Ny behandlingsmulighet for pasienter med trippel negativ brystkreft1


KEYTRUDA® (pembrolizumab) er nå godkjent for behandling av trippel-negativ brystkreft1. Nå mangler bare et ja fra Beslutningsforum før norske pasienter kan få behandling. En beslutning er ventet i Q2 2022.

Trippel negativ brystkreft (TNBC) er en undergruppe av brystkreft som anses å være mer hissig og kan spre seg oftere enn andre mer vanlig forekommende brystkrefttyper1. I Norge forekommer TNBC hos omtrent 9 % av pasientene3.

Positive resultater fra fase 3-studie

Godkjenningen av brystkreft-indikasjonen kommer på grunnlag av de positive resultatene fra fase 3-studien KEYNOTE-355 som ble presentert på ESMO-konferansen 2021. I denne studien reduserte KEYTRUDA pluss kjemoterapi risikoen for død (OS) med 27 % (HR 0,73; 59 % CI, 0,55-0,95; p=0,0093) og gjorde at pasientene forlenget livet med rundt 6,9 måneder til 23 måneder.

Studien viste også at risikoen for sykdomsprogresjon eller død (PSF) ble redusert med 35 % (HR 0,66, 95% CI, 0,49-0,86, P=0,0012) sammenlignet med kjemoterapi alene1,2.

KEYTRUDA® pluss kjemoterapi reduserte risikoen for død (OS) med 27% sammenlignet med kjemoterapi alene1,2

KEYTRUDA er den eneste sjekkpunkthemmeren som i kombinasjon med kjemoterapi har vist en statistisk signifikant forbedring i totaloverlevelse hos tidligere ubehandlede pasienter med en PD-L1-score på >10.

Median OS var 23.0 måneder (95 % CI, 19.0–26.3) med KEYTRUDA + kjemoterapi (n=220) sammenlignet med 16.1 måneder (95 % CI, 12.6–18.8) med placebo + kjemoterapi (n=103).

Total overlevelse (OS). a Basert på prespesifisert sluttanalyse.

KEYTRUDA® pluss kjemoterapi reduserte risikoen for sykdomsprogresjon eller død (PSF) med 35 % sammenlignet med kjemoterapi alene1,2

 • Median PFS var 9,7 måneder(95 % CI, 7.6–11.3) for KEYTRUDA pluss kjemoterapi og 5,6 måneder (95 % CI, 5.3–7.5) for placebo pluss kjemoterapi.
 • 38 % (323/847) av pasientene med avansert TNBC hadde tumor som uttrykte PD-L1 (CPS ≥10).
 • Antall pasienter med en hendelse (event) var 136 (62 %) for KEYTRUDA + kjemoterapi og 79 (77 %) for placebo + kjemoterapi.

Progresjonsfri (PFS) overlevelse (CPS>=10)

KEYTRUDA®-indikasjon innen brystkreft1

KEYTRUDA er godkjent i kombinasjon med kjemoterapi som en førstelinjebehandling av lokalt tilbakefallende ikke-resektabel eller metastatisk trippel negativ brystkreft hos voksne, der svulsten uttrykker PD-L1 med en CPS score på 10 eller mer og som ikke tidligere har blitt behandlet med kjemoterapi.

Studiedesign KEYNOTE-3552

KEYNOTE-355 var en multisenter, dobbeltblind, randomisert, placebokontrollert studie som evaluerte effekten av KEYTRUDA (pembrolizumab) i kombinasjon med paklitaksel, nab-paclitaxel eller gemcitabin og karboplatin hos pasienter med lokalt residiverende inoperabel eller metastatisk TNBC, uavhengig av tumor PD- L1-uttrykk, som ikke tidligere hadde blitt behandlet med kjemoterapi.

 • Viktige inklusjonskriterier var pasienter over 18 år som hadde en sentral bestemmelse av TNBC som definert av ASCO-CAP-retningslinjene, hadde minst 1 målbar lesjon på RECIST v1.1, hadde en tumorprøve fra et lokalt tilbakevendende inoperabelt eller metastatisk sted, adekvat organfunksjon og en Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) statusscore på 0 eller 1.
 • Behandling med KEYTRUDA eller placebo fortsatte inntil RECIST v1.1-definert sykdomsprogresjon som vurdert av utprøver, uakseptabel toksisitet, eller maksimalt 24 måneder. Administrering av KEYTRUDA var tillatt utover RECIST-definert sykdomsprogresjon hvis pasienten var klinisk stabil og vurdert av utprøver til å ha klinisk fordel av å fortsette.
 • Vurdering av svulststatus ble utført ved uke 8, 16 og 24, deretter hver 9. uke det første året, og hver 12. uke deretter.
 • Det primære effektendepunktet var progresjonsfri overlevelse (PFS) og total overlevelse (OS). Forhåndsspesifiserte sekundære effektendepunkter var ORR, DOR og DCR (stabil sykdom i minst 24 uker, eller fullstendig respons, eller delvis respons). Primære og sekundære endepunkter gjaldt pasienter med tumor PD-L1-ekspresjons-CPS ≥10 vurdert ved BICR ved bruk av RECIST v1.1.

