I kombinasjon med KISPLYX®

KEYTRUDA® i kombinasjon med KISPLYX®

KEYTRUDA®(pembrolizumab,MSD) i kombinasjon med KISPLYX®(lenvatinib, Eisai) er indisert til førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom (RCC) hos voksne1,2.
Beslutningsforum har godkjent innføring av behandlingen fra 1.1. 20233,4.

Første gang publisert 9. august 2022
Sist oppdatert 26. januar 2024

Primære og sekundære effektmål

Effekt og sikkerhet av KEYTRUDA® i kombinasjon med KISPLYX® ble undersøkt i KEYNOTE-581 studien, også kalt CLEAR-studien1,2,4. CLEAR-studien er en multisenter, åpen, randomisert studie utført hos 1069 pasienter med avansert RCC med klarcellet komponent, inkludert andre histologiske kjennetegn som sarkomatoid og papillær i førstelinje. Studien kan lastes ned ved å klikke på denne linken: NEJM, R. Motzer and Others (sheridan.com)

De primære effektmålene var progresjonsfri overlevelse (PFS) vurdert ved BICR ved bruk av RECIST 1.1. Sekundære effektmål var overlevelse (OS) og komplett og partiell responsrate (ORR).

KEYTRUDA® (Pembrolizumab) – Se utfyllende informasjon i preparatomtalen, i utvalgt sikkerhetsinformasjon og bivirkninger.

Signifikant forbedret progresjonsfri overlevelse (PFS)

KEYTRUDA® i kombinasjon med KISPLYX® viste signifikant forbedret PFS (23.9 vs. 9.2 måneder) vs. sunitinib ved førstelinjebehandling av nyrecellekarsinom (RCC)1,2,4.

RCC PFS v15 KISPLYX 4C

a) Basert på den stratifiserte Cox proportional hazard-modellen
b) Basert på stratifisert log-rank test
OS=Overlevelse, HZ=Hazardratio, CI=Konfidensintervall

Redusert risiko for død (OS)

KEYTRUDA® i kombinasjon med KISPLYX® viste 34 % redusert risiko for død vs. sunitinib ved førstelinjebehandling av RCC1,2,4.

Kaplan-Meier estimater av OS med KEYTRUDA® + KISPLYX® vs. sunitinib i CLEAR-studien©

US EC775 OS Efficacy v5 Merck v08 KIS LenColor

En oppdatert OS-analyse ble utført når pasienter som fikk pembrolizumab og lenvatinib eller sunitinib hadde en median oppfølgingstid for overlevelse på 33,4 måneder. Hazardratio var 0,72 (95 % KI 0,55, 0,93) med 105/355 (30 %) døde i kombinasjonsarmen og 122/357 (34 %) døde i sunitinib-armen. Denne oppdaterte OS-analysen ble ikke justert til å ta høyde for påfølgende behandlinger1,2.

Objektiv responsrate (ORR)

KEYTRUDA® i kombinasjon med KISPLYX® viste ORR hos 7/10 pasienter vs. sunitinib ved førstelinjebehandling av nyrecellekarsinom (RCC)1,2,5.

RCC Response BarCharts 12

Bivirkninger i KEYNOTE-581-studien5

RCC AE Prevalence TRAE LENVIMA PI Tornado

a) Sikkerhetsvurderinger var basert på «as treated» prinsipp og besto av overvåking og registrering av alle uønskede hendelser og alvorlige uønskede hendelser med bruk av Common Terminology Criteria for uønskede hendelser, versjon 4.03, i gruppen av pasienter som mottok minst én dose prøvemedisin. Hendelser er oppført i synkende rekkefølge etter frekvens i lenvatinib pluss-pembrolizumab-gruppen. Bivirkninger ble kodet til Medical Dictionary for Regulatory Activities, versjon 21.1 eller høyere begrep på lavere nivå nærmest det ordrette begrepet.
b) Hypotyreose er en uønsket hendelse av interesse assosiert med pembrolizumab; tilleggsinformasjon om uønskede hendelser av interesse er gitt i tilleggsvedlegget. Informasjon om disse bivirkningene var ikke samlet inn spesifikt som «immunrelatert», for å bevare blending.
c) Av de 15 pasientene i lenvatinib-plus-pembrolizumab-gruppen som hadde grad 5 bivirkninger under behandlingen, hadde 11 fatale hendelser som ikke tilskrives sykdomsprogresjon (akutt nyresvikt, ukontrollert hypertensjon, komplikasjoner fra myastenisk syndrom, komplikasjoner fra autoimmun hepatitt, hjertestans og dødsårsak ikke spesifisert hos 1 pasient hver; hemoragiske hendelser hos 2 pasienter; og sepsis hos 3 pasienter). Blant de 11 pasientene i sunitinib-gruppen med grad 5 bivirkninger under behandling, dødelige hendelser som ikke ble tilskrevet sykdomsprogresjon, oppstod hos 2 pasienter (respiratorisk svikt og akutt nyreskade hos 1 pasient og dødsårsak ikke spesifisert hos 1 pasient).

