Adjuvant behandling i monoterapi

KEYTRUDA® som monoterapi til adjuvant behandling

KEYTRUDA® som monoterapi er indisert til adjuvant behandling av voksne med nyrecellekarsinom med økt risiko for tilbakefall etter nefrektomi, eller etter nefrektomi og reseksjon av metastatiske lesjoner1.

Vi avventer beslutning om innføring av behandlingen på norske sykehus.

9. august 2022

Young woman looking in camera

Signifikant reduksjon i risikoen for tilbakefall av sykdom eller død (DFS)2

Effekt og sikkerhet av KEYTRUDA® som monoterapi til adjuvant behandling ble undersøkt i KEYNOTE-564-studien.

Etter en median oppfølging på 24,1 måneder, viste KEYTRUDA® en statistisk signifikant og klinisk meningsfull reduksjon i risikoen for tilbakefall av sykdom eller død med 32 % sammenlignet med placebo2.

2-års estimert sykdomsfri overlevelse (DFS) var 77,3 % for KEYTRUDA® vs. 68,1 % for placebo ved adjuvant behandling av RCC.

RCAJ 219165 Penbro32 HR068 Chart

Redusert risiko for død (OS)2

KEYTRUDA® oppnådde 46 % reduksjon i risiko for død med sammenlignet med placebo ved adjuvant behandling av nyrecellekarsinom (RCC). Median survival var ikke oppnådd for noen av gruppene da OS-analysen ble gjort. Analysen ble gjort med utgangspunkt i at det var 51 dødsfall totalt, 33 i placeboarmen mot 18 i pembrolizumabarmen, ved analysetidspunktet.

Bivirkninger i KEYNOTE-564-studien2

Bivirkinger med ≥10% forekomst.

Adverse Reactions KN-564

Alle bivirkninger2

Enhver bivirkning og behandlingsrelatert bivirkning (populasjon behandlet)*

Asset 5

*Populasjonen som ble behandlet inkluderte alle pasienter som fikk minst én dose Keytruda eller placebo. Bivirkninger ble registrert fra randomisering til 30 dager etter seponering av Keytruda eller placebo. Alvorlige uønskede hendelser ble definert som enhver uønsket hendelse som resulterte i død, var livstruende, resulterte i sykehusinnleggelse eller forlengelse av eksisterende sykehusinnleggelse, resulterte i vedvarende eller betydelig funksjonshemming eller inhabilitet, var en medfødt anomali eller fødselsdefekt, eller ble vurdert av behandler å være en alvorlig uønsket hendelse. Alvorlige bivirkninger ble registrert fra randomisering til 90 dager etter seponering av Keytruda eller placebo.

Oppsummering av sikkerhetsprofilen til KEYTRUDA®1

Pembrolizumab (KEYTRUDA®) er vanligst assosiert med immunrelaterte bivirkninger. De fleste immunrelaterte bivirkninger som forekom under behandling med KEYTRUDA® var reversible og ble håndtert ved seponering av KEYTRUDA®, administrering av kortikosteroider og/eller støttende behandling1.

Se utfyllende informasjon i preparatomtalen, i utvalgt sikkerhetsinformasjon og bivirkninger.

Studiedesign KEYNOTE-564-studien2

KEYNOTE-564 er en av de første fase III-studiene som undersøker en PD1-hemmer som adjuvant behandling etter nefrektomi ved klarcellet nyrekreft.

Studien inkluderer 994 pasienter med middels eller høy risiko for tilbakefall, som innenfor 12 uker etter operasjon ble randomisert 1:1 til 17 behandlinger med pembrolizumab hver tredje uke eller placebo.

RCC Keynote-564 Study Des.

Dosering1

Ved adjuvant behandling av melanom eller RCC skal KEYTRUDA® gis inntil tilbakefall, uakseptabel toksisitet eller i en periode på opptil 1 år.

Les mer om dosering av KEYTRUDA® her: Keytruda – Dosering | MSD Innsikt

Har du spørsmål rundt KEYTRUDA®?

Har du spørsmål rundt KEYTRUDA®?

Ta kontakt med Tom Einar Løkkemyhr.

Referanser

  1. Keytruda SPC, juli 2022, 4.1, 4.2, 4.8
  2. RChoueiri T.K., Tomczak P., Park S.H., et al. Adjuvant Pembrolizumab after Nephrectomy in Renal-Cell Carcinoma. N Engl J Med. 2021;38(8):683–694.