Hode- og halskreft

Hode- og halskreft

Immunterapi som førstelinjebehandling av hode- og halskreftpasienter i Norge1.

“Det er et stort medisinsk behov for ny behandling for denne gruppen, og denne godkjenningen vil kunne bety mye for enkelte av våre pasienter ved at de behandles med immunterapi tidligere i deres behandlingsforløp”, sier onkolog Åse Bratland ved Radiumshospitalet.

23. mars 2021

Bratland

Pembrolizumab som mono- eller kombinasjonsterapi

Pembrolizumab (KEYTRUDA®) som monoterapi eller i kombinasjon med platinumholdig kjemoterapi og 5-fluorouracil er innført i førstelinjebehandling av residiverende eller metastatisk plateepitelkarsinom i hode og hals (HNSCC) hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med Combined Positive Score (CPS) ≥ 11.

Fase III-studien KEYNOTE-048 viser signifikante overlevelsesdata. Der sammenlignes pembrolizumab (KEYTRUDA) i monoterapi eller i kombinasjon med kjemoterapi med standard behandling (cetuximab med carboplatin eller cisplatin pluss 5-FU, behandlingsregime kalt EXTREME).

Onkolog Åse Bratland har vært utprøver i KN-048-studien og er intervjuet av HealthTalk angående betydningen av tilgang til KEYTRUDA som førstelinjebehandling av pasienter med tilbakevendende plateepitelkarsinom i hode- og hals.

KEYNOTE-048-studiens design, resultater og uønskede hendelser oppsummeres i denne illustrasjonsvideoen:

KEYTRUDA® (Pembrolizumab) – Se utfyllende informasjon i preparatomtalen, i utvalgt sikkerhetsinformasjon og bivirkninger.

Det primære endepunkt for studien viser forlenget overlevelse både i monoterapi og kombinasjonsterapi for pasienter der tumor uttrykker PD-L1 (CPS>=1), sammenlignet med EXTREME:2

  • For pembrolizumab (KEYTRUDA) monoterapi viser studien signifikant forlenget overlevelse (OS) og redusert risiko for død med 26 %, (HR = 0.74 [95 % CI, (0.61-0.90); p=0.00133]. Median oppfølging var 11,5 måneder.
26% Reduksjon
  • For pembrolizumab (KEYTRUDA) i kombinasjon med kjemoterapi viser studien redusert risiko for død med 35 %, (HR=0.65 [95 % CI, 0.53-0.80]; p=0.00002). Median oppfølging var 13 måneder.
35% Reduksjon
  • Disse dataene ble fulgt opp på ESMO-kongressen i september 2020, med 4 års data, og de viser en tilsvarende risikoreduksjon for død som tidligere analyser.3

Oppsummering av sikkerhetsprofilen

Pembrolizumab (KEYTRUDA) er vanligst assosiert med immunrelaterte bivirkninger. De fleste immunrelaterte bivirkninger som forekom under behandling med KEYTRUDA var reversible og ble håndtert ved seponering av KEYTRUDA, administrering av kortikosteroider og/eller støttende behandling. Se utfyllende informasjon i preparatomtalen og i utvalgt sikkerhetsinformasjon.

Munn- og halskreft4

Munn- og halskreft omfatter kreft i nese, bihuler, leppe, munnhule, svelg, strupehode og spyttkjertler. Årlig har vi omlag 800 nye tilfeller av munn- og halskreft i Norge. Om lag 200 dør av denne krefttypen hvert år.5

Per 2019 fordelte nye tilfeller av munn- og halskreft seg slik (tall fra Kreftregisteret5):

Munn- og halskreft er nesten dobbelt så vanlig blant menn som hos kvinner. Fremdeles er ikke alt forstått når det gjelder årsakene til munn- og halskreft. Det er imidlertid sikkert at mange tilfeller henger sammen med livsstil, og det anslås at om lag ¾ av tilfellene skyldes bruk av tobakk og alkohol. Det er også en tydelig sammenheng mellom Humant Papillomavirus (HPV) og kreft i munnen og svelget6.

Behandlingsmetoder

De primære behandlingsmetodene er operasjon og strålebehandling.6 Nå i senere tid har det kommet mer behandling for pasienter som ikke lenger har noen behandlingsmuligheter innen kirurgi eller strålebehandling. Fra oktober 2020 kan man behandle pasienter med metastatisk eller inoperabelt tilbakevendende plateepitelkarsinom i hode og hals hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med CPS ≥ 1 med immunterapi som første behandlingsvalg.1

Før forskrivning av KEYTRUDA, se preparatomtalen


Har du spørsmål rundt studien
KEYNOTE-048?
Ta kontakt med meg

Anne Høiberg – Brand Manager Oncology


Referanser

  1. Link til beslutning fra Nye Metoder: https://nyemetoder.no/metoder/pembrolizumab-keytruda-indikasjon-xiii (lest 02.02.21)
  2. Keytruda SPC Mars 2021, 5.1
  3. Greil et al ESMO 2020, Long-term outcomes from KEYNOTE-048: Pembrolizumab (pembro) alone or with chemotherapy (pembro+C) vs EXTREME (E) as first-line (1L) therapy for rec… | OncologyPRO (esmo.org),
  4. Munn og halkreftforeningen, https://www.munnoghalskreft.no/hva-er-munn-og-halskreft/
  5. Kreftregisteret, Cancer in Norway 2019
  6. Helsedirektoratet, Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av hode-/halskreft