Indikasjoner

Indikasjoner top img

LYNPARZA® indikasjoner1

LYNPARZA er en potent hemmer av humane poly (ADP-ribose) polymerase (PARP-1, PARP-2 og PARP-3)-enzymer, som hemmer veksten av selekterte tumorcellelinjer in vitro og tumorvekst in vivo, enten som eneste behandling, eller i kombinasjon med etablerte kjemoterapier.

24.august 2023

Samarbeid i et omfattende studieprogram

LYNPARZA er utviklet og kommersialisert i et samarbeid mellom AstraZeneca og MSD.

AstraZeneca og MSD jobber sammen for å bedre forstå hvordan LYNPARZA kan påvirke PARP-avhengige tumorer som mono- og/eller kombinasjonsbehandling innen flere ulike kreftområder.

Vi ser frem til å følge utviklingen og verdien dette vil kunne gi norske pasienter i fremtiden.

Se Helsenorge.no for studier i Norge

Åtte godkjente indikasjoner i Norge1

I Norge har LYNPARZA åtte godkjente indikasjoner innenfor fire ulike tumorområder:

Indikasjonsmenneske

OVARIALKREFT
LYNPARZA er indisert som monoterapi til:
Vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med avansert (FIGO trinn III og IV) BRCA1/2- mutert (kimbanen og/eller somatisk) høygradig kreft i ovarieepitel, eggleder eller primær peritoneal kreft som responderer (fullstendig eller delvis) etter avsluttet førstelinje platinabasert kjemoterapi.

Vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med tilbakefall av platinasensitiv høygradig kreft i ovarieepitel eller eggleder eller primær peritoneal kreft som responderer (fullstendig eller delvis) på platinabasert kjemoterapi.

LYNPARZA i kombinasjon med bevacizumab er indisert til:
Vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med avansert (FIGO trinn III og IV) høygradig kreft i ovarieepitel, eggleder eller primær peritoneal kreft som responderer (fullstendig eller delvis) etter avsluttet førstelinje platinabasert kjemoterapi i kombinasjon med bevacizumab, og hvor kreften er forbundet med defekt homolog rekombinasjon (HRD)-positiv status definert av enten en BRCA1/2-mutasjon og/eller genomisk ustabilitet, (se pkt. 5.1).

BRYSTKREFT
LYNPARZA er indisert som monoterapi eller i kombinasjon med endokrin behandling til adjuvant behandling av voksne pasienter med kimbane BRCA1/2- mutasjoner som har HER2-negativ tidlig brystkreft med høy risiko for tilbakefall, og som tidligere har blitt behandlet med neoadjuvant eller adjuvant kjemoterapi (se pkt. 4.2 og 5.1 i SPC).
LYNPARZA er indisert som monoterapi til behandling av voksne pasienter med kimbane BRCA1/2- mutasjoner som har HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft. Pasienter bør ha fått tidligere behandling med et antracyklin og et taksan i (neo)adjuvant eller metastatisk setting, med mindre pasientene ikke var egnet for disse behandlingene (se pkt 5.1 i SPC). Pasienter med hormonreseptor (HR) positiv brystkreft skal i tillegg ha progrediert under eller etter tidligere endokrin behandling eller blitt vurdert til å være uegnet for endokrin behandling.

PANKREASKREFT
LYNPARZA er indisert som monoterapi for vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med kimbane BRCA1/2-mutasjoner som har metastatisk adenokarsinom i bukspyttkjertelen og som ikke har progrediert etter minimum 16 ukers førstelinje platinabasert kjemoterapi.

PROSTATAKREFT
LYNPARZA er indisert som monoterapi til behandling av voksne med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) og BRCA1/2 mutasjoner (kimbane og/eller somatiske) som har progrediert etter tidligere behandling som inkluderte et nytt hormonlegemiddel.
LYNPARZA er indisert i kombinasjon med abirateron og prednison eller prednisolon til behandling av voksne pasienter med mCRPC, der kjemoterapi ikke er klinisk indisert (se pkt 5.1 i SPC).

Pris, refusjon og forskrivningsregler:
Maksimal utsalgspris fra apotek:
Tabletter: 100 mg: 56 stk. kr 27 754,60. 150 mg: 56 stk. kr 27 754,60.

Reseptgruppe: C

Refusjon: H-resept.

Vilkår: (216) Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist.

Refusjonsberettiget bruk:
Der det er utarbeidet nasjonale handlingsprogrammer/nasjonal faglig retningslinje og/eller anbefalinger fra RHF/LIS spesialistgruppe skal rekvirering gjøres i tråd med disse.


Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (19.10.2015): Olaparib (Lynparza) kan innføres som monoterapi til vedlikeholdsbehandling av pasienter med tilbakefall av platinasensitiv BRCA-mutert høygradig serøs eggstokkreft.2

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (27.04.2020): Olaparib (Lynparza) kan innføres som monoterapi til vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med avansert (FIGO stadium III og IV) BRCA1/2-mutert (kimbanen og/eller somatisk) høygradig kreft i eggstokk-, eggleder- eller bukhinnekreft som responderer (fullstendig eller delvis) etter fullført førstelinje platinabasert kjemoterapi.3

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (25.05.2020): Olaparib (Lynparza) kan innføres som monoterapi til vedlikeholdsbehandling av pasienter med tilbakefall av platinasensitiv høygradig serøs eggstokkreft (BRCA-negativ).4 Lynparza inngår i LIS-anbud for eggstokkreft: «1. linjebehandling BRCA positive pasienter» (førstevalg), «2. linjebehandling BRCA negative pasienter» (andrevalg) og «2. linjebehandling BRCA positive pasienter» (førstevalg).5

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (19.06.2023): Olaparib (Lynparza) innføres som monoterapi til behandling av voksne pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft og BRCA1/2-mutasjoner (kimbane og/eller somatiske) som har progrediert etter behandling med nye hormonelle legemidler og hvor behandling med docetaksel, kabazitaksel og radium-223 har gitt utilstrekkelig effekt eller ikke er egnet.6

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (28.08.2023): Olaparib (Lynparza) kan innføres som monoterapi eller i kombinasjon med endokrin behandling til adjuvant behandling av voksne pasienter med kimbane BRCA1/2-mutasjoner som har HER2-negativ tidlig brystkreft med høy risiko for tilbakefall, og som tidligere har blitt behandlet med neoadjuvant eller adjuvant kjemoterapi.7

MSD og Astra Zeneca samarbeider om fokuset på indikasjonen Prostatakreft. Astra Zeneca fokuserer på indikasjonene Ovarialkreft, Brystkreft og Pankreaskreft. Les mer om disse indikasjonene her: Lynparza «AstraZeneca» – Felleskatalogen

Referanser

  1. Lynparza SPC, avsnitt 4.1, 5.1
  2. https://nyemetoder.no/metoder/olaparib-lynparza , lest 170921
  3. https://nyemetoder.no/Documents/ Beslutninger/Protokoll%2027APRIL2020.pdf , lest 170921
  4. https://nyemetoder.no/metoder/olaparib-lynparza-indikasjon-ii , lest 170921
  5. https://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler-legemidler/Documents/Onkologi/Onkologiske-og-kolonistimulerende-legemidler.pdf , lest 280122
  6. https://nyemetoder.no/metoder/olaparib-lynparza-indikasjon-vi, lest 150923
  7. https://nyemetoder.no/metoder/olaparib-lynparza-indikasjon-viii, lest 150923
AstraZeneca
MSD Logo