Melanom – Adjuvant behandling kan gi flere kreftoverlevere

Adjuvant behandling kan gi flere kreftoverlevere1

Adjuvant behandling er en av fremskrittene som har skjedd innen behandling av malignt melanom de siste årene. I 2019 ble PD-1-hemmere godkjent til dette formålet og Kreftregisteret forventer at innføringen vil medføre at andelen pasienter uten tilbakefall vil øke i årene fremover.1

1. juni 2021


Har du spørsmål rundt adjuvant behandling kan gi flere kreftoverlevere?

Ta kontakt med meg, Anette, Sievers-Dalby

Anette, Sievers-Dalby – Redaktør, kreftsykepleier og brand lead MSD onkologi

KEYNOTE-054-studien

I KEYNOTE-054-studien ble KEYTRUDA® sammenlignet med placebo i adjuvant behandling. Hovedfunnene fra studien er oppsummert under.

Ved 15 måneders median oppfølging viste KEYTRUDA® forbedret overlevelse uten tilbakefall ([HR] 0-57 [98,4 % KI 0,43–0,74], p <0,0001) sammenlignet med placebo, noe som førte til godkjenning i USA, Europa og Norge.2

Siste rapport fra KEYNOTE-054 som ble publisert i The Lancet i april 2021 viser oppdaterte data etter 3,5 års oppfølging. Rapporten gir de endelige resultatene for det sekundære effektendepunktet, overlevelse uten fjernmetastaser og en oppdatering av overlevelse uten tilbakefall.

59,8 % av pasientene hadde ingen tilbakefall etter 3,5 år2

Oppdaterte data etter 3,5 års oppfølging i KEYNOTE-054-studien viser at 58,9 % av pasientene som hadde fått adjuvant behandling med KEYTRUDA® etter kirurgisk reseksjon av malignt melanom i stadium III, ikke har fått noe tilbakefall etter 3,5 års median oppfølging.

graf1

RFS = recurrence-free survival

KEYTRUDA® reduserte risikoen for fjernmetastaser med 40 % etter 3,5 års oppfølging, sammenlignet med placebo2

I adjuvant melanom-sammenheng gir KEYNOTE-054-studien den første sluttanalysen på verdien av en PD-1-hemmer versus placebo når det gjelder overlevelse uten fjernmetastaser, både i en totalpopulasjonen og hos pasienter med PD-L1 positiv tumor.

KEYNOTE-054-studien viste at adjuvant behandling med KEYTRUDA® ga en signifikant og klinisk meningsfull forbedring i overlevelse uten fjernmetastaser ved 3,5-års medianoppfølging, noe som var konsistent med forbedringen i overlevelse uten tilbakefall.

Resultatene av denne studien støtter derfor indikasjonen om å bruke KEYTRUDA® i adjuvant behandling hos pasienter med resektert høyrisiko stadium III kutant melanom.

Totalpopulasjonen: I totalpopulasjonen var 65,3 % av pasientene som hadde fått KEYTRUDA® metastasefrie, mens 49,4 % var metastasefrie i placebogruppen etter 3,5 års oppfølging.

KEYTRUDA® reduserte dermed risikoen for fjernmetastaser med 40 % sammenlignet med placebo (HR = 0,60 [95 % KI, 0,49 – 0,73]).

En signifikant forbedring til tross for at 61,3 % av de som var i placebogruppen byttet til KEYTRUDA® etter første loko-regionale tilbakefall (første type av tilbakefall rapportert etter randomisering).

graf2

PD-L1-positiv populasjonen

I PD-L1-positiv populasjonen var 66,7 % av pasientene som hadde fått KEYTRUDA® metastasefrie, mens 51,6 % var metastasefrie i placebogruppen etter 3,5 års oppfølging.

KEYTRUDA® reduserte her risikoen for fjernmetastaser med 39 % sammenlignet med placebo (HR = 0,61[95 % KI, 0,49 – 0,76]).

graf3

Adjuvant behandling med KEYTRUDA® gir ingen klinisk relevant reduksjon i livskvalitet3

Pasienter med melanom i stadium III har høy risiko for tilbakefall. Kirurgi alene er ikke tilstrekkelig for å unngå gjentakelse hos de fleste av disse pasientene. Dermed har systemisk adjuvant terapi blitt undersøkt de siste tiårene hos disse pasientene.

Flere randomiserte, kontrollerte studier som vurderte adjuvant medikamentell behandling hos pasienter med resektert høyrisiko-melanom har vist forbedrede overlevelsesresultater. Tidligere studier viser imidlertid at adjuvant immunterapi kan påvirke helserelatert livskvalitet (HRQOL) på grunn av bivirkninger.