Bivirkninger i KEYNOTE-355 studien2

Uønskede hendelser av hvilken som helst grad som ble ansett som relatert til studiebehandling av utprøver oppstod hos:

 • 96 % av de 562 pasientene behandlet i pembrolizumab-kjemoterapigruppen
 • 95 % av de 281 pasientene behandlet i placebo-kjemoterapigruppen


De vanligste bivirkningene var:

 • anemi (49 % vs 46 %)
 • nøytropeni (41 % vs 38 %)
 • kvalme (39 % vs 41 %)


Grad 3–5 behandlingsrelaterte bivirkninger var:

 • 68 % i pembrolizumab-kjemoterapigruppen
 • 67 % i placebo-kjemoterapigruppen


Immunrelaterte bivirkninger forekom hos:

 • 26 % av pasientene i pembrolizumab-kjemoterapigruppen
 • 6 % av pasientene i placebo-kjemoterapigruppen.


Disse hendelsene var av grad 3 eller høyere hos:

 • 5 % av pasientene i pembrolizumab-kjemoterapigruppen
 • 0 % av pasientene i placebo-kjemoterapigruppen.


Ingen pasienter døde på grunn av immunmedierte bivirkninger.

Sikkerhetsprofilen til pembrolizumab var i samsvar med den som er rapportert i tidligere studier, og ingen nye sikkerhetssignaler ble observert.

a Listet er alle bivirkninger som oppstod under studiebehandling eller innen de 30 dagene deretter (innen 90 dager for alvorlige hendelser). Den behandlede populasjonen inkluderte alle pasienter som gjennomgikk randomisering og og fikk ≥1 dose studiebehandling. Hendelser er oppført i synkende frekvensrekkefølge i KEYTRUDA-kjemoterapien gruppen. Alvorlighetsgraden av bivirkninger ble gradert i henhold til National Cancer Institute Common Terminology Criteria for uønskede hendelser, versjon 4.0.

B Alvorlige hendelser som ble tilskrevet studiebehandling av utprøver. Behandlingsrelaterte bivirkninger som oppstod hos minst 20 % av pasientene rapporteres. Pasienter kan ha hatt mer enn 1 hendelse.

C Bivirkninger basert på en liste over vilkår spesifisert av sponsor og vurdert uavhengig av behandling som tilskrives av utprøver som skjedde hos minst 10 pasienter i KEYTRUDA-kjemoterapigruppen, rapporteres.

Oppsummering av sikkerhetsprofilen1

Pembrolizumab (KEYTRUDA) er vanligst assosiert med immunrelaterte bivirkninger. De fleste immunrelaterte bivirkninger som forekom under behandling med KEYTRUDA var reversible og ble håndtert ved seponering av KEYTRUDA, administrering av kortikosteroider og/eller støttende behandling.

Se utfyllende informasjon i preparatomtalen, i utvalgt sikkerhetsinformasjon og bivirkninger.

CI = confidence interval
CPS = combined positive score
HR = hazard ratio
PD-1 = programmed death receptor-1
PD-L1 = programmed death ligand 1
TNBC = triple-negative breast cancer
gem carbo = gemcitabine + carboplatin
nab-paclitaxel = paclitaxel protein-bound
Q3W = every 3 weeks

Har du spørsmål rundt studien KEYTRUDA®?

Ta kontakt med Anne Høiberg.

Referanser:

1. Keytruda SPC, Okt 2021, 4.1, 5.1

2. Cortes J, Cescon DW, Rugo HS, et al. Pembrolizumab plus chemotherapy versus placebo plus chemotherapy for previously untreated locally recurrent inoperable or metastatic triple-negative breast cancer (KEYNOTE-355): a randomised, placebo-controlled, double-blind, phase 3 clinical trial. Lancet. 2020;396:1817–1828.

3. Norsk kvalitetsregister for brystkreft, Årsrapport 2020: https://www.kreftregisteret.no/Registrene/Kvalitetsregistrene/Brystkreftregisteret/

NO-KEY-00253 11/2021