Metastatisk

Brystkreft

KEYTRUDA (pembrolizumab) til pasienter med metastatisk trippel negativ brystkreft1

Beslutningsforum har sagt JA, og det gir håp for en gruppe brystkreftpasienter med svært dårlig prognose.
Trippel negativ brystkreft (TNBC) er en undergruppe av brystkreft som anses å være mer hissig og kan spre seg oftere enn andre mer vanlig forekommende brystkrefttyper. I Norge forekommer TNBC hos omtrent 9% av pasientene.4
KEYTRUDA® (pembrolizumab) i kombinasjon med kjemoterapi kan nå tas i bruk ved norske sykehus til behandling av lokalt tilbakevendende inoperabel eller metastatisk TNBC hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med CPS ≥ 10 og som ikke tidligere er behandlet med kjemoterapi mot metastatisk sykdom.1

22. august 2023

KN355-studien er den eneste fase III studien som har vist signifikant overlevelsesgevinst for trippel negative brystkreftpasienter med spredning!

KEYTRUDA® pluss kjemoterapi reduserte risikoen for død (OS) med 27% sammenlignet med kjemoterapi alene1,2

KEYTRUDA er den eneste sjekkpunkthemmeren som i kombinasjon med kjemoterapi har vist en statistisk signifikant forbedring i totaloverlevelse hos tidligere ubehandlede pasienter med en PD-L1-score på >10.

Median OS var 23.0 måneder (95 % CI, 19.0–26.3) med KEYTRUDA + kjemoterapi (n=220) sammenlignet med 16.1 måneder (95 % CI, 12.6–18.8) med placebo + kjemoterapi (n=103).

KEYTRUDA® pluss kjemoterapi reduserte risikoen for død (OS) med 27% sammenlignet med kjemoterapi alene
Total overlevelse (OS). a Basert på prespesifisert sluttanalyse.

KEYTRUDA® pluss kjemoterapi reduserte risikoen for sykdomsprogresjon eller død (PSF) med 35 % sammenlignet med kjemoterapi alene1,2

KEYTRUDA® pluss kjemoterapi reduserte risikoen for sykdomsprogresjon eller død (PSF) med 35 % sammenlignet med kjemoterapi alene
Progresjonsfri (PFS) overlevelse (CPS>=10)

PD-L1 testing for pasienter med TNBC

En sammenligningsstudie viser at 17% av pasienter som tester negativt for PD-L1 med assaytesten SP142 (IC score for atezolizumab) kan kunne teste positivt med assaytesten 22C3 (CPS score for pembolizumab)2

Her kan du lære mer om biomarkører til identifisering av pasienter som kan ha nytte av immunterapi innen trippel negativ brystkreft. Dette foredraget tar for seg klinisk bruk av PD-L1 Combined Positive Score (CPS) samt likheter og ulikheter til PD-L1 testing målt ved Immune Cell score (IC).

Biomarkører til identifisering av pasienter som kan ha nytte av immunterapi innen trippel negativ brystkreft?

SE FOREDRAGET HER

KEYTRUDA® (Pembrolizumab) – Se utfyllende informasjon i preparatomtalen, i utvalgt sikkerhetsinformasjon og bivirkninger.

Studiedesign KEYNOTE-3553

KEYNOTE-355 var en multisenter, dobbeltblind, randomisert, placebokontrollert studie som evaluerte effekten av KEYTRUDA (pembrolizumab) i kombinasjon med paklitaksel, nab-paclitaxel eller gemcitabin og karboplatin hos pasienter med lokalt residiverende inoperabel eller metastatisk TNBC, uavhengig av tumor PD- L1-uttrykk, som ikke tidligere hadde blitt behandlet med kjemoterapi.

Studiedesign KEYNOTE-355

Bivirkninger i KEYNOTE-355 studien3

Uønskede hendelser av hvilken som helst grad som ble ansett som relatert til studiebehandling av utprøver oppstod hos:

De vanligste bivirkningene var:

Grad 3–5 behandlingsrelaterte bivirkninger var:

Immunrelaterte bivirkninger forekom hos:

Disse hendelsene var av grad 3 eller høyere hos:

Ingen pasienter døde på grunn av immunmedierte bivirkninger.

