KN 522

Doctors

KEYNOTE-522-studien

KEYNOTE-522 (KN-522) er en randomisert, multisenter, dobbeltblind, placebokontrollert studie utført på 1174 pasienter med nylig diagnostisert, tidligere ubehandlet høyrisiko tidlig stadium TNBC.
Studien har vist at neoadjuvant behandling med KEYTRUDA® (pembrolizumab) + kjemoterapi etterfulgt av adjuvant KEYTRUDA® har vist signifikant lenger tid til tilbakefall (EFS) og en bedre patologisk komplett respons sammenlignet med dagens standardbehandling med kjemoterapi1.

23. aug 2023

Studiedesign

Studien evaluerte effekten av KEYTRUDA® (pembrolizumab) i kombinasjon kjemoterapi som neoadjuvant behandling etterfulgt av adjuvant behandling med KEYTRUDA® (pembrolizumab) i monoterapi.

Her kan du lese e-print av KN522 Schmid 2022 publikasjonen fra NEJM

Baseline karakteristikk

KN-522 inkluderte en rekke pasienter med høy risiko for tilbakefall.

Neoadjuvant KEYTRUDA® pluss kjemoterapi ga signifikant bedre pCR-rate sammenlignet med kjemoterapi alene

Neoadjuvant behandling med KEYTRUDA® + kjemoterapi, etterfulgt av KEYTRUDA® monoterapi som adjuvant behandling, resulterte i en statistisk signifikant forbedring i EFS

Bivirkninger i KN-522-studien

Sikkerhetsprofilen til KEYTRUDA® i kombinasjon med kjemoterapi, gitt som neoadjuvant behandling og fortsatte som monoterapi adjuvant behandling, var i samsvar med kjente bivirkninger for hver individuelle behandling og med de som ble observert i andre kombinasjonsstudier med KEYTRUDA®.
Ingen nye sikkerhetssignaler ble observert ved adjuvant KEYTRUDA® monoterapi sammenlignet med neoadjuvant KEYTRUDA® + kjemoterapi.
Hos pasienter med høyrisiko, tidlig stadium av TNBC som mottok KEYTRUDA® i kombinasjon med kjemoterapi, gitt som neoadjuvant behandling og fortsatte som monoterapi adjuvant behandling, forekom noen bivirkninger hos minst 20 % av pasientene og med en høyere forekomst (≥5 % forskjell) sammenlignet med pasienter med TNBC som fikk placebo i kombinasjon med kjemoterapi, gitt som neoadjuvant behandling og fortsatte alene som adjuvant behandling.
Bivirkningene var:

achemotheraphy: carboplatin and paclitaxel followed by doxorubicin or epirubicin and cyclophosphamide.

Oppsummering av sikkerhetsprofilen

Pembrolizumab (KEYTRUDA®) er vanligst assosiert med immunrelaterte bivirkninger. De fleste immunrelaterte bivirkninger som forekom under behandling med KEYTRUDA® var reversible og ble håndtert ved seponering av KEYTRUDA®, administrering av kortikosteroider og/eller støttende behandling. Se utfyllende informasjon i preparatomtalen, i utvalgt sikkerhetsinformasjon og bivirkninger.

Se utfyllende informasjon i preparatomtalen, i utvalgt sikkerhetsinformasjon og bivirkninger.

Pasientseleksjon

Neoadjuvant behandling av trippel negativ brystkreft (TNBC). Hvilke pasienter har nytte av behandlingen?

Webinar med Professor Peter Schmid

Klikk her for å se opptak fra live webinar med Prof. Peter Schmid om behandling av TNBC i tidlig stadium…..

Behandling av metastatisk TNBC

KEYTRUDA til en gruppe brystkreftpasienter med svært dårlig prognose….

Risiko for tilbakefall

Pasienter med TNBC har høy risiko for tilbakefall med metastaser. Norsk brystkrefregister viser….


Har du spørsmål rundt KEYTRUDA®?
Ta kontakt med oss.

Marte Kristine Myhrer – Brand Manager Oncology

Cecilie Engelsen – Therapy Area Manager Oncology


Referanser

  1. Keytruda SPC, Aug 2023, 4.1Howlader N, et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2018;27(6):619–626.
  2. Schmid P et al. Event-free Survival with Pembrolizumab in Early Triple- Negative Breast Cancer, NEJM 2022;386:556-67