleksjon og resultater fra klinisk studie

Pasientseleksjon

Neoadjuvant behandling av trippel negativ brystkreft (TNBC). Hvilke pasienter har nytte av behandlingen?

Risiko for tilbakefall

Pasienter med TNBC har høy risiko for tilbakefall med metastaser. Norsk brystkrefregister viser….

Resultater fra KEYNOTE-522 studien

Les mer om de komplette responsdata fra studien….

Behandling av metastatisk TNBC

KEYTRUDA til en gruppe brystkreftpasienter med svært dårlig prognose….

Webinar med Professor Peter Schmid

Klikk her for å se opptak fra live webinar med Prof. Peter Schmid om behandling av TNBC i tidlig stadium.​​ Professor Peter Schmid er internasjonalt anerkjent for sin forskning og lederskap innen brystkreft. Han er bl.a hovedutprøver for KEYNOTE-522 studien som danner grunnlag for godkjenning av pembrolizumab til bruk hos pasienter med tidlig stadium trippel negativ brystkreft med høy risiko for tilbakefall.

KEYTRUDA® (Pembrolizumab) – Se utfyllende informasjon i preparatomtalen, i utvalgt sikkerhetsinformasjon og bivirkninger.

Tidsstempel:
00:00 — Introduction
01:08 — 23:58 Peter Schmid Presentation
23:58 — Q&A: The sequence of chemotherapy backbone
25:22 — Q&A: Immunorelated AES and cortisol measurement
27:32 — Q&A: Capecitabine and pembrolizumab combined
29:56 — Q&A: Olaparib and pembrolizumab combined
31:07 — Q&A: Immunotherapy in adjuvant setting w / example
32:26 — Q&A: Possibility of de – escalating chemotherapy
38:39 — Q&A: Rechallenge of relapse patients


Har du spørsmål rundt KEYTRUDA®?
Ta kontakt med oss.

Marte Kristine Myhrer – Brand Manager Oncology

Cecilie Engelsen – Therapy Area Manager Oncology


Referanser

  1. https://nyemetoder.no/moter-i-beslutningsforum-for-nye-metoder, Møte 28. aug, se protokoll. Lest 29.08 2023
  2. Keytruda SPC, Aug 2023, 4.1, 5.1
  3. Howlader N, et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2018;27(6):619–626.
  4. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft, Mars 2022