Sikkerhetsprofilen til pembrolizumab var i samsvar med den som er rapportert i tidligere studier, og ingen nye sikkerhetssignaler ble observert.

Bivirkninger i KEYNOTE-355 studien

a Listet er alle bivirkninger som oppstod under studiebehandling eller innen de 30 dagene deretter (innen 90 dager for alvorlige hendelser). Den behandlede populasjonen inkluderte alle pasienter som gjennomgikk randomisering og og fikk ≥1 dose studiebehandling. Hendelser er oppført i synkende frekvensrekkefølge i KEYTRUDA-kjemoterapien gruppen. Alvorlighetsgraden av bivirkninger ble gradert i henhold til National Cancer Institute Common Terminology Criteria for uønskede hendelser, versjon 4.0.

B Alvorlige hendelser som ble tilskrevet studiebehandling av utprøver. Behandlingsrelaterte bivirkninger som oppstod hos minst 20 % av pasientene rapporteres. Pasienter kan ha hatt mer enn 1 hendelse.

C Bivirkninger basert på en liste over vilkår spesifisert av sponsor og vurdert uavhengig av behandling som tilskrives av utprøver som skjedde hos minst 10 pasienter i KEYTRUDA-kjemoterapigruppen, rapporteres.

Oppsummering av sikkerhetsprofilen1

Pembrolizumab (KEYTRUDA) er vanligst assosiert med immunrelaterte bivirkninger. De fleste immunrelaterte bivirkninger som forekom under behandling med KEYTRUDA var reversible og ble håndtert ved seponering av KEYTRUDA, administrering av kortikosteroider og/eller støttende behandling.

Se utfyllende informasjon i preparatomtalen, i utvalgt sikkerhetsinformasjon og bivirkninger.

CI = confidence interval
CPS = combined positive score
HR = hazard ratio
PD-1 = programmed death receptor-1
PD-L1 = programmed death ligand 1
TNBC = triple-negative breast cancer
gem carbo = gemcitabine + carboplatin
nab-paclitaxel = paclitaxel protein-bound
Q3W = every 3 weeks

Pasientseleksjon

Neoadjuvant behandling av trippel negativ brystkreft (TNBC). Hvilke pasienter har nytte av behandlingen?

Webinar med Professor Peter Schmid

Klikk her for å se opptak fra live webinar med Prof. Peter Schmid om behandling av TNBC i tidlig stadium…..

Resultater fra KEYNOTE-522 studien

Les mer om de komplette responsdata fra studien….

Risiko for tilbakefall

Pasienter med TNBC har høy risiko for tilbakefall med metastaser. Norsk brystkrefregister viser….


Har du spørsmål rundt KEYTRUDA®?
Ta kontakt med oss.

Anne Høiberg – Brand Manager Oncology

Marte Myhrer – Therapy Area Manager Oncology


Referanser

  1. Keytruda SPC, Aug 2023, 4.1, 5.1
  2. L. A. Emens, S. Adams , C. H. Barrios, First-line atezolizumab plus nab-paclitaxel for unresectable, locally advanced, or metastatic triple-negative breast cancer: IMpassion130 final overall survival analysis, Annals of Oncology, 2001, Issue 8, volume 32; 983-993.
  3. Cortes J, Cescon DW, Rugo HS, et al. Pembrolizumab plus chemotherapy versus placebo plus chemotherapy for previously untreated locally recurrent inoperable or metastatic triple-negative breast cancer (KEYNOTE-355): a randomised, placebo-controlled, double-blind, phase 3 clinical trial. Lancet. 2020;396:1817–1828.
  4. Norsk kvalitetsregister for brystkreft, Årsrapport 2020: 
    https://www.kreftregisteret.no/Registrene/Kvalitetsregistrene/Brystkreftregisteret/