KN 522

KEYNOTE-522-studien

KEYNOTE-522 (KN-522) er en randomisert, multisenter, dobbeltblind, placebokontrollert studie utført på 1174 pasienter med nylig diagnostisert, tidligere ubehandlet høyrisiko tidlig stadium TNBC.

Studien har vist at neoadjuvant behandling med KEYTRUDA® (pembrolizumab) + kjemoterapi etterfulgt av adjuvant KEYTRUDA® har vist signifikant lenger tid til tilbakefall (EFS) og en bedre patologisk komplett respons sammenlignet med dagens standardbehandling med kjemoterapi1.

23. juni 2022

Studiedesign

Studien evaluerte effekten av KEYTRUDA® (pembrolizumab) i kombinasjon kjemoterapi som neoadjuvant behandling etterfulgt av adjuvant behandling med KEYTRUDA® (pembrolizumab) i monoterapi.

Her kan du laste ned KN-522 e-print

Baseline karakteristikk

KN-522 inkluderte en rekke pasienter med høy risiko for tilbakefall.

Neoadjuvant KEYTRUDA® pluss kjemoterapi ga signifikant bedre pCR-rate sammenlignet med kjemoterapi alene

Neoadjuvant behandling med KEYTRUDA® + kjemoterapi, etterfulgt av KEYTRUDA® monoterapi som adjuvant behandling, resulterte i en statistisk signifikant forbedring i EFS

Bivirkninger i KN-522-studien

Sikkerhetsprofilen til KEYTRUDA® i kombinasjon med kjemoterapi, gitt som neoadjuvant behandling og fortsatte som monoterapi adjuvant behandling, var i samsvar med kjente bivirkninger for hver individuelle behandling og med de som ble observert i andre kombinasjonsstudier med KEYTRUDA®.
Ingen nye sikkerhetssignaler ble observert ved adjuvant KEYTRUDA® monoterapi sammenlignet med neoadjuvant KEYTRUDA® + kjemoterapi.
Hos pasienter med høyrisiko, tidlig stadium av TNBC som mottok KEYTRUDA® i kombinasjon med kjemoterapi, gitt som neoadjuvant behandling og fortsatte som monoterapi adjuvant behandling, forekom noen bivirkninger hos minst 20 % av pasientene og med en høyere forekomst (≥5 % forskjell) sammenlignet med pasienter med TNBC som fikk placebo i kombinasjon med kjemoterapi, gitt som neoadjuvant behandling og fortsatte alene som adjuvant behandling.
Bivirkningene var:

achemotheraphy: carboplatin and paclitaxel followed by doxorubicin or epirubicin and cyclophosphamide.

Oppsummering av sikkerhetsprofilen

Pembrolizumab (KEYTRUDA®) er vanligst assosiert med immunrelaterte bivirkninger. De fleste immunrelaterte bivirkninger som forekom under behandling med KEYTRUDA® var reversible og ble håndtert ved seponering av KEYTRUDA®, administrering av kortikosteroider og/eller støttende behandling. Se utfyllende informasjon i preparatomtalen, i utvalgt sikkerhetsinformasjon og bivirkninger.

Se utfyllende informasjon i preparatomtalen, i utvalgt sikkerhetsinformasjon og bivirkninger.

Har du spørsmål rundt KEYTRUDA®?

Har du spørsmål rundt KEYTRUDA®?

Ta kontakt med Anne Høiberg.

Referanser

  1. Keytruda SPC, May 2022, 4.1Howlader N, et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2018;27(6):619–626.
  2. Schmid P et al. Event-free Survival with Pembrolizumab in Early Triple- Negative Breast Cancer, NEJM 2022;386:556-67