KEYNOTE-054 viser derimot at pembrolizumab ikke resulterer i en klinisk signifikant reduksjon i global HRQOL sammenlignet med placebo når det gis som adjuvant behandling hos pasienter med resektert, høyrisiko, stadium III melanom. Forskjeller i HRQOL mellom gruppene og over tid forble under grensen for klinisk relevans, og påviste dermed ingen klinisk relevant svekkelse på pasientenes HRQOL i behandlingsgruppen. Disse resultater støtter bruken av pembrolizumab hos pasienter med resektert stadium III melanom, da det ikke gir en relevant svekkelse i livskvaliteten.3

KEYNOTE-054: Bivirkninger etter 3 års oppfølging

For pasientene som fikk pembrolizumab i studien opplevde 37,7 % en immunrelatert bivirkning (IRAE), hvorav 7,7 % var av grad 3–5.

Tilsvarende forekomst for de som fikk placebo var 9,0 % IRAE, hvorav 0,6 % var av grad 3–5. Forekomsten av IRAE var høyere hos pasienter som fikk KEYTRUDA® enn hos pasienter som fikk placebo.

Immune-related Adverse Events (IRAEs) in KEYNOTE-054:

Safety Table

Sikkerhetsdata fra 3,5 års oppfølging samsvarer med funn etter 3 års oppfølging.
For mer informasjon om oppfølging av immunrelaterte bivirkninger, se bivirkninger.

Oppsummering av sikkerhetsprofilen

Pembrolizumab (KEYTRUDA) er vanligst assosiert med immunrelaterte bivirkninger. De fleste immunrelaterte bivirkninger som forekom under behandling med KEYTRUDA var reversible og ble håndtert ved seponering av KEYTRUDA, administrering av kortikosteroider og/eller støttende behandling. Se utfyllende informasjon i preparatomtalen og i utvalgt sikkerhetsinformasjon.

+ Studiedesign KEYNOTE-0542

KEYNOTE-054 evaluerte KEYTRUDA sammenlignet med placebo gitt etter kirurgisk reseksjon av stadium III melanom, samt anti-PD-1 rechallenge (crossover design).

Studien er en multisenter, randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert studie hos pasienter med fullstendig resektert stadium IIIA (> 1 mm lymfeknute-metastase), IIIB eller IIIC melanom som per American Joint Committee on Cancer (AJCC), 7. utg. Totalt 1019 voksne pasienter ble randomisert (1: 1) til å få KEYTRUDA 200 mg hver tredje uke (n = 514) eller placebo (n = 505), i opptil 1 år eller inntil sykdommen gjentar seg eller uakseptabel toksisitet.

Pasienter måtte ha gjennomgått lymfeknute disseksjon og, hvis indikert, strålebehandling innen 13 uker før behandlingsstart. Det primære endepunktet var utprøvervurdert tilbakefallsfri-overlevelse (RFS) i hele populasjonen og i populasjonen med PD-L1 positive svulster. Det viktigste sekundære endpunktet var å prospektivt vurdere om postoperativ adjuvant behandling med KEYTRUDA forbedrer overlevelse av fjernmetastaser (distant-free survival -DMFS) sammenlignet med placebo i hele populasjon og i populasjonen med PD-L1 positive svulster.

KN54 SD chart

IV = intravenøs
PD-1 = Programmert celledød reseptor 1
PD-L1 = Programmert celledød ligand 1
Q3W = hver 3. uke
BRAF = B-Raf proto-onkogen

Har du spørsmål rundt studien KEYNOTE-054?

Ta kontakt med meg, Anette, Sievers-Dalby

Referanser

  1. Årsrapport-2019-nasjonalt-kvalitetsregister-for-melanom.pdf (kreftregisteret.no)
  2. Eggermont AMM, Blank CU, Mandalà M, et al. Adjuvant pembrolizumab versus placebo in resected stage III melanoma (EORTC 1325-MG/KEYNOTE-054): distant metastasis-free survival results from a double-blind, randomised, controlled, phase 3 trial. The Lancet/Oncology. Epub 2021. doi:10.1016/S1470-2045(21)00065-6.
  3. Bottomley A, Coens C, Mierzynska J, et al. Adjuvant pembrolizumab versus placebo in resected stage III melanoma (EORTC 1325-MG/KEYNOTE-054): health related quality-of-life results from a double-blind, randomised, controlled, phase 3 trial. The Lancet/Oncology. Epub April 12th 2021. doi:10.1016/S1470-2045(21)00081-4.