Oppsummering av sikkerhetsprofilen1,2

Kombinasjonen av KEYTRUDA® + KISPLYX® viste en håndterbar sikkerhetsprofil som er i samsvar med de etablerte profilene til de individuelle monoterapiene.

Oppsummering av sikkerhetsprofilen til KEYTRUDA®1

Pembrolizumab (KEYTRUDA®) er vanligst assosiert med immunrelaterte bivirkninger. De fleste immunrelaterte bivirkninger som forekom under behandling med KEYTRUDA®, var reversible og ble håndtert ved seponering av KEYTRUDA®, administrering av kortikosteroider og/eller støttende behandling.

Se utfyllende informasjon i preparatomtalen, i utvalgt sikkerhetsinformasjon og bivirkninger.

Oppsummering av sikkerhetsprofilen til KISPLYX®2

Se utfyllende informasjon i preparatomtalen, i utvalgt sikkerhetsinformasjon.

Studiedesign CLEAR-studien1,2,5

CLEAR-studien er en multisenter, åpen, randomisert studie utført hos 1069 pasienter med avansert RCC med klarcellet komponent, inkludert andre histologiske kjennetegn som sarkomatoid og papillær i førstelinje. Last ned studien her: NEJM, R. Motzer and Others (sheridan.com)

Pasienter var inkludert uavhengig av status av PD-L1-uttrykk i tumor. 1069 pasienter ble randomisert 1:1:1 til enten Keytruda+lenvatinib (N=432), sunitinib (n=357) eller lenvatinib+evorolimus (n=357). Studien ekskluderte pasienter med autoimmun sykdom eller en medisinsk tilstand som krevde immunsuppresjon.

De primære effektmålene var progresjonsfri overlevelse (PFS) vurdert ved BICR ved bruk av RECIST 1.1. Sekundære effektmål var overlevelse (OS) og komplett og partiell responsrate (ORR).

Pasientene ble randomisert (1:1:1) til en av følgende behandlingsarmer:

Randomiseringen ble stratifisert etter geografisk region (Nord-Amerika vs. Vest-Europa vs. «resten av verden») og “Memorial Sloan Kettering Cancer Center” (MSKCC) prognosegrupper (god vs. intermediær vs. dårlig).

STUDY DESIGN V3

a) Nord-Amerika og Vest-Europa vs «Resten av verden».
b) Randomisering ble stratifisert i henhold til Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) prognostiske grupper: gunstig vs middels vs dårlig.
c) Kliniske data er presentert fra KEYTRUDA + KISPLYX og sunitinib-armene.
d) Administrering av KEYTRUDA + KISPLYX var tillatt utover RECIST-definert sykdomsprogresjon dersom pasienten var klinisk stabil og vurdert av utprøveren å ha klinisk fordel av behandling

Dosering1,2


Har du spørsmål rundt KEYTRUDA®?
Ta kontakt med meg.

Tom Einar Løkkemyhr – Brand Manager Oncology


Referanser

  1. Keytruda SPC, Des 2023, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1
  2. Kisplyx SPC, Nov 2023, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1
  3. https://nyemetoder.no/metoder/lenvatinib-kisplyx-pembrolizumab-keytruda, lest 080323
  4. Onkologi – Sykehusinnkjøp (sykehusinnkjop.no), lest 080323
  5. Motzer R, Alekseev B, Rha S-Y, et al. Lenvatinib plus pembrolizumab or everolimus for advanced renal cell carcinoma. N Engl J Med. 2021;384(14):1289